ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ο καθ ου η αίτηση στην εκουσία δικαιοδοσία.

1. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 761, 748 παρ. 3, 753 παρ.  και 752 ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο καθ ου η αίτηση δεν προσλαμβάνει την ιδιότητα του διαδίκου με μόνη την απεύθυνση της αίτησης εναντίον του, αν δεν εκλητεύθηκε ύστερα από διαταγή του δικαστηρίου, δεν προσεπικλήθηκε, ή δεν άσκησε παρέμβαση, ακόμη και όταν, χωρίς να ασκήσει παρέμβαση, παραστεί στη δίκη.

2. Η από τον δικαστή, κατά την κατάθεση της αίτησης, σημείωση απλώς της προθεσμίας για την τυχόν κοινοποίησή της στον καθ ου για να ασκήσει παρέμβαση, ή να προστατεύσει κατ άλλο τρόπο τα πιθανά συμφέροντά του, δεν συνιστά, ούτε αναπληρώνει την προβλεπόμενη από το άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ, κλήτευση με διαταγή του  δικαστή, εκείνου που έχει έννομο συμφέρον από την δίκη, ώστε να προσδώσει στον καθ ου η αίτηση την ιδιότητα διαδίκου.

3. Τα ανωτέρω ισχύουν, όχι μόνο όταν η αίτηση απευθύνεται κατά του καθ ου, αλλά, και όταν απλώς κοινοποιείται προς αυτόν και διατάχθηκε η κλήτευσή του κατά το άρθρο 748 παρ. 3  ΚΠολΔ, ο οποίος δεν προσλαμβάνει από αυτό και μόνο την ιδιότητα του διαδίκου.

Προσεπίκληση στην εκουσία δικαιοδοσία.

1. Κάθε διάδικος μπορεί να προσεπικαλεί τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον να προσέλθει στη δίκη.

2. Η προσεπίκληση ασκείται με αίτηση, που κατατίθεται στην γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται (άρθρα 747, 753 ΚΠολΔ).

3. Το ίδιο μπορεί να πράξει και το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως. Αν το δικαστήριο διέταξε την προσεπίκληση, αυτή γίνεται με επιμέλεια του διαδίκου, που ορίζεται στην απόφαση.

Παρέμβαση στην εκουσία δικαιοδοσία.

1. Η κύρια παρέμβαση ασκείται με αίτηση, που κατατίθεται στην γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται (άρθρα 747, 752 ΚΠολΔ)

2. Η πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και κατά την συζήτηση στο ακροατήριο, χωρίς προδικασία (752 ΚΠολΔ).

3. Στην συζήτηση της αίτησης, αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης ο αιτών δεν εμφανιστεί, ή εμφανιστεί αλλά δεν μετέχει κανονικά στη συζήτηση και εμφανισθεί ο παρεμβαίνων, η συζήτηση προχωρεί, σαν να είχε εμφανιστεί ο αιτών και το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση κατ ουσία.

Καθ  ύλη αρμοδιότητα στην εκουσία δικαιοδοσία με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 740 παρ.1 ΚΠολΔ στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου υπάγονται οι υποθέσεις

α) που αναφέρονται στα άρθρα 782 έως 866 ΚΠολΔ.

β) η θέση προσώπου σε ακούσια νοσηλεία.

γ) η ανακοπή του άρθρου 787 ΚΠολΔ.

γ) η ανακοπή του άρθρου 82 ΑΚ.

2. Εξαιρούνται οι υποθέσεις

α) της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που υπάγεται στην αρμοδιότητα των Πολυμελών Πρωτοδικείων.

β) εκείνες, που από τον νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων.

Τριτανακοπή στην εκουσία δικαιοδοσία.

Η τριτανακοπή στην εκουσία δικαιοδοσία (άρθρο 773 ΚΠολΔ) ασκείται από τρίτο, δηλαδή από αυτόν που δεν μετείχε στη δίκη, είτε ύστερα από κλήτευσή του, είτε με προσεπίκληση και δεν προσήλθε στη συζήτηση, έχει δε αίτημα την ακύρωση της απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας. Με την άσκηση τριτανακοπής ο τριτανακόπτων καθίσταται διάδικος στην αρχική δίκη.

Η άσκηση τριτανακοπής προϋποθέτει έννομο συμφέρον του τρίτου για ακύρωση της απόφασης, που συνίσταται στην άμεση, ή έμμεση, βλάβη, ή τον ενδεχόμενο κίνδυνο βλάβης των εννόμων συμφερόντων του (ΑΠ 128/1991). Η έννοια του τρίτου προσδιορίζεται αρνητικά, σε σχέση με τους διαδίκους της εκουσίας δικαιοδοσίας. 'Ετσι, τα πρόσωπα, που δικαιούνται να ασκήσουν τριτανακοπή, εντοπίζονται σε όσους δεν συμμετείχαν στη δίκη ως αιτούντες, ή με ένα από τους αναφερόμενους στα άρθρα 748 παρ.3, 752 και 753 ΚΠολΔ τρόπους. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και εκείνος εναντίον του οποίου απευθύνθηκε η αίτηση, χωρίς να το επιβάλλει ο νόμος (ΑΠ 646/1975) ή αυτός που κλητεύθηκε με πρωτοβουλία του αιτούντος, χωρίς διαταγή του δικαστηρίου, εφ όσον δεν έλαβαν μέρος εκουσίως, με την άσκηση παρεμβάσεως, στη δίκη (ΑΠ 1040/2009).

 Λόγο τριτανακοπής αποτελεί κάθε ισχυρισμός, που βάλλει κατά της ουσιαστικής, ή τυπικής, ορθότητας της απόφασης, όπως λ.χ. ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση της απόφαση, ή ότι, αν ακουόταν ο ίδιος, η απόφαση θα ήταν διαφορετική. Δεν απαιτείται η επίκληση δόλου, ή συμπαιγνίας, των αρχικών διαδίκων, καθώς η δέσμευση του τρίτου αποτελεί συνέπεια της διαπλαστικής ενέργειας της απόφασης και όχι του δεδικασμένου της, καθ ότι οι αποφάσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας δεν παράγουν μεν δεδικασμένο, πλην, όμως, διαπλάσσουν νέα κατάσταση erga omnes (ΑΠ 829/81, ΑΠ 1040/2009).

Η άσκηση της τριτανακοπής γίνεται με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου, το οποίο έχει εκδώσει την τριτανακοπτόμενη απόφαση. Για την άσκησή της εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 743 έως 759 ΚΠολΔ. Νέοι λόγοι τριτανακοπής μπορούν να προστεθούν και με τις προτάσεις.

Το αίτημα για την ακύρωση της τριτανακοπτόμενης απόφασης στρέφεται εναντίον εκείνων που είχαν μετάσχει στη δίκη, στην οποία εκδόθηκε η τριτανακοπτόμενη απόφαση. Στους άλλους απλώς κοινοποιείται με κλήση στη συζήτηση της τριτανακοπής.

Αν η τριτανακοπή γίνει δεκτή το δικαστήριο ακυρώνει την προσβαλλομένη απόφαση. Δύναται δε να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης και την αναστολή της ισχύος της απόφασης (άρθρα 773 και 589 ΚΠολΔ). Η απόφαση που δέχεται την τριτανακοπή σημειώνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο βιβλίο που τηρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 776 και στο περιθώριο της απόφασης που ακυρώνεται, με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου.

Η τριτανακοπή δεν υπόκειται σε προθεσμία, ή παραγραφή, εκτός των εξαιρέσεων, που εισάγονται με τα άρθρα 800 παρ. 4 ΚΠολΔ (επί υιοθεσίας), 824 παρ. 2 ΚΠολΔ (επί αφαιρέσεως κλπ. κληρονομητηρίου) και 849 ΚΠολΔ (επί αποφάσεως αποκλεισμού μη αναγγελθέντος δικαιώματος).

Αρμοδιότητα ειρηνοδικείων στην εκουσία δικαιοδοσία μετά την τροποποίηση από τον ν. 4138/2013

Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 740 ΚΠολΔ με τον ν. 4138/2013 στην  αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων στην εκουσία δικαιοδοσία υπάγονται οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 739, εκτός από εκείνες που αφορούν την υιοθεσία, τη θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση ή σε ακούσια νοσηλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και η ανακοπή των άρθρων 787 ΚΠολΔ και 82 ΑΚ, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου.

Στις υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 739 δεν επιτρέπεται παρέκταση της αρμοδιότητας.

 

Υπόδειγμα δικογράφου αίτησης  παροχή άδειας σε ανήλικο για σύναψη δανείου.

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

1) ……...

2) ………….. ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους …..

 

Με το με αριθμό ……..συμβόλαιο γονικής παροχής ψιλής κυριότητας ¾ εξ αδιαιρέτου οριζοντίων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Αθηνών ….η δεύτερη εξ ημών ……μεταβίβασα με γονική παροχή στο ανήλικο τέκνο μου … τη ψιλή κυριότητα κατά ποσοστό ¾ εξ αδιαίρετου των κάτωθι λεπτομερώς περιγραφομένων οριζοντίων ιδιοκτησιών:

....................……

Επειδή πρόκειται να προβούμε σε αναγκαίες ενέργειες επιδιόρθωσης του με αριθμό Α-2 του πρώτου πάνω από το ισόγειο διαμερίσματος επί της οδού …. πολυκατοικίας, προκειμένου να μπορέσουμε να το εκμισθώσουμε προς όφελος του ανηλίκου τέκνου μας, το οποίο έχει αυξημένες οικονομικές ανάγκες καθόσον προετοιμάζεται για τις σπουδές του. Για να επισκευαστεί το ως άνω διαμέρισμα και κατά συνέπεια να εκμισθωθεί και μάλιστα σε πολύ καλή τιμή δεδομένης των επισκευών που πρόκειται να γίνουν και να μπορέσει με αυτό τον τρόπο να γίνει επωφελές για το ανήλικο τέκνο μας είναι απαραίτητο να συναφθεί δάνειο με την …..Τράπεζα. 

Επομένως, υπάρχει νόμιμη περίπτωση, αφού υπάρχει προφανής ωφέλεια, να μας επιτραπεί η σύναψη δανείου με την ….Τράπεζα, τριακονταετούς διάρκειας, μέχρι του  ποσού …..ευρώ και η χορήγηση υπέρ της άνω δανείστριας τράπεζας του δικαιώματος εγγραφής προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των …..ευρώ στο με στοιχεία ΑΛΦΑ δυο (Α-2) διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο(πυλωτή) ορόφου επί της οδού ….. πολυκατοικίας, το οποίο εμφαίνεται στο από Απριλίου 1991 σχέδιο κάτοψης του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου του πολιτικού μηχανικού …..και οι αναλογίες του φαίνονται στο από Γενάρη 1992 πίνακα αναλογισμού του ίδιου πολιτικού μηχανικού, τα οποία προσαρτώνται στη με αριθμό …..πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών …… αποτελείται από ένα δωμάτιο, χωλ, καθιστικό, ένα (1) κοιτώνα, κουζίνα, λουτρό, διάδρομο, ημιυπαίθριο χώρο προς το βορειοανατολικό όριο του οικοπέδου, δυο (2) βεράντες προς το νοτιοανατολικό όριο του οικοπέδου και μια (1) βεράντα προς την οδό Αναστάσεως, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα και 0,70 (70,70) μικτό ύψος μέτρα τρία και 0,03 (3,03), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά διακόσια δέκα τέσσερα και 0,20 (214,20), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά πενήντα τέσσερα και 0,40 (54,40) συνολικό όγκο μέτρα κυβικά διακόσια εξήντα οκτώ και 0,60 (268,60), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139/1000) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και 0,50 (66,50) εξ αδιαιρέτου συμμετέχει στα κοινά βάρη με εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139/1000) στις δαπάνες ανελκυστήρα με ενενήντα χιλιοστά (90/1000), η συμμετοχή του διαμερίσματος στις δαπάνες θερμάνσεως θα καθορισθεί με βάση μελέτης μηχανολόγου, έχει ψήφους 139 σε σύνολο χίλιες (1000) και συνορεύει Βορειοανατολικά με πίσω ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν από αυτό με βορειοανατολικό όριο οικοπέδου, με κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα, Βορειοδυτικά με το με το με τα στοιχεία (Α-1) διαμέρισμα ιδίου ορόφου, πλατύσκαλο, ορόφου, φρεάτιο, ανελκυστήρα και πλάγιο ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν από αυτό με βορειοδυτικό όριο οικοπέδου, Νοτιοανατολικά με πλάγιο ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και Νοτιοδυτικά με πρασιά και πέραν από αυτήν με την οδό Αναστάσεως, μετά της σε αυτό ανήκουσας κατ αποκλειστική χρήση με στοιχεία Π-1 ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου η οποία φαίνεται με τα στοιχεία αυτά στο από Απριλίου 1991 σχέδιο κάτοψης του ισογείου ορόφου του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου ΠΑΤΣΟΥΜΑ και οι αναλογίες του φαίνονται στο από Γενάρη 1992 πίνακα αναλογισμού του ίδιου πολιτικού μηχανικού, τα οποία προσαρτώνται στη με αριθμό 8171/28-7-1991 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσούλας Γκρέκα-Μαυρακάκη, και περικλείεται από τα μικρά αλφαβητικά στοιχεία α', α' γ, γ', α', αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά είκοσι πέντε (25,00) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με βορειοανατολικό όριο οικοπέδου, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και χώρο πυλωτής, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με Π-2 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με ράμπα.

Το δάνειο θα διατεθεί για τις παρακάτω λεπτομερώς περιγραφόμενες επισκευές με τις αντίστοιχες κοστολογήσεις από τον πολιτικό μηχανικό ….

…............….

Επειδή είναι αναγκαία η άδεια του Δικαστηρίου Σας, γιατί χωρίς αυτή δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση της ψιλής κυριότητας των 3/4 εξ αδιαιρέτων της παραπάνω περιγραφόμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας, που ανήκει στο ανήλικο τέκνο μας.

Επειδή η επισκευή της ως άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας κρίνεται αναγκαία για την επωφελή αξιοποίηση της (εκμίσθωση) προς όφελος του ανηλίκου τέκνου μας.

Επειδή η αίτηση μας παραδεκτά εισάγεται στο Δικαστήριο Σας, είναι δε νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να μας χορηγηθεί η άδεια να προβούμε στο όνομα και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου μας …...... 

1) στη σύναψη σύμβασης επισκευαστικού δανείου με την ….Τράπεζα μέχρι του ποσού των ….. ευρώ, τριακονταετούς διάρκειας και

2) στη χορήγηση υπέρ της άνω δανείστριας τράπεζας του δικαιώματος εγγραφής προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των …. ευρώ επί του ακινήτου που πρόκειται να επισκευαστεί και βρίσκεται στο … Αττικής επί της οδού …., ήτοι το με στοιχεία ΑΛΦΑ δυο (Α-2) διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο (πυλωτή) ορόφου, το οποίο εμφαίνεται στο από Απριλίου 1991 σχέδιο κάτοψης του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου …. και οι αναλογίες του φαίνονται στο από Γενάρη 1992 πίνακα αναλογισμού του ίδιου πολιτικού μηχανικού, τα οποία προσαρτώνται στη με αριθμό 8171/28-7-1991 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών …., αποτελείται από χωλ, καθιστικό, ένα (1) κοιτώνα, κουζίνα, λουτρό, διάδρομο, ημιυπαίθριο χώρο προς το βορειοανατολικό όριο του οικοπέδου, δυο (2) βεράντες προς το νοτιοανατολικό όριο του οικοπέδου και μια (1) βεράντα προς την οδό Αναστάσεως, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα και 0,70 (70,70) μικτό ύψος μέτρα τρία και 0,03 (3,03), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά διακόσια δέκα τέσσερα και 0,20 (214,20), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά πενήντα τέσσερα και 0,40 (54,40) συνολικό όγκο μέτρα κυβικά διακόσια εξήντα οκτώ και 0,60 (268,60), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139/1000) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και 0,50 (66,50) εξ αδιαιρέτου συμμετέχει στα κοινά βάρη με εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139/1000) στις δαπάνες ανελκυστήρα με ενενήντα χιλιοστά (90/1000), η συμμετοχή του διαμερίσματος στις δαπάνες θερμάνσεως θα καθορισθεί με βάση μελέτης μηχανολόγου, έχει ψήφους 139 σε σύνολο χίλιες (1000) και συνορεύει Βορειοανατολικά με πίσω ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν από αυτό με βορειοανατολικό όριο οικοπέδου, με κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα, Βορειοδυτικά με το με το με τα στοιχεία (Α-1) διαμέρισμα ιδίου ορόφου, πλατύσκαλο, ορόφου, φρεάτιο, ανελκυστήρα και πλάγιο ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν από αυτό με βορειοδυτικό όριο οικοπέδου, Νοτιοανατολικά με πλάγιο ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν από αυτόν με νοτιοανατολικό όριο οικοπέδου και Νοτιοδυτικά με πρασιά και πέραν από αυτήν με την οδό Αναστάσεως, μετά της σε αυτό ανήκουσας κατ αποκλειστική χρήση με στοιχεία Π-1 ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου (πραγματική δουλεία) η οποία φαίνεται με τα στοιχεία αυτά στο από Απριλίου 1991 σχέδιο κάτοψης του ισογείου πυλωτής του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου ΠΑΤΣΟΥΜΑ και στον από Γενάρη 1992 πίνακα αναλογισμού του ίδιου πολιτικού μηχανικού, τα οποία προσαρτώνται στη με αριθμό 8171/28-7-1991 πράξη της ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσούλας Γκρέκα-Μαυρακάκη, και περικλείεται από τα μικρά αλφαβητικά στοιχεία α', α' γ, γ', α', αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά είκοσι πέντε (25,00) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με βορειοανατολικό όριο οικοπέδου, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου ((ψηλό πράσινο και γκαζόν)  και χώρο πυλωτής, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με Π-2 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με ράμπα.

Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος της περιουσίας του ανηλίκου τέκνου μας.

Αθήνα  

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Υπόδειγμα δικογράφου αίτησης για παροχή άδεια εκποίησης ακινήτου ανηλίκου.

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

1 ………

2 ...........

ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους …..

Με το με αριθμό ……..συμβόλαιο γονικής παροχής κυριότητας οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών ….η  ……μεταβίβασα με γονική παροχή στο ανήλικο τέκνο μου … την πλήρη κυριότητα της κάτωθι λεπτομερώς περιγραφομένης οριζοντίου ιδιοκτησίας.

