Α. Ίντερσεξ (Intersex) ονομάζονται τα άτομα που γεννιούνται με διάφορες φυσικές παραλλαγές στα χαρακτηριστικά φύλου τους, οι οποίες δεν παραπέμπουν στον κλασικό ιατρικό ορισμό των αρσενικών και θηλυκών σωμάτων.

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων (2018/2878(RSP), τα ίντερσεξ άτομα γεννιούνται με φυσικά χαρακτηριστικά φύλου που δεν ταιριάζουν με τα ιατρικά ή κοινωνικά πρότυπα των γυναικείων ή ανδρικών σωμάτων. Οι διαφοροποιήσεις αυτές στα χαρακτηριστικά του φύλου μπορούν να εμφανιστούν σε βασικά χαρακτηριστικά (όπως τα εσωτερικά και εξωτερικά γεννητικά όργανα και η χρωμοσωμική και ορμονική δομή) και/ή τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά (όπως η μυϊκή μάζα, η κατανομή του τριχώματος και το ανάστημα).

Σημείωση 1

Ο όρος «ίντερσεξ» διαφέρει από τον όρο «τρανς»,  ο οποίος περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία η ταυτότητα φύλου ενός ανθρώπου δεν συμβαδίζει με το βιολογικό του φύλο, ή με το φύλο που του αποδόθηκε στη γέννηση. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι ταυτόχρονα ίντερσεξ και τρανς. Τα ίντερσεξ άτομα είναι διαφορετικής φυσιολογίας από τους ΛΟΑΤ+ (ο όρος αναφέρεται σε όλα τα άτομα εκτός των ετεροφυλοφίλων), αλλά πολύ συχνά συμπεριλαμβάνονται και η κοινότητα αποκαλείται ΛΟΑΤΙ+. 

Σημείωση 2

Μέχρι σήμερα, όταν γεννιόταν ένα ίντερσεξ άτομο, οι γιατροί προέβαιναν σε χειρουργικές και άλλες ιατρικές παρεμβάσεις, ώστε να διαμορφώσουν χειρουργικά τα ανατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου με τα ιατρικά ή κοινωνικά πρότυπα των γυναικείων ή ανδρικών σωμάτων. Στις περισσότερες φορές, όμως, οι παρεμβάσεις δεν ήταν ιατρικά απαραίτητες, γιατί μπορούσαν να έχουν εξαιρετικά αρνητικές ψυχοσωματικές συνέπειες στα ίντερσεξ παιδιά καθώς μεγάλωναν.

Β. Έτσι, σύμφωνα με τον νεοψηφισθέντα νόμο «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή» (Μέρος Γ, Αλλαγή Χαρακτηριστικών Φύλου Ανηλίκων Ίντερσεξ Ατόμων, άρθρα 17-20), ίντερσεξ είναι τα άτομα που γεννιούνται με διάφορες φυσικές παραλλαγές στα χαρακτηριστικά φύλου τους (χρωμοσώματα, γονάδες, ορμονικά προφίλ, ή εσωτερική-εξωτερική ανατομία) οι οποίες δεν παραπέμπουν στον κλασικό ιατρικό ορισμό των αρσενικών και θηλυκών σωμάτων. Τα ανήλικα ίντερσεξ άτομα δύνανται να υποβληθούν, υπό προϋποθέσεις, σε ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο νόμος δεν αφορά τα τρανς άτομα. Αφορά αποκλειστικά τα ίντερσεξ άτομα.

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, τα ανήλικα ίντερσεξ άτομα, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας των, με την ελεύθερη συναίνεση των ιδίων και των προσώπων που ασκούν την γονική μέριμνα, ή ασκούν την επιμέλειά των, δύνανται να υποβληθούν σε ιατρικές πράξεις και θεραπείες, όπως χειρουργική ή ορμονική, για την ολική ή μερική αλλαγή των χαρακτηριστικών φύλου, ήτοι των χρωμοσωμικών, γονιδιακών και ανατομικών χαρακτηριστικών του προσώπου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν πρωτογενή χαρακτηριστικά, όπως τα αναπαραγωγικά όργανα, και δευτερογενή χαρακτηριστικά, όπως η μυϊκή μάζα, η ανάπτυξη μαστών ή τριχοφυΐας.

β) Τα ανήλικα ίντερσεξ άτομα, που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας των, δύνανται να υποβληθούν στις παραπάνω ιατρικές πράξεις και θεραπείες, μόνο μετά από άδεια, χορηγούμενη με απόφαση του Ειρηνοδικείου του τόπου διαμονής των. Η άδεια χορηγείται από το δικαστήριο κατόπιν, α) γνωμοδότησης διεπιστημονικής επιτροπής, που αποτελείται από ειδικούς εμπειρογνώμονες, η οποία εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, β) αυτοπρόσωπης ακρόασης εκπροσώπου της διεπιστημονικής επιτροπής και γ) αυτοπρόσωπης ακρόασης του ανηλίκου από τον δικαστή. Η άδεια δύναται να χορηγηθεί μόνο για ιατρικές πράξεις ή θεραπείες που δεν μπορούν να αναβληθούν, μέχρι τη στιγμή που ο ανήλικος θα έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαπέντε (15) ετών και δεν επιφέρουν άλλες μελλοντικές, μη αναστρέψιμες ή σημαντικές επιπλοκές στην υγεία του ανήλικου.

Σημείωση 1

Κατ’ εξαίρεση, η εν λόγω άδεια δεν απαιτείται, όταν η ιατρική πράξη ή θεραπεία είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου για τη ζωή ή την υγεία του ανηλίκου, και δεν μπορεί να αναβληθεί μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

Σημείωση 2

Σε περίπτωση διενέργειας ιατρικών πράξεων ή θεραπειών, οι οποίες έχουν επιφέρει ασυμφωνία με το καταχωρισμένο φύλο του ανήλικου ίντερσεξ ατόμου, το καταχωρισμένο φύλο διορθώνεται από το αρμόδιο δικαστήριο.

Σημείωση 3

Οι ιατροί, που διενεργούν ιατρικές πράξεις ή θεραπείες σε ανήλικα ίντερσεξ άτομα κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και διοικητικών κυρώσεων, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έξι (6) τουλάχιστον μηνών και χρηματική ποινή. Η επανειλημμένη τέλεση της πράξης συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής, ο υπαίτιος τιμωρείται υποχρεωτικά και με την παρεπόμενη ποινή του άρθρου 65 ΠΚ, περί απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος.