Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4939/2022, ως ισχύει, και άρθρο 66Α του νεοψηφισθέντα νόμου «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ», ασυνόδευτος ανήλικος είναι ο ανήλικος, ο οποίος φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, την γονική του μέριμνα ή την επιμέλειά του ή από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη την φροντίδα του και για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο σύμφωνα με τον νόμο, ανεξάρτητα από την υποβολή, ή μη, αίτησης διεθνούς προστασίας. Στον ορισμό αυτόν περιλαμβάνεται και ο ανήλικος που παύει να συνοδεύεται μετά την είσοδό του στην Ελλάδα, ο χωρισμένος ανήλικος, καθώς και ο ανήλικος πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που, κατά την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια, εγκαταλείπεται, παραμελείται, ή κακοποιείται από τους γονείς του. Χωρισμένος ανήλικος είναι ο ανήλικος, ο οποίος φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί την γονική του μέριμνα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ή από άλλο πρόσωπο στο οποίο αυτή έχει ανατεθεί σύμφωνα με τον νόμο, αλλά συνοδεύεται από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα του.

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ», κάθε αρμόδια αρχή (Οι αρμόδιες αρχές στα σημεία εισόδου στην ελληνική επικράτεια, καθώς και κάθε αρμόδια Αρχή που διαπιστώνει την είσοδο στην ελληνική επικράτεια ασυνόδευτου ή χωρισμένου ανηλίκου, ενημερώνει αμελλητί την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και την πλησιέστερη Εισαγγελική Αρχή) μόλις λαμβάνει γνώση της παρουσίας, είτε σε σημεία εισόδου, είτε στην ενδοχώρα, πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, ο οποίος, α) είναι προδήλως ανήλικος, ή έχει καταγραφεί ως ανήλικος από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, και β) πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στον ορισμό του ασυνόδευτου ανηλίκου, ενημερώνει, με τη χρήση μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών τη Μονάδα Θεσμικής Προστασίας και τον Εισαγγελέα, γνωστοποιώντας κάθε πληροφορία σχετική με την προσωπική κατάσταση του ασυνόδευτου ανηλίκου.

Β. Στον τον νεοψηφισθέντα νόμο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ», ορίζονται οι γενικές αρχές που διέπουν το εθνικό σύστημα προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, με στόχο την διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου, την προστασία των δικαιωμάτων του, την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του στις συναλλαγές με τρίτους, την ασφάλεια των συναλλαγών του, την αντιμετώπισή του χωρίς διακρίσεις με σεβασμό στις ιδιαίτερες προσωπικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και διαπολιτισμικές ανάγκες του, δημιουργώντας ένα πλαίσιο «επιτροπείας», που συνίστανται στην επιμέλεια του προσώπου του ασυνόδευτου ανηλίκου, στην εκπροσώπησή του σε θέματα προσωπικής κατάστασης και στην συνδρομή του σε περιουσιακά θέματα, και συνιστάται στη Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Εθνικό Μητρώο Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» (Ε.Μ.Π.Α.Α.) όπου καταχωρούνται όλα τα δεδομένα των ασυνόδευτων ανηλίκων που εντοπίζονται στην ελληνική επικράτεια.

Γ. Έτσι κάθε ασυνόδευτος ανήλικος, μόλις αναγγελθεί, ταυτοποιηθεί, ή καταγραφεί ως ασυνόδευτος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ακτοφυλακής, την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, την Υπηρεσία Ασύλου ή άλλη αρμόδια αρχή, τίθεται σε κατάσταση «επιτροπείας ασυνόδευτου ανηλίκου».

Δ. Η επιτροπεία είναι o θεσμός που αποβλέπει στην προστασία των προσωπικών και περιουσιακών συμφερόντων του ασυνόδευτου ανηλίκου μέσω της εγκαθίδρυσης οιονεί οικογενειακής σχέσης που αναπληρώνει τη γονική μέριμνα του ασυνόδευτου ανηλίκου, η οποία ελλείπει, ή δεν ασκείται, κατά το χρονικό διάστημα που βρίσκεται ο ανήλικος στη Χώρα, για λόγους πραγματικούς ή νομικούς.

α) «Επίτροπος» του ασυνόδευτου ανηλίκου είναι νομικό πρόσωπο που ορίζεται από τον Εισαγγελέα και αναδέχεται την επιτροπεία ασυνόδευτου ανηλίκου. Για την  άσκηση των επιτροπικών καθηκόντων ο Επίτροπος εξουσιοδοτεί φυσικό πρόσωπο και ορίζει τον «Συντονιστή» του ασυνόδευτου ανηλίκου, που είναι φυσικό πρόσωπο, ως βοηθητικό όργανο και τον «Εντεταλμένο Επιτροπείας», που είναι και αυτός φυσικό, για την άσκηση, στο όνομα και για λογαριασμό του Επιτρόπου, των επιτροπικών καθηκόντων. Κάθε ασυνόδευτος ανήλικος έχει και έναν «Εκπρόσωπο», ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο, ή φορέας παροχής υπηρεσιών επιτροπείας, που ορίζεται από το δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 1592 του Αστικού Κώδικα, ή από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων, ή ελλείψει αυτού, Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

β) Φορείς παροχής υπηρεσιών επιτροπείας, και Φορείς λειτουργίας Δομών Μακροχρόνιας Φιλοξενίας, μπορεί να είναι, α) Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, β) Ο.Τ.Α. και τα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα αυτών, γ) Κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δ) Σωματεία των άρθρων 78 έως 106 του Αστικού Κώδικα, ε) Κοινωφελή ιδρύματα, στ) Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ζ) Ενώσεις προσώπων του άρθρου 107 του Αστικού Κώδικα, η) Οργανώσεις κοινωνίας πολιτών, θ) Μη κυβερνητικές οργανώσεις της αλλοδαπής που έχουν παράρτημα στην ελληνική επικράτεια, ι) Διεθνείς οργανισμοί.

Ε. Η επιτροπεία ασυνόδευτου ανηλίκου περιλαμβάνει, α) την επιμέλεια του προσώπου του ασυνόδευτου ανηλίκου, β) την εκπροσώπησή του σε θέματα προσωπικής κατάστασης, και γ) τη συνδρομή σε περιουσιακά θέματα.

Δηλαδή

α) Στέγαση

Η στέγαση γίνεται (από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων) σε, 1) δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας (Δ.Μ.Φ.), οι οποίες διακρίνονται σε, α) Κέντρα Φιλοξενίας για Ασυνόδευτους Ανηλίκους (Κ.Φ.Α.Α.) από έξι (6) έως δεκαοκτώ (18) ετών. Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) είναι κάθε δομή μακροχρόνιας φιλοξενίας που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων, λειτουργεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό κτήριο κατάλληλα διαμορφωμένο και έχει λάβει άδεια λειτουργίας, β) Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) για ασυνόδευτους ανηλίκους από δεκαέξι (16) έως δεκαοκτώ (18) ετών. Εποπτευόμενο διαμέρισμα ημιαυτόνομης διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) είναι κάθε διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως δομή μακροχρόνιας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους και 2) σε δομές επείγουσας φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και εντοπίζονται μέσω του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης..

β) Ιατρική φροντίδα

γ) Μόρφωση και εκπαίδευση, όπως είναι η εγγραφή του ασυνόδευτου ανηλίκου στο σχολείο, η πρόσβαση σε υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, η συνεργασία και η επικοινωνία με το διδακτικό προσωπικό, η μέριμνα για την εκμάθηση της μητρικής, της ελληνικής και άλλων ξένων γλωσσών.

δ) Καθημερινή φροντίδα, όπως είναι η μέριμνα και εποπτεία για την εξασφάλιση επαρκούς και υγιεινής διατροφής που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανηλίκου, στην ηλικία του και στην κατάσταση της υγείας του, κατάλληλης και αξιοπρεπούς ένδυσης,  ανάλογα με την εποχή του έτους, την ηλικία του, την ανάπτυξή του και το φύλο του.

ε) Εκπροσώπηση, α) σε κάθε νομική πράξη δεκτική άμεσης αντιπροσώπευσης, β) στις διαδικασίες που ορίζονται στη νομοθεσία για τη διεθνή προστασία, όπως και στη νομοθεσία για τη μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη, καθώς και γ) σε κάθε άλλη διαδικασία, διοικητική ή δικαστική.

στ) Συνδρομή σε περιουσιακά θέματα, όπως, α) Πρόσβαση σε παροχές μεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας, β) συμμετοχή στην οικονομική ζωή και στην απασχόληση, γ) πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και εργασίες.

ΣΤ. Η επιτροπεία του ασυνόδευτου ανηλίκου λήγει αυτοδικαίως με, α) Την ενηλικίωσή του, β) τον θάνατό του, γ) την αναχώρησή του από την ελληνική επικράτεια με οποιονδήποτε τρόπο, δ) την διαπίστωση ότι δεν είναι ανήλικος,  ε) την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, στ) την παρέλευση ενός (1) μήνα από τη δήλωση εξαφάνισης του ασυνόδευτου ανηλίκου, ζ) την επανένωσή του στην ελληνική επικράτεια με τους ασκούντες τη γονική του μέριμνα ή έναν από αυτούς.

Ζ. Τα πρόγραμμα προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων χρηματοδοτείται, ιδίως, από, α) το εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για υλοποίηση δράσεων διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης ασυνόδευτων ανηλίκων, β) τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, γ) ίδιους πόρους των Φορέων παροχής υπηρεσιών επιτροπείας, δ) δωρεές και κληροδοτήματα, και ε) χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων από διεθνείς οργανισμούς.

 

 

Α. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, που συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, συστήνεται Δικαστική Αστυνομία, που σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση σκοπό έχει, να αντιμετωπισθεί, κυρίως, το ζήτημα της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, της ευταξίας των δικαστικών συνεδριάσεων, της φύλαξης των δικαστικών καταστημάτων, της υποστήριξης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών κατά τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων, καθώς και της παροχής προς αυτούς συνδρομής για την επίλυση περίπλοκων νομικών και πραγματικών ζητημάτων, τα οποία απαιτούν εξειδικευμένες επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις, .

Β. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση,  ενισχύεται το έργο των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών με την ανάθεση σε εξειδικευμένο προσωπικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης αστυνομικών καθηκόντων, καθώς και καθηκόντων που απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις, τα οποία, κατά το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, ασκούνται κυρίως από το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και ιδιώτες, αντιστοίχως, με αποτέλεσμα την εμφάνιση πρακτικών δυσχερειών ή δυσλειτουργιών και την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης.

Γ. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η Δικαστική Αστυνομία διακρίνεται σε πολιτικό τομέα και σε αστυνομικό τομέα, με τις περιφερειακές της υπηρεσίες να  εδρεύουν σε δικαστήριο (ή γενική επιτροπεία) και σε δικαστικά μέγαρα όπου στεγάζονται περισσότερα δικαστήρια, εισαγγελίες (και επιτροπείες).

Ο πολιτικός τομέας είναι αρμόδιος για

α) τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικών πράξεων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή παραγγελίας του ανακριτή. Την αρμοδιότητα αυτή ασκούν αποκλειστικά υπάλληλοι κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), απόφοιτοι Νομικών Τμημάτων ή Νομικών 4 Σχολών, οι οποίοι είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 31 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

β) την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων των οποίων η μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές γνώσεις. Ειδικότερα, κατόπιν σχετικών γραπτών αιτημάτων από δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές ή προδικαστικών αποφάσεων ή διατάξεων δικαστηρίων, οι υπάλληλοι του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας συντάσσουν γραπτές εκθέσεις επί επιστημονικών ή τεχνικών θεμάτων. Αναφορικά με τη φύση τους και την αποδεικτική τους δύναμη, οι εκθέσεις του προηγουμένου εδαφίου αποτελούν, ανάλογα με τη φύση των διαφορών, αποδεικτικά μέσα κατά την έννοια των άρθρων 178 ΚΠΔ, 339 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 147 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, τα οποία εκτιμώνται ελεύθερα. Οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές δύνανται να διατάξουν, είτε κατόπιν αιτήματος των διαδίκων είτε αυτεπάγγελτα, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί των επιστημονικών ή τεχνικών θεμάτων, για τα οποία προηγήθηκε γραπτή επιστημονική ή τεχνική έκθεση της Δικαστικής Αστυνομίας. Οι εκθέσεις που συντάσσονται από υπαλλήλους του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας είναι πλήρως αιτιολογημένες,

γ) την υποβοήθηση των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής.

Ο αστυνομικός τομέας είναι αρμόδιος για

α) την επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων,

β) την εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων,

γ) την ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και τη φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων,

δ) τη συνδρομή προς τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς κατά τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων ή κατά την εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής, καθώς και προς τους υπαλλήλους του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, όταν αυτοί διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση,

ε) την εντός και εκτός δικαστηρίων φύλαξη δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, όταν κρίνεται από τον εποπτεύοντα την περιφερειακή υπηρεσία ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους.

Δ. Σημειώνεται στο νομοσχέδιο ότι οι αρμοδιότητες της Δικαστικής Αστυνομίας δεν καταργούν τις διατάξεις, που αναθέτουν όμοιες ή αντίστοιχες αρμοδιότητες στην ΕΛ.ΑΣ. και στα λοιπά δημόσια όργανα και ρυθμίζουν τη σχέση τους με τις δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές

Ε. Προβλέπεται ότι η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας θα γίνει με προκήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 και σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2022.

 

 

Α. Ίντερσεξ (Intersex) ονομάζονται τα άτομα που γεννιούνται με διάφορες φυσικές παραλλαγές στα χαρακτηριστικά φύλου τους, οι οποίες δεν παραπέμπουν στον κλασικό ιατρικό ορισμό των αρσενικών και θηλυκών σωμάτων.

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων (2018/2878(RSP), τα ίντερσεξ άτομα γεννιούνται με φυσικά χαρακτηριστικά φύλου που δεν ταιριάζουν με τα ιατρικά ή κοινωνικά πρότυπα των γυναικείων ή ανδρικών σωμάτων. Οι διαφοροποιήσεις αυτές στα χαρακτηριστικά του φύλου μπορούν να εμφανιστούν σε βασικά χαρακτηριστικά (όπως τα εσωτερικά και εξωτερικά γεννητικά όργανα και η χρωμοσωμική και ορμονική δομή) και/ή τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά (όπως η μυϊκή μάζα, η κατανομή του τριχώματος και το ανάστημα).

Σημείωση 1

Ο όρος «ίντερσεξ» διαφέρει από τον όρο «τρανς»,  ο οποίος περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία η ταυτότητα φύλου ενός ανθρώπου δεν συμβαδίζει με το βιολογικό του φύλο, ή με το φύλο που του αποδόθηκε στη γέννηση. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι ταυτόχρονα ίντερσεξ και τρανς. Τα ίντερσεξ άτομα είναι διαφορετικής φυσιολογίας από τους ΛΟΑΤ+ (ο όρος αναφέρεται σε όλα τα άτομα εκτός των ετεροφυλοφίλων), αλλά πολύ συχνά συμπεριλαμβάνονται και η κοινότητα αποκαλείται ΛΟΑΤΙ+. 

Σημείωση 2

Μέχρι σήμερα, όταν γεννιόταν ένα ίντερσεξ άτομο, οι γιατροί προέβαιναν σε χειρουργικές και άλλες ιατρικές παρεμβάσεις, ώστε να διαμορφώσουν χειρουργικά τα ανατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου με τα ιατρικά ή κοινωνικά πρότυπα των γυναικείων ή ανδρικών σωμάτων. Στις περισσότερες φορές, όμως, οι παρεμβάσεις δεν ήταν ιατρικά απαραίτητες, γιατί μπορούσαν να έχουν εξαιρετικά αρνητικές ψυχοσωματικές συνέπειες στα ίντερσεξ παιδιά καθώς μεγάλωναν.

Β. Έτσι, σύμφωνα με τον νεοψηφισθέντα νόμο «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή» (Μέρος Γ, Αλλαγή Χαρακτηριστικών Φύλου Ανηλίκων Ίντερσεξ Ατόμων, άρθρα 17-20), ίντερσεξ είναι τα άτομα που γεννιούνται με διάφορες φυσικές παραλλαγές στα χαρακτηριστικά φύλου τους (χρωμοσώματα, γονάδες, ορμονικά προφίλ, ή εσωτερική-εξωτερική ανατομία) οι οποίες δεν παραπέμπουν στον κλασικό ιατρικό ορισμό των αρσενικών και θηλυκών σωμάτων. Τα ανήλικα ίντερσεξ άτομα δύνανται να υποβληθούν, υπό προϋποθέσεις, σε ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο νόμος δεν αφορά τα τρανς άτομα. Αφορά αποκλειστικά τα ίντερσεξ άτομα.

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, τα ανήλικα ίντερσεξ άτομα, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας των, με την ελεύθερη συναίνεση των ιδίων και των προσώπων που ασκούν την γονική μέριμνα, ή ασκούν την επιμέλειά των, δύνανται να υποβληθούν σε ιατρικές πράξεις και θεραπείες, όπως χειρουργική ή ορμονική, για την ολική ή μερική αλλαγή των χαρακτηριστικών φύλου, ήτοι των χρωμοσωμικών, γονιδιακών και ανατομικών χαρακτηριστικών του προσώπου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν πρωτογενή χαρακτηριστικά, όπως τα αναπαραγωγικά όργανα, και δευτερογενή χαρακτηριστικά, όπως η μυϊκή μάζα, η ανάπτυξη μαστών ή τριχοφυΐας.

β) Τα ανήλικα ίντερσεξ άτομα, που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας των, δύνανται να υποβληθούν στις παραπάνω ιατρικές πράξεις και θεραπείες, μόνο μετά από άδεια, χορηγούμενη με απόφαση του Ειρηνοδικείου του τόπου διαμονής των. Η άδεια χορηγείται από το δικαστήριο κατόπιν, α) γνωμοδότησης διεπιστημονικής επιτροπής, που αποτελείται από ειδικούς εμπειρογνώμονες, η οποία εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, β) αυτοπρόσωπης ακρόασης εκπροσώπου της διεπιστημονικής επιτροπής και γ) αυτοπρόσωπης ακρόασης του ανηλίκου από τον δικαστή. Η άδεια δύναται να χορηγηθεί μόνο για ιατρικές πράξεις ή θεραπείες που δεν μπορούν να αναβληθούν, μέχρι τη στιγμή που ο ανήλικος θα έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαπέντε (15) ετών και δεν επιφέρουν άλλες μελλοντικές, μη αναστρέψιμες ή σημαντικές επιπλοκές στην υγεία του ανήλικου.

Σημείωση 1

Κατ’ εξαίρεση, η εν λόγω άδεια δεν απαιτείται, όταν η ιατρική πράξη ή θεραπεία είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου για τη ζωή ή την υγεία του ανηλίκου, και δεν μπορεί να αναβληθεί μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

Σημείωση 2

Σε περίπτωση διενέργειας ιατρικών πράξεων ή θεραπειών, οι οποίες έχουν επιφέρει ασυμφωνία με το καταχωρισμένο φύλο του ανήλικου ίντερσεξ ατόμου, το καταχωρισμένο φύλο διορθώνεται από το αρμόδιο δικαστήριο.

Σημείωση 3

Οι ιατροί, που διενεργούν ιατρικές πράξεις ή θεραπείες σε ανήλικα ίντερσεξ άτομα κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και διοικητικών κυρώσεων, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έξι (6) τουλάχιστον μηνών και χρηματική ποινή. Η επανειλημμένη τέλεση της πράξης συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής, ο υπαίτιος τιμωρείται υποχρεωτικά και με την παρεπόμενη ποινή του άρθρου 65 ΠΚ, περί απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος.

 

 

 

Με τον νεοψηφισθέντα νόμο «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή» τροποποιείται ο νόμος ν. 3305/2005 και διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δίνεται η δυνατότητα στις γυναίκες, να τεκνοποιήσουν σε μεγαλύτερη ηλικία, η δυνατότητα για κρυοσυντήρηση των ωαρίων χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του συζύγου, ή συντρόφου, για κατάψυξη ωαρίων και για ελεύθερη χρήση των σε περίπτωση διαζυγίου.

Αναλυτικά

α) αυξάνεται το ηλικιακό όριο των γυναικών που δύνανται να προσφύγουν σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή από το πεντηκοστό στο πεντηκοστό τέταρτο έτος της ηλικίας τους. Έτσι σε γυναίκες ηλικίας πενήντα ετών και μίας ημέρας (50 έτη και 1 ημέρα) μέχρι πενήντα τεσσάρων ετών (54 έτη και 0 ημέρες) δύναται να εφαρμοσθεί μέθοδος ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μόνο μετά από σχετική άδεια της Αρχής. Η εφαρμογή τους σε ανήλικα πρόσωπα επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση λόγω σοβαρού νοσήματος που επισύρει κίνδυνο στειρότητας, για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα τεκνοποίησης.

β) παρέχεται η δυνατότητα κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού, ζυγωτών και γονιμοποιημένων ωαρίων και για κοινωνικούς λόγους, και καταργείται το ανώτατο όριο των είκοσι (20) ετών όσον αφορά την διάρκειά της. Έτσι, η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού, ζυγωτών και γονιμοποιημένων ωαρίων εφαρμόζεται, είτε για τη διαφύλαξη και τη μελλοντική χρήση τους σε μεθόδους Ι.Υ.Α, είτε για τη διατήρηση της γονιμότητας («κρυοσυντήρηση για κοινωνικούς λόγους»), είτε για ερευνητικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Η διάρκεια της κρυοσυντήρησης καθορίζεται ως εξής, α) Σπέρμα και ορχικός ιστός: αν το σπέρμα έχει κατατεθεί από τρίτο δότη, μέχρι δέκα (10) έτη, ενώ αν το σπέρμα ή ο ορχικός ιστός έχει κατατεθεί μόνο για μελλοντική προσωπική χρήση στο πλαίσιο εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α., μέχρι πέντε (5) έτη, β) Ωάρια και ωοθηκικός ιστός: πέντε (5) έτη, γ) Ζυγώτες και γονιμοποιημένα ωάρια: πέντε (5) έτη. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η διάρκεια της κρυοσυντήρησης μπορεί να παρατείνεται για πέντε (5) έτη κάθε φορά με έγγραφη αίτηση των δικαιούμενων, χωρίς ανώτατο όριο παράτασης.

γ) παρέχεται το δικαίωμα για κατάθεση μη γονιμοποιημένου γεννητικού υλικού για κρυοσυντήρηση χωρίς τη συναίνεση του ή της συζύγου, ή του προσώπου με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης, ή του ή της συντρόφου, καθώς και για ελεύθερη χρήση του σε περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου, διάστασης, λήξης ή καταγγελίας του συμφώνου συμβίωσης, ή λήξης της ελεύθερης ένωσής του. Έτσι η κρυοσυντήρηση μη γονιμοποιημένου γεννητικού υλικού (γαμετών) πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του προσώπου που το καταθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 1456 Α.Κ. Αν πρόκειται για ζεύγος, δεν απαιτείται η συναίνεση του ή της συζύγου ή του προσώπου με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης ή του ή της συντρόφου, παρά μόνο έγγραφη ενημέρωση από τη Μ.Ι.Υ.Α. ή την Τράπεζα Κρυοσυντήρησης. Η κρυοσυντήρηση ζυγωτών και γονιμοποιημένων ωαρίων πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των προσώπων που τα καταθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο 1456 Α.Κ. Αν πρόκειται για ζεύγος, απαιτείται η συναίνεση και των δύο συζύγων ή συμβαλλόμενων σε σύμφωνο συμβίωσης ή συντρόφων. Αν τα πρόσωπα είναι ανήλικα συναινούν και οι δύο γονείς, έστω και αν μόνον ο ένας έχει την επιμέλεια του ανηλίκου. Αν δεν υπάρχουν γονείς ή έχουν εκπέσει και οι δύο από τη γονική μέριμνα, η συναίνεση παρέχεται από τον επίτροπο, ύστερα από άδεια του εποπτικού συμβουλίου. Ο ανήλικος που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του συναινεί και ο ίδιος στην κρυοσυντήρηση. Η συναίνεση δίδεται ύστερα από λεπτομερή ενημέρωση και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη του κύκλου θεραπείας. Με το ίδιο έγγραφο, τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν τη βούλησή τους για την τύχη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού, των ζυγωτών και των γονιμοποιημένων ωαρίων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1459 Α.Κ. Η δήλωση για την τύχη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού, των ζυγωτών και των γονιμοποιημένων ωαρίων τροποποιείται με τον ίδιο τύπο.

δ) προβλέφθηκε ότι, δεν αποτελεί απαγορευμένη διάθεση, η διάθεση γεννητικού υλικού για τη δημιουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληπτών κατά τον χρόνο της διάθεσης.

ε) παρασχέθηκε η δυνατότητα λήψης και κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού δότη ή δότριας από Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληπτών την δεδομένη χρονική περίοδο.

Σημείωση

Απαγορεύεται η διάθεση γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων με οποιοδήποτε αντάλλαγμα προς τον δότη. Η απαγόρευση διάθεσης με αντάλλαγμα γεννητικού υλικού δεν αφορά στις νόμιμες διαδικασίες που αναφέρονται στη δωρεά, στην προμήθεια, στον έλεγχο, στην επεξεργασία, στη συντήρηση, στην αποθήκευση, στη διανομή, στην εισαγωγή και την εξαγωγή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, για τις οποίες οι Μονάδες Ι.Υ.Α. ή Τράπεζες Κρυοσυντήρησης έχουν λάβει ειδική άδεια από την Aρχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα λήψης και κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού δότη ή δότριας από Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληπτών τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Σημείωση

Δεν συνιστά αντάλλαγμα η καταβολή των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λήψη και την κρυοσυντήρηση των γαμετών. Στις παραπάνω δαπάνες περιλαμβάνονται, α) οι ιατρικές, εργαστηριακές, φαρμακευτικές και νοσηλευτικές δαπάνες πριν, κατά και μετά τη λήψη των γαμετών, β) τα έξοδα της μετακίνησης και διαμονής του δότη, γ) κάθε θετική ζημία του δότη εξαιτίας αποχής από την εργασία του, καθώς και οι αμοιβές για εξαρτημένη εργασία που ο υποψήφιος δότης στερήθηκε εξαιτίας της απουσίας του για την προετοιμασία και πραγματοποίηση της λήψης των γαμετών, καθώς και αποζημίωση για τη βιολογική καταπόνησή του. Το ύψος των καλυπτόμενων δαπανών και της αποζημιώσεως καθορίζεται με απόφαση της Αρχής. Η καταβολή των παραπάνω δαπανών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φαρμακευτικές, καθώς και των αποζημιώσεων γίνεται προς τους δότες από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ι.Υ.Α ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, στους οποίους τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στη συνέχεια από τους λήπτες, επί τη βάσει αντίστοιχων αποδείξεων (παραστατικών), που εκδίδονται από τους ιατρούς ή νόμιμους εκπροσώπους, χωρίς οποιαδήποτε δική τους φορολογική υποχρέωση. Οι ως άνω αποδείξεις (παραστατικά) παραμένουν υποχρεωτικά στο αρχείο των ιατρών ή των Μονάδων Ι.Υ.Α. ή Τραπεζών Κρυοσυντήρησης και γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, εφόσον ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση ή προκαταρκτική εξέταση ή αστυνομική προανάκριση ή προανάκριση ή κύρια ανάκριση.»

Σημείωση

Οι ιατρικές πληροφορίες, που αφορούν τον τρίτο δότη σύμφωνα με το άρθρο 1460 παράγραφος 1 εδ. β΄ ΑΚ, φυλάσσονται με απόλυτη μυστικότητα και σε κωδικοποιημένη μορφή στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης και στο εθνικό αρχείο δοτών και ληπτών. Πληροφορίες που αφορούν στην ταυτότητα του τρίτου δότη δύνανται κατ’ επιλογή του να είναι ανώνυμες, ή να είναι επώνυμες, ή να γνωστοποιούνται μόνο στο τέκνο μετά από την ενηλικίωσή του, αν το τελευταίο το αιτηθεί.

Σημείωση

Το άρθρο 1455 του ΑΚ, περί της ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1455 ΑΚ

«Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνητή γονιμοποίηση) επιτρέπεται μόνο για να αντιμετωπίζεται η αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο ή για να αποφεύγεται η μετάδοση στο τέκνο σοβαρής ασθένειας ή για να διατηρείται η γονιμότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ιατρικής αναγκαιότητας. Η υποβοήθηση αυτή επιτρέπεται μέχρι την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής του υποβοηθούμενου προσώπου. Η ανθρώπινη αναπαραγωγή με τη μέθοδο της κλωνοποίησης απαγορεύεται. Επιλογή του φύλου του τέκνου δεν είναι επιτρεπτή, εκτός αν πρόκειται να αποφευχθεί σοβαρή κληρονομική νόσος που συνδέεται με το φύλο. Δωρεά γεννητικού υλικού μεταξύ συγγενών είναι επιτρεπτή μόνο μεταξύ συγγενών σε πλάγια γραμμή.».

Σημείωση

Το άρθρο 1456 του ΑΚ, περί της συναίνεσης των προσώπων που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο με ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή,. διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1456 ΑΚ

«Κάθε ιατρική πράξη που αποβλέπει στην υποβοήθηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής, σύμφωνα με τους όρους του προηγούμενου άρθρου, διενεργείται με την έγγραφη συναίνεση των προσώπων που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο. Αν η υποβοήθηση αφορά άγαμη γυναίκα, η συναίνεση αυτής και, εφόσον συντρέχει περίπτωση ελεύθερης ένωσης, του άνδρα με τον οποίο συζεί παρέχεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ειδικά η κρυοσυντήρηση μη γονιμοποιημένου γεννητικού υλικού (γαμετών) πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του προσώπου που το καταθέτει. Αν πρόκειται για ζεύγος, δεν απαιτείται η συναίνεση του ή της συζύγου ή του προσώπου με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης ή του ή της συντρόφου, παρά μόνο έγγραφη ενημέρωση του προσώπου αυτού από τη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ή την Τράπεζα Κρυοσυντήρησης. Η κρυοσυντήρηση ζυγωτών και γονιμοποιημένων ωαρίων πραγματοποιείται 10 κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των προσώπων που τα καταθέτουν. Αν πρόκειται για ζεύγος, απαιτείται η συναίνεση και των δύο συζύγων ή συμβαλλόμενων σε σύμφωνο συμβίωσης ή συντρόφων. Με το ίδιο έγγραφο, τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν τη βούλησή τους για την τύχη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού, των ζυγωτών και των γονιμοποιημένων ωαρίων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1459. Η συναίνεση ανακαλείται με τον ίδιο τύπο μέχρι τη μεταφορά των γαμετών ή των γονιμοποιημένων ωαρίων στο γυναικείο σώμα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1457, η συναίνεση θεωρείται ότι ανακλήθηκε, αν ένα από τα πρόσωπα που είχαν συναινέσει πέθανε πριν από τη μεταφορά.».

Σημείωση

Το άρθρο 1459 του ΑΚ, περί του αναπαραγωγικού υλικού που δεν χρησιμοποιείται για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1459 ΑΚ

«Τα πρόσωπα που προσφεύγουν σε τεχνητή γονιμοποίηση αποφασίζουν με ατομική έγγραφη δήλωσή τους προς τον ιατρό ή τον υπεύθυνο του ιατρικού κέντρου, που γίνεται πριν από την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, ότι οι κρυοσυντηρημένοι γαμέτες που τους ανήκουν αλλά δε θα τους χρειασθούν για να τεκνοποιήσουν: α) θα διατεθούν χωρίς αντάλλαγμα, κατά προτεραιότητα σε άλλα πρόσωπα, που θα επιλέξει ο ιατρός ή το ιατρικό κέντρο, β) θα χρησιμοποιηθούν χωρίς αντάλλαγμα για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, γ) θα καταστραφούν. Προκειμένου για κρυοσυντηρημένα γονιμοποιημένα ωάρια, τα πρόσωπα που προσφεύγουν σε τεχνητή γονιμοποίηση αποφασίζουν με κοινή έγγραφη δήλωσή τους προς τον ιατρό ή τον υπεύθυνο του ιατρικού κέντρου, που γίνεται πριν από την έναρξη της σχετικής διαδικασίας. Η δήλωση για την τύχη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού, των ζυγωτών και των γονιμοποιημένων ωαρίων τροποποιείται με τον ίδιο τύπο. Αν δεν υπάρχει κοινή δήλωση των ενδιαφερόμενων προσώπων τα γονιμοποιημένα ωάρια διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε ετών από τη δημιουργία τους και μετά την πάροδο του χρόνου αυτού είτε χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς είτε καταστρέφονται. Τα μη κρυοσυντηρημένα γονιμοποιημένα ωάρια καταστρέφονται μετά τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από τη γονιμοποίηση. Ο τυχόν ενδιάμεσος χρόνος κρυοσυντήρησής τους δεν υπολογίζεται.».

Σημείωση

Το άρθρο 1460 του ΑΚ, περί μη γνωστοποίησης της ταυτότητας του δότη, των γονέων και του τέκνου, διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1460 ΑΚ

«Η ταυτότητα των τρίτων προσώπων που έχουν προσφέρει τους γαμέτες ή τα γονιμοποιημένα ωάρια δύναται, κατ’ επιλογή των προσώπων αυτών, να είναι ανώνυμη ή να είναι επώνυμη, ή να γνωστοποιείται στο τέκνο μετά από την ενηλικίωσή του, αν το τελευταίο το αιτηθεί. Αν το τρίτο πρόσωπο επιλέξει η ταυτότητά του να είναι ανώνυμη, οι ιατρικές πληροφορίες που το αφορούν τηρούνται σε απόρρητο αρχείο χωρίς ένδειξη της ταυτότητάς του. Πρόσβαση στο αρχείο αυτό επιτρέπεται μόνο στο τέκνο και για λόγους σχετικούς με την υγεία του. Δεν είναι δυνατή η ίδρυση πατρότητας ή μητρότητας με τον τρίτο δότη ή την τρίτη δότρια, ούτε η γένεση στο πρόσωπό τους των σχετικών υποχρεώσεων. Η επιλογή ανώνυμου ή επώνυμου τρίτου δότη ή τρίτης δότριας γίνεται από το υποβοηθούμενο πρόσωπο και σε περίπτωση γάμου, συμφώνου συμβίωσης ή ελεύθερης ένωσης από αμφότερους τους συζύγους ή συντρόφους. Η ταυτότητα του τέκνου, καθώς και των γονέων του δε γνωστοποιείται στους τρίτους δότες ή στις τρίτες δότριες γαμετών ή γονιμοποιημένων ωαρίων.».

 

 

Σύμφωνα με τον νεοψηφισθέντα νόμο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Α) Τα όργανα διοίκησης ΑΕΙ

Τα όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι α) το Συμβούλιο Διοίκησης, β) ο Πρύτανης, γ) οι Αντιπρυτάνεις, δ) η Σύγκλητος και ε) ο Εκτελεστικός Διευθυντής.

α) Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.)

Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.), με τετραετή θητεία, αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) μέλη είναι εσωτερικά και πέντε (5) μέλη είναι εξωτερικά.

Ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. εκλέγονται, οι κατέχοντες την βαθμίδα του Καθηγητή υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, από όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Ως εξωτερικά μέλη του Σ.Δ. εκλέγονται, κατόπιν διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης, καθηγητές πανεπιστημίων της αλλοδαπής, φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων, με μυστική ψηφοφορία από τα εσωτερικά μέλη.

β) Πρύτανης

Ο Πρύτανης, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία ένας (1) από τα εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. από το σύνολο των μελών Σ.Δ.

γ) Αντιπρυτάνεις

Οι Αντιπρυτάνεις ορίζονται με απόφαση του Σ.Δ,  κατόπιν πρότασης του Πρύτανη.

δ) Σύγκλητος

Η Σύγκλητος αποτελείται από, α) τον Πρύτανη, β) τους Κοσμήτορες των Σχολών, γ) τους Προέδρους των Τμημάτων, δ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι, και ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μελών της Συγκλήτου.

Ε) Εκτελεστικός Διευθυντής

Ως Εκτελεστικός Διευθυντής, υπαγόμενος απ ευθείας στο Σ.Δ. του Α.Ε.Ι,  με θητεία παράλληλη με τη θητεία του Σ.Δ εκλέγεται από το Σ.Δ, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, πρόσωπο, που έχει τα γενικά προσόντα και τις προϋποθέσεις διορισμού, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ  και τουλάχιστον, α) κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, β) έχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή μίας (1) ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) έχει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή την έρευνα ή εν γένει διοικητική εμπειρία σε ερευνητικούς οργανισμούς ή υπηρεσίες ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Β) Οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης ΑΕΙ

α) Συμβούλιο Διοίκησης

Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Πρύτανη και γνώμη της Συγκλήτου, το τετραετές στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι., το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Α.Ε.Ι. σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του και το πλαίσιο της αποστολής του στους ακόλουθους τομείς: ακαδημαϊκή και ερευνητική πολιτική, δια βίου μάθηση και εκπαίδευση, ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Ιδρύματος, ενίσχυση της σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ανάπτυξη της καινοτομίας εντός του Α.Ε.Ι. και αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι. β) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, τις προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες συνάπτονται μετά από πρόταση του Πρύτανη. γ) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Πρύτανη και του Εκτελεστικού Διευθυντή, τον αρχικό συνοπτικό και αναλυτικό ετήσιο προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. (τακτικό προϋπολογισμό, προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και ίδιων πόρων), τις αναμορφώσεις του, καθώς και τον απολογισμό του Α.Ε.Ι. τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικώς, οι αναμορφώσεις του τακτικού προϋπολογισμού που αφορούν σε μεταφορά πόρων από οποιονδήποτε κωδικό εξόδων, εφόσον το ύψος αυτών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του τακτικού προϋπολογισμού, καθώς και οι αναμορφώσεις που αφορούν στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και την κατανομή έκτακτης επιχορήγησης στον τακτικό προϋπολογισμό πραγματοποιούνται με απόφαση του Σ.Δ. χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. δ) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, τον αρχικό συνοπτικό και αναλυτικό προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., τον απολογισμό του, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης του. ε) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., τον αρχικό προϋπολογισμό της και τις αναμορφώσεις του, καθώς και τον απολογισμό της, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης της. στ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, την πρόταση για την έκδοση ή τροποποίηση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι., την οποία υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. ζ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, την εκτέλεση δαπανών και λαμβάνει κάθε απόφαση που απαιτείται για τη διεξαγωγή κάθε είδους διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με σκοπό την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων ή μελετών, εφόσον οι δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΕΠΑ του Α.Ε.Ι. και υπερβαίνουν το όριο της αξίας δαπανών που έχει ανατεθεί στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, καθώς και την εκτέλεση έργων και μελετών για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των ακαδημαϊκών μονάδων και λοιπών ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών του Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους του. η) Συγκροτεί τις πάσης φύσεως επιτροπές, όπως τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής, και εγκρίνει τα πρακτικά τους για διαγωνιστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. θ) Εγκρίνει το περιεχόμενο των πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεσμεύουν το Α.Ε.Ι. ι) Αποδέχεται, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, κάθε είδους δωρεά που αφορά σε χρήμα, ακίνητα, είδη, υπηρεσίες, εξοπλισμό ή την εκτέλεση έργων/μελετών, προς όφελος του Α.Ε.Ι., κληρονομιά ή κληροδοσία, καθώς και χορηγία, εφόσον δεν αντίκειται στην αποστολή του Α.Ε.Ι. ια) Επιλέγει τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., και τον παύει από τα καθήκοντά του. ιβ) εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, το ύψους του ποσοστού παρακράτησης επί τοις εκατό (%) των εσόδων κάθε κατηγορίας έργων/προγραμμάτων που παρακρατείται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), καθώς και την κατανομή των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 237 και τη χρήση των αποθεματικών του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 242. ιγ) Εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη και πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο. ιδ) Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., τους παύει από τα καθήκοντά τους, εποπτεύει τη λειτουργία της και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο. ιε) Εγκρίνει την ίδρυση ή τη συμμετοχή σε εταιρείες τεχνοβλαστών ή άλλες εταιρείες, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, και ορίζει τους εκπροσώπους του Α.Ε.Ι. στα όργανα διοίκησής τους. ιστ) Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό για την αξιοποίηση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς και τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι. ιζ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, το σχέδιο ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του Α.Ε.Ι. και υποβάλλει αυτό προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. ιη) Συγκροτεί το Τεχνικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. ιθ) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα. κ) Προσελκύει νέες χρηματοδοτήσεις, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού. κα) Συγκροτεί τις Επιτροπές των άρθρων 218 έως 222 και εγκρίνει τα σχέδια των άρθρων 224 έως 228. κβ) Ορίζει τους Κοσμήτορες μεταξύ των τριών (3) υποψηφίων που υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτείται από την Κοσμητεία, και τους παύει για σπουδαίο λόγο. κγ) Ορίζει Πρόεδρο Τμήματος και Διευθυντή Τομέα αν σε ένα Τμήμα ή Τομέα δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για το αντίστοιχο αξίωμα. κδ) Ελέγχει τα εγκεκριμένα Μητρώα Γνωστικών Αντικειμένων και τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων, και δύναται να τα αναπέμψει όπου διαπιστώνεται ότι δεν έχουν καταρτιστεί με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο. κε) Ασκεί έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και δύναται να αναπέμπει τα πρακτικά εκλογής ή εξέλιξης εφόσον διαπιστώνονται πλημμέλειες επί της διαδικασίας. κστ) Παύει τους Αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι. με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) για σπουδαίο λόγο, όπως την τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων, τη μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού, του Οργανισμού και των αποφάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και την αναιτιολόγητη μη υλοποίηση του εγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου και των προγραμματικών συμφωνιών του Ιδρύματος του άρθρου 15 του ν. 4653/2020. κζ) Εγκρίνει την ίδρυση Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων, ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργία τους και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο. κη) Συνεργάζεται με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Α.Ε.Ι. κθ) Δύναται να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφο ή στοιχείο που σχετίζεται με τη λειτουργία του Α.Ε.Ι. και κατά την κρίση του είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του. λ) Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Α.Ε.Ι., της Επιτροπής Ερευνών και του Δ.Σ. της Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας. λα) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. λβ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων των περ. ζ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ιθ΄ δύναται να μεταβιβάζεται στον Πρύτανη, ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, εφόσον του έχει ανατεθεί ο αντίστοιχος τομέας ευθύνης.

β) Πρύτανης

Ο Πρύτανης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Προΐσταται του Α.Ε.Ι, το εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως και έχει τη γενική εποπτεία λειτουργίας του. β) Προΐσταται του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) και της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει των εργασιών τους, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους. γ) Έχει την ευθύνη της τήρησης της νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. δ) Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του Α.Ε.Ι., των διδασκόντων και των φοιτητών. ε) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. (τακτικό προϋπολογισμό, προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και ίδιων πόρων), καθώς και τις αναμορφώσεις τους και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Σ.Δ. στ) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Α.Ε.Ι. και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Σ.Δ. ζ) Εγκρίνει την εκτέλεση δαπανών και λαμβάνει κάθε απόφαση που απαιτείται για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με σκοπό την προμήθεια ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων ή μελετών, καθαρής αξίας, πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), με ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στη διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εφόσον οι δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΕΠΑ του Α.Ε.Ι. η) Συγκροτεί τις πάσης φύσεως επιτροπές, όπως τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής, και εγκρίνει τα πρακτικά τους για διαγωνιστικές διαδικασίες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα ο Πρύτανης σύμφωνα με την περ. ζ). θ) Υπογράφει τις πάσης φύσεως συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεσμεύουν το Α.Ε.Ι. ι) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις ανά τομέα ευθύνης και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τετραετές στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Α.Ε.Ι. σε θέματα ακαδημαϊκά, ερευνητικά, διεθνοποίησης, δια βίου μάθησης, σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ενίσχυσης της καινοτομίας εντός του Α.Ε.Ι. και εν γένει ενίσχυσης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι., το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Σ.Δ. ια) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι. ανά τομέα ευθύνης τους και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τις προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και υποβάλλει αυτές προς έγκριση στο Σ.Δ. ιβ) Είναι διατάκτης των δαπανών του Α.Ε.Ι. ιγ) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις ανά τομέα ευθύνης και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, σχέδιο του εσωτερικού κανονισμού και το υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο. ιδ) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, σχέδιο του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. και το υποβάλλει προς έγκριση στο Σ.Δ. ιε) Προεδρεύει του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και εισηγείται προς τη Σύγκλητο τον ορισμό του Διευθυντή Επιμόρφωσης. ιστ) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Διευθυντή, το σχέδιο ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του Α.Ε.Ι. και υποβάλλει αυτό προς έγκριση στο Σ.Δ. ιζ) Προκηρύσσει τις νέες θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και εκδίδει τις πράξεις διορισμού όλων των κατηγοριών προσωπικού του Α.Ε.Ι., τις πράξεις υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού, εκτός αν αυτές έχουν ανατεθεί ειδικώς σε άλλα όργανα, καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή αρνητικής κρίσης. ιη) Μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. και τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε αυτές. ιθ) Ορίζει, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, τους Προϊσταμένους των διοικητικών δομών, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίσης και επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007) και μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. κ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλλει προς το Σ.Δ. και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. κα) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. κβ) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό για την αξιοποίηση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς και τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Σ.Δ. κγ) Προεδρεύει της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). κδ) Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. κε) Εισηγείται προς τη Σύγκλητο τα μέλη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά από πρόταση της Κοσμητείας κάθε Σχολής. κστ) Δύναται να ζητά τη χορήγηση στοιχείων και εγγράφων από οποιοδήποτε όργανο και να τα θέτει υπόψη του Σ.Δ. κζ) Είναι υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας και για την προστασία του πάσης φύσεως προσωπικού και των φοιτητών του Α.Ε.Ι., καθώς και της ακίνητης και κινητής περιουσίας του ιδρύματος. κη) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση του διδακτικού προσωπικού, ερευνητικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού με αναπηρία στους χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και την πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διδασκαλία και την έρευνα και όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας. κθ) Λαμβάνει κάθε είδους μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.

Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ., οι αρμοδιότητες της περ. ιη) δύνανται να μεταβιβάζονται προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή.

Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ., οι αρμοδιότητες των περ. κβ) και κδ) δύναται να μεταβιβάζονται προς άλλο μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι., εφόσον στο Καταστατικό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. προβλέπεται ότι δύναται ως Πρόεδρος του Δ.Σ. να ορίζεται και άλλο μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. πλην του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.

γ) Αντιπρυτάνεις

Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ., αναπληρώνουν τον Πρύτανη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του και συμπράττουν με τον Πρύτανη ή/και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, όπου ο νόμος ορίζει.

δ) Σύγκλητος

Η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, α) Εγκρίνει την ίδρυση ή την τροποποίηση προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος, καθώς και το περιεχόμενό τους. β) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών. γ) Εγκρίνει τον ιδρυματικό κατάλογο μαθημάτων. δ) Υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων γνώμη για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, απορρόφηση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος. ε) Εγκρίνει τη σύναψη συνεργασιών με ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητικά κέντρα - ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) για την οργάνωση 40 διιδρυματικών προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, καθώς και τα πρωτόκολλα για ακαδημαϊκή ή ερευνητική συνεργασία με φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής. στ) Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη. ζ) Εγκρίνει την έναρξη και τη λήξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων. η) Επεξεργάζεται και υποβάλλει προτάσεις προς το Συμβούλιο Διοίκησης για την κατάρτιση του τετραετούς στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. σε θέματα ακαδημαϊκής και ερευνητικής πολιτικής και ανάπτυξης, διεθνοποίησης, δια βίου μάθησης, σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ενίσχυσης της καινοτομίας εντός του Α.Ε.Ι. και εν γένει ενίσχυσης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Ιδρύματος. θ) Χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Α.Ε.Ι., μεριμνώντας για τη διασφάλιση και την αναβάθμιση της ποιότητάς του και συγκροτεί την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Ε.Ι. ι) Εγκρίνει την ίδρυση πανεπιστημιακών εργαστηρίων, πανεπιστημιακών κλινικών, πανεπιστημιακών μουσείων, ερευνητικών ινστιτούτων, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου οργάνου των μονάδων στις οποίες εγκαθίστανται και ορίζει τον επικεφαλής αυτών έως τη διενέργεια της πρώτης εκλογικής διαδικασίας, καθώς και αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ή ελλείψει αυτών για οιονδήποτε λόγο. ια) Εγκρίνει την ίδρυση Τομέων στις υφιστάμενες ακαδημαϊκές μονάδες, Τμήματα ή Σχολές και τις μεταβολές αυτών. ιβ) Εγκρίνει την ίδρυση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του. ιγ) Συγκροτεί το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και ορίζει τον Διευθυντή Επιμόρφωσης του Κέντρου, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη. ιδ) Εγκρίνει την ίδρυση του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του. ιε) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση ή μετονομασία Ερευνητικών Ινστιτούτων. ιστ) Επιλέγει, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., τους Επιστημονικούς Διευθυντές των Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών, εφόσον υφίστανται. ιζ) Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., και έκτακτου διδακτικού προσωπικού, κατόπιν εισήγησης των Κοσμητειών των Σχολών του Α.Ε.Ι., μετά από πρόταση των Συνελεύσεων των Τμημάτων, τον οποίο υποβάλλει προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. ιη) Κατανέμει τις θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και έκτακτου διδακτικού προσωπικού που εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα Τμήματα του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τον εγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων. ιθ) Εγκρίνει τις αιτήσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. από ένα Τμήμα σε άλλο Τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι. ή άλλου Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 153. κ) Απονέμει τίτλους Ομότιμων και Επιτίμων Καθηγητών και Επίτιμων Διδακτόρων, κατόπιν εισήγησης της Κοσμητείας. κα) Επιλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 269.

ε) Εκτελεστικός Διευθυντής

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής προΐσταται των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. και του προσωπικού τους, πλην της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, συντονίζει και εποπτεύει το έργο τους, μεριμνά για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία του Α.Ε.Ι., την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου και της ετήσιας στοχοθεσίας του και συνεργάζεται με τους προϊσταμένους και το λοιπό προσωπικό των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του.

Ειδικότερα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Επικουρεί το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) και τον Πρύτανη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και εισηγείται επί θεμάτων που του ανατίθενται σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τον συντονισμό των δράσεων του Α.Ε.Ι., β) παρακολουθεί την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του άρθρου 224 του παρόντος, των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020, της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι., γ) συντονίζει και εποπτεύει την υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Ε.Ι., δ) εισηγείται την εφαρμογή μέτρων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για την επίτευξη των στόχων του Α.Ε.Ι., του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., ε) μετέχει στα συλλογικά όργανα του Α.Ε.Ι. στα οποία προεδρεύει ο Πρύτανης ή ο αρμόδιος ανά περίπτωση Αντιπρύτανης, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., κατόπιν εντολής του Πρύτανη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στ) σχεδιάζει και συντονίζει τις δράσεις προβολής του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων του, ζ) συνεργάζεται με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για την εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι., η) παρακολουθεί το έργο των επιτροπών των άρθρων 218 έως 222 και την εκπόνηση των σχεδίων των άρθρων 224 έως 228, θ) συνεργάζεται με όλες τις οργανικές και ακαδημαϊκές μονάδες του Α.Ε.Ι., προκειμένου να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. και να εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους, ι) καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, την οποία υποβάλλει προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και ια) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. ή του ανατίθεται από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δύναται να ασκεί αρμοδιότητες οικονομικής διαχείρισης του προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. (τακτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και ίδιων πόρων), κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ. και μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτή δεν έχει μεταβιβαστεί σε Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.