……

Επειδή η παραπάνω οριζόντιος ιδιοκτησία δεν αποφέρει κανένα απολύτως εισόδημα στο ανήλικο παδί μας, δοθέντος ότι τούτο ….

Επειδή υπάρχει προφανής ωφέλεια για την ανήλικη κόρη μας και επιβάλλεται από άφευκτη ανάγκη η εκποίηση του ως άνω ακινήτου, δεδομένου ότι συντρέχει κίνδυνος …….. και δεν έχει κανένα εισόδημα από καμιά πηγή, δεν αποκομίζει κανένα έσοδο από αυτό, το δε τίμημα που θα πραγματοποιηθεί από την πώληση, ανερχόμενο στο ποσό των … ευρώ ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του ακινήτου και θα διατεθεί για τις ανάγκες διαβίωσης και εκπαίδευσής της.

Επειδή η αίτησή μας παραδεκτά εισάγεται στο Δικαστήριο Σας, είναι δε νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να μας χορηγηθεί η άδεια να εκποιήσουμε, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου πλειστηριασμού, το παραπάνω αναφερόμενο και λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο, που βρίσκεται στη θέση……  με ελάχιστο τίμημα  ….και το προϊόν της εκποίησης αυτής να το χρησιμοποιήσουμε για τις ανάγκες διατροφής και εκπαίδευσής της.

Αθήνα

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

Κατάθεση προτάσεων στην εκουσία δικαιοδοσία, Ερημοδικία αιτούντος.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 741 ΚΠολΔ, τα άρθρα 1 έως 590 ΚΠολΔ εφαρμόζoνται και κατά τη διαδικασία των άρθρων 743 έως 781, εκτός εάν είναι αντίθετα προς ειδικές διατάξεις, ή δεν προσαρμόζονται στη διαδικασία αυτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 2915/2001, οι διατάξεις για τις προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων, προσθήκης - αντίκρουσης και ανταγωγής, που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 12 του ιδίου νόμου, ως προς τις δίκες ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου θα τεθούν σε εφαρμoγή με Προεδρικό Διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ως τότε, οι προτάσεις και η προσθήκη κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 237 ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ως άνω νόμου, δηλαδή οι προτάσεις κατατίθενται στο ακροατήριο, οι δε διάδικοι μπορούν έως τη δωδεκάτη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας από τη συζήτηση να καταθέσουν προσθήκη στις προτάσεις τους, με την οποία σχολιάζoνται οι αποδείξεις, προτείνoνται ισχυρισμοί και προσκομίζονται ένορκες βεβαιώσεις μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών, που προτάθηκαν για πρώτη φορά κατά τη συζήτηση.

Επομένως στη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων (άρθρο 115 παρ. 3 ΚΠολΔ), με συνέπεια εάν ο διάδικος δεν κατέθεσε προτάσεις, ή δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα προτάσεις, η συμμετοχή του στη δίκη να μην είναι κανονική (ΕφΛαρ 360/1985).

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 754 ΚΠολΔ, αν κατά την ορισμένη για τη συζήτηση της αίτησης δικάσιμο δεν εμφανιστεί ο αιτών, ή εμφανιστεί και δεν λάβει μέρος κανονικά στη συζήτηση, η συζήτηση ματαιώνεται, ακόμα και αν παρίσταται ο τρίτος, που κλητεύθηκε, ή που έχει ασκήσει παρέμβαση.

Η ρύθμιση αυτή των συνεπειών της ερημοδικίας υπαγορεύεται λόγω της φύσης των κατά την ειδική διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας εκδικαζομένων γνησίων, ή, υπό στενή έννοια, υποθέσεων, στις οποίες ελλείπει, κατ' αρχήν, το στοιχείο της αντιδικίας, χωρίς να έχει λόγο εφαρμογής και επί των μη γνησίων υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, οι οποίες αποτελούν ιδιωτικού δικαίου διαφορές, που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 741επ. ΚΠολΔ και στις οποίες εμφανίζεται κανονικά το στοιχείο της αντιδικίας.

Οι διαφορές αυτές αποτελούν, κυρίως, διαφορές διαπλαστικού και όχι αναγνωριστικού χαρακτήρα, τις οποίες ο νομοθέτης για λόγους σκοπιμότητας παρέπεμψε προς εκδίκαση στην εκουσία δικαιοδοσία, αντί της περισσότερο δύσκαμπτης διαδικασίας της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας (ΕφΑθ 4749/2009).

Επί των διαφορών αυτών, η ματαίωση της συζήτησης σε περίπτωση ερημοδικίας του αιτούντος δεν αρμόζει, αλλά αυτός δικάζεται ερήμην σαν να ήταν παρών, όταν παρίσταται ο τρίτος, που κλητεύθηκε, ή εκείνος, που έχει ασκήσει παραδεκτά παρέμβαση, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να φαλκιδευθούν τα δικαιώματα των τελευταίων (ΕφΑθ 788/2009, ΕφΑθ 423/2006). 

 

Η απόδειξη στην εκουσία δικαιοδοσία, Σύστημα ελεύθερης απόδειξης.

 

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 744 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ συνάγεται ότι στις υποθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας (γνήσιες και μη) κατ' απόκλιση από τη ρύθμιση του άρθρου 106 ΚΠολΔ, αφ ενός μεν καθιερώνεται το ανακριτικό σύστημα, αφ ετέρου δε ισχύει το σύστημα της ελεύθερης απόδειξης, με συνέπεια το Δικαστήριο, για τη δικανική του πεποίθηση, να δύναται, από τη μια, να διατάζει αυτεπαγγέλτως κάθε τι που, κατά την κρίση του, είναι απαραίτητο για την εξακρίβωση της αλήθειας των πραγματικών γεγονότων, αποκλίνοντας από τις διατάξεις, που ρυθμίζουν την απόδειξη, και, από την άλλη, να λαμβάνει υπόψη του κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο (ΑΠ 131/2009, ΑΠ 2228/2007, ΑΠ 1260/2002), ακόμη κι αν οι διάδικοι δεν το επικαλέστηκαν (ΑΠ 174/1987).

 

Άσκηση παρέμβασης στην εκουσία δικαιοδοσία.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 752 ΚΠολΔ, με το οποίο καθορίζεται η άσκηση των παρεμβάσεων σε δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας, η κύρια παρέμβαση ασκείται με δικόγραφο και εφαρμόζονται γι' αυτήν οι διατάξεις των άρθρων 747, 748 και 751 του ίδιου Κώδικα, που προβλέπουν ότι η κατάθεση του δικογράφου πρέπει να γίνεται στη γραμματεία του Δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται, ενώ η πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο χωρίς προδικασία.

Από τις προσδιορίζουσες την έννοια των κυρίας και πρόσθετης παρέμβασης διατάξεις των άρθρων 79 και 80 ΚΠολΔ συνάγεται πως, αν ο παρεμβαίνων τρίτος υποστηρίζει την αίτηση η παρέμβαση είναι πρόσθετη, ενώ αν αντιδικεί, ζητώντας, είτε την απόρριψή της, είτε την παραδοχή δικού του αιτήματος, η παρέμβαση είναι κύρια (ΑΠ 1076/2002, ΕφΑθ 4749/2009). 

 

Ανάκληση, ή μεταρρύθμιση απόφασης εκουσίας δικαιοδοσίας.

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 758 του ΚΠολΔ οι οριστικές αποφάσεις, που εκδίδονται με την εκουσία δικαιοδοσία, εφ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά, είναι δυνατόν μετά από αίτηση των διαδίκων, να ανακληθούν μετά τη δημοσίευσή τους, ή να μεταρρυθμιστούν από το δικαστήριο που τις εξέδωσε, αν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβληθούν οι συνθήκες, βάσει των οποίων εκδόθηκαν.

Μεταβολή συνθηκών υπάρχει, όταν συνέβησαν κρίσιμα για την επανεκτίμηση της υπόθεσης πραγματικά περιστατικά που, είτε έλαβαν χώρα μετά τη συζήτηση της αίτησης,  είτε προϋπήρχαν, αλλά ήταν άγνωστα στον αιτούντα, ή ήταν μεν γνωστά, όμως ανυπαίτια δεν προτάθηκαν, τα οποία αν είχαν τεθεί υπ όψιν του Δικαστηρίου, θα εμφάνιζαν διάφορη πραγματική κατάσταση και θα απέληγαν σε διάφορη κρίση

 

Υπόδειγμα αίτησης διορισμού  ειδικού επιτρόπου ανηλίκου.

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ….

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

(για το διορισμό ειδικού επιτρόπου ανηλίκου)

………..

……………

Κοινοποιουμένη

Σον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών …..

 

Την ….η 2 εξ ημών γέννησε στο νοσοκομείο …. ένα κορίτσι μέχρι σήμερα αβάπτιστο. Η περί της γέννησής του ληξιαρχική πράξη καταχωρήθηκε στα βιβλία γεννήσεων του ληξιαρχείου …… στα οποία φαίνεται ως κορίτσι αβάπτιστο, χωρίς όνομα και τέκνον του 1 και 2 εξ ημών.

Η 2 εξ ημών υπήρξε νόμιμη σύζυγος του 1, καθ’ όσον τέλεσαν θρησκευτικό γάμο  την … στο …. περί του οποίου καταρτίσθηκε η ….. ληξιαρχική πράξη γάμου του ληξιαρχείου δήμου … Ο γάμος λύθηκε σύμφωνα με την ….. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ……και από τον μήνα ….του έτους ….τελούσαν σε συνεχή διάσταση και δεν είχαν καμία σαρκική, ή άλλη μεταξύ τους επαφή.

Την … η 2 εξ ημών συζούσε μόνιμα συνεχώς με τον …. μέχρι που την ….γέννησε το παραπάνω αβάπτιστο κορίτσι.

Επειδή, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1465 ΑΚ , το γεννηθέν κορίτσι τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον 1 από εμάς, δηλώθηκε στα βιβλία γεννήσεων του Δήμου …..ως τέκνο αυτού, πλην όμως αυτή συνέλαβε  με τον …. που είχε μαζί του σαρκικές σχέσεις  συνεχώς από τον μήνα ….του ….και μέχρι τώρα συζεί και σε κάθε περίπτωση ανάμεσα στην τριακοσιοστή και την εκατοστή ογδοηκοστή ημέρα πριν από τον τοκετό ο 1 εμάς δεν είχε καμία σαρκική επαφή μαζί της.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1469 παρ. 5 του Α.Κ, ο 1 εξ ημών, ως μη έχων σαρκική σχέση με την 2 εξ ημών, νομιμοποιείται να προσβάλει την πατρότητα του παιδιού, ασκώντας την αγωγή προσβολής πατρότητας.

Επειδή πρόκειται να ανοιχθεί δίκη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου …   για προσβολή της πατρότητας

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 619 παρ. 1γ ΚΠολΔ, η αγωγή για την προσβολή πατρότητας τέκνου γεννημένου σε γάμο, απευθύνεται κατά του τέκνου, ή του ειδικού επιτρόπου, γιατί τεκμαίρεται ότι τα συμφέροντα του τέκνου συγκρούονται με αυτά των γονέων του, δέον όπως διορισθεί ειδικός επίτροπος του ανηλίκου, για να το εκπροσωπήσει στη σχετική δίκη, που θα ανοιχθεί.

Επειδή κατάλληλο πρόσωπο είναι ο …. νόμιμο είναι να διοριστεί αυτός ειδικός επίτροπος του ανηλίκου.

Επειδή συντρέχει επείγουσα περίπτωση δέον όπως ο ίδιος ορισθεί προσωρινός επίτροπος του ανηλίκου με προσωρινή  διαταγή σας βάσει άρθρου 1601ΑΚ, προκειμένου να εκπροσωπήσει αυτό άμεσα στη δίκη προσβολής της πατρότητας.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και πρέπει να γίνει δεκτή.

ΓIΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους θέλουμε προσθέσει κατά τη συζήτηση της παρούσας και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να διοριστεί ειδικός επίτροπος του ανηλίκου  αβαπτίστου θήλεος τέκνου, που γεννήθηκε στην ….. την ……από την 2 εξ ημών και κατεχωρήθηκε η γέννηση με την ….. ληξιαρχική πράξη του ληξιαρχείου του δήμου …ως τέκνο αυτής και του πρώτου εξ ημών,  ο …… προκειμένου να το εκπροσωπήσει στη δίκη που πρόκειται να διεξαχθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ….  για προσβολή της πατρότητας αυτού. Να διοριστεί ο ίδιος προσωρινός και με προσωρινή διαταγή σας  ειδικός επίτροπος του ανηλίκου.  

Να διοριστεί ο  Ειρηνοδίκης …..για να ασκήσει τα καθήκοντα του Εποπτικού Συμβουλίου.

Αθήνα….

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

 

Υπόδειγμα δικογράφου αίτησης διορισμού δικαστικής συμπαράστασης.

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

 ……...

Για την θέση σε δικαστική συμπαράσταση της

….. .

Η ως άνω …… η οποία είναι μητέρα μου, γεννηθείσα το έτος … παρουσίασε από …. συμπτώματα προϊούσης γεροντικής ανοίας και εξακολουθεί και σήμερα να εμφανίζει σοβαρή διανοητική διαταραχή και συγκεκριμένα "ανοϊκή συνδρομή". Εξ αιτίας της εν λόγω πάθησης η μητέρα μου εμφανίζει μειωμένη αντίληψη για τα πράγματα και το περιβάλλον, απώλεια μνήμης και αδυναμία αναγνωρίσεως ακόμη και πολύ οικείων προσώπων, αδυναμία προσανατολισμού με συνέπεια να μη μπορεί να κυκλοφορήσει εκτός οικίας μόνη της, έλλειψη συγκεντρώσεως και δυσχέρεια στην επικοινωνία της με τους άλλους. Περαιτέρω αδυνατεί να επιτελέσει αποτελεσματικά και με συνέπεια και τις απλούστερες λειτουργίες της καθημερινής ζωής (ένδυση, διατροφή, επιμέλεια σώματος), με αποτέλεσμα να χρειάζεται βοήθεια και στις στοιχειώδεις αυτές δραστηριότητες, αλλά και διαρκή επιτήρηση προς αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων.

Επειδή η ανωτέρω πνευματική ασθένεια της μητέρας μου είναι μόνιμη και ανίατη και επιβεβαιώνεται από …..

Επειδή η πνευματική και ψυχική κατάσταση της μητέρας μου είναι τέτοια που αποκλείει την ικανότητα να επιμελείται του εαυτού της, ώστε επιβάλλεται να τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση,

Επειδή εν όψει των ανωτέρω συντρέχουν επείγοντες λόγοι για τον διορισμό προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη με προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα άρθρα 805 παρ. 2 και 781 ΚΠολΔ, λόγω του επαπειλούμενου από την αναβολή κινδύνου για τα συμφέροντα της συμπαραστατέας.

Επειδή επιθυμώ και στο πρόσωπό μου συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις καταλληλότητας να ορισθώ προσωρινή και στη συνέχεια οριστική συμπαραστάτης της μητέρας μου, δοθέντος ότι έχω ήδη επωμισθεί  εξ αρχής  της ασθενείας της την επιμέλεια του προσώπου της, κατοικώ μαζί της και έχω έτσι την δυνατότητα στενής εποπτείας της, ώστε είναι βέβαιο ότι θα ασκήσω με τον καλύτερο τρόπο τα καθήκοντα, που συνεπάγεται ο διορισμός μου ως δικαστικού συμπαραστάτη.

Επειδή για το διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι την τελεσιδικία της, προτείνω και να ορισθώ ως προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης.

Επειδή για την συγκρότηση του εποπτικού συμβουλίου προτείνω τα παρακάτω  πρόσωπα ως μέλη:

 ………

………

……

Επειδή η αίτηση παραδεκτά εισάγεται στο Δικαστήριο Σας, είναι δε νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να τεθεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση η …… ή υπό άλλη ρύθμιση ήθελε επιλεγεί από το Δικαστήριο. Να διορισθώ ως προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης της ίδιας μέχρι την τελεσιδικία της αποφάσεως. Να διορισθεί Εποπτικό Συμβούλιο που να αποτελείται από τα ανωτέρω προτεινόμενα πρόσωπα.

Αθήνα 

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Υπόδειγμα δικογράφου αίτησης αναγνώρισης αλλοδαπής απόφασης.

 

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου …..

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

Του …..

Δυνάμει της με αριθμό … απόφασης  του Ανωτάτου Δικαστηρίου της …… που έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη, λύθηκε ο γάμος μου με τον … το γένος …… κάτοικο Αθηνών, ο οποίος είχε τελεσθεί κατά με ….στις ….. στην ……… Από τον γάμο αυτό εγώ και ο σύζυγός μου δεν αποκτήσαμε τέκνα.

Επειδή στην προκείμενη περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 323 ΚΠολΔ ως προς την αναγνώριση του δεδικασμένου της ως άνω αλλοδαπής απόφασης από την ελληνική έννομη τάξη, ειδικότερα:

Η ως άνω απόφαση αποτελεί δεδικασμένο, σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου όπου εκδόθηκε, έχει δε καταστεί αμετάκλητη από …. ως προς τη διάταξη αυτής για τη λύση του γάμου.

Η περί διαζυγίου υπόθεση υπάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της ……. όπου και η τελευταία κοινή κατοικία των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου.

Αμφότεροι οι διάδικοι δεν στερηθήκαμε το δικαίωμα συμμετοχής μας στην εκδίκαση της υπόθεσης και παρασταθήκαμε, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ως άνω απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος δικαίου στην χώρα όπου εκδόθηκε η απόφαση.

Επειδή η ως άνω απόφαση δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ημεδαπή δημόσια τάξη και τα χρηστά εν γένει ήθη της ελληνικής κοινωνίας και δεν έχει εκδοθεί αντίθετη απόφαση ελληνικού δικαστηρίου που να αφορά την ίδια υπόθεση με τους αυτούς διαδίκους, ώστε δεν υπάρχει λόγος που να αποκλείει την αναγνώριση του δεδικασμένου της παραπάνω αλλοδαπής απόφασης.

Επειδή η παρούσα αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας είναι δε νόμιμη και βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ' ουσίαν. Να αναγνωρισθεί ότι έχει ισχύ δεδικασμένου και στην Ελλάδα η με αριθμό ….. αμετάκλητη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της …. με την οποία λύθηκε ο γάμος μου με τον … που τελέσθηκε στην …. στις ……

Αθήνα  

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών