ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαταγή πληρωμής, που ο οφειλέτης διαμένει στην αλλοδαπή, ή είναι άγνωστης διαμονής.

Για την έκδοση έγκυρης διαταγής πληρωμής απαιτείται κατά τον χρόνο της έκδοσης της διαταγής ο οφειλέτης  να μη διαμένει στην αλλοδαπή και να μην είναι άγνωστης διαμονής. Ως διαμονή νοείται ο τόπος στον οποίο το πρόσωπο είναι εγκατεστημένο φυσικώς. Ο τόπος αυτός δεν συμπίπτει αναγκαίως με την κατοικία του προσώπου κατά την έννοια του άρθρου 51 ΑΚ, διακρίνεται δε σαφώς από την κατοικία του άρθρου 128 παρ. 2 ΚΠολΔ. Μεταγενέστερα γεγονότα δεν βλάπτουν το κύρος της διαταγής πληρωμής.  

Αν μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής ο οφειλέτης εγκατασταθεί, έστω και προσωρινώς, στην αλλοδαπή, ή η διαμονή του καταστεί άγνωστη (κατά την έννοια του άρθρου 135 παρ. 1 ΚΠολΔ), η διαταγή πληρωμής, κατά την έκδοση της οποίας συνέτρεχε η ως άνω διαδικαστική προϋπόθεση, διαφυλάσσει το κύρος της, παραμένει όμως ανενεργής, έως ότου ο καθ ου αποκτήσει εκ νέου γνωστή διαμονή στην ημεδαπή (ΑΠ 10/1996, ΜΠρΠατρ 905/2005)

 

Η θέμα αυτό, όμως, έχει περιορισμένη ισχύ, γιατί μετά την ρύθμιση του άρθρου 630Α ΚΠολΔ, η διαταγή πληρωμής που δεν έχει επιδοθεί εντός δύο μηνών από την έκδοση της καθίσταται ανίσχυρος. Το άκυρο της επιδόσεως ισοδυναμεί με ανυπαρξία επίδοσης εντός της δίμηνης προθεσμίας, η δε προθεσμία των δύο μηνών ισχύει και για εκείνους, που κατά τον χρόνο έκδοσης της διαταγής πληρωμής κατοικούσαν στην ημεδαπή και στη συνέχεια μετοίκησαν στην αλλοδαπή, ή έγιναν άγνωστης διαμονής (ΜΠρΠατρ 905/2005). 

Προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 632 παρ. 1 και 633 παρ. 2 ΚΠολΔ κατά διαταγής πληρωμής, η οποία αποτελεί τίτλο εκτελεστό (ΚΠολΔ 631 και 904 παρ. 2 ε), ο καθ ου η διαταγή οφειλέτης δικαιούται να ασκήσει ανακοπή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επίδοση της, αν δε η ανακοπή αυτή δεν ασκηθεί εμπροθέσμως, ο δανειστής μπορεί να επαναλάβει την επίδοση της διαταγής πληρωμής και ο οφειλέτης δικαιούται να ασκήσει νέα ανακοπή μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας η διαταγή πληρωμής αποκτά ισχύ δεδικασμένου και υπόκειται μόνο σε αναψηλάφηση. 

Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη με βάση διαταγή πληρωμής.

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 1274, 1276 και 1277 ΑΚ προκύπτει ότι η προσημείωση είναι εγγραφή υποθήκης υπό αναβλητική αίρεση, δηλαδή την αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης της απαίτησης. Ασφαλίζει ορισμένη απαίτηση και μάλιστα αυτήν που αναφέρεται και περιγράφεται στην απόφαση, η οποία χορηγεί την άδεια για την εγγραφή της προσημείωσης.

 

 

Με την τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησης τρέπεται σε υποθήκη, η οποία θεωρείται ότι έχει εγγραφεί από την ημέρα της προσημείωσης.

Για την τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη θα πρέπει η απαίτηση που ασφαλίζεται με την προσημείωση να είναι η ιδία με την απαίτηση που επιδικάζεται με την τελεσίδικη απόφαση στον προσημειούχο δανειστή.

 

Από τις ίδιες διατάξεις, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 29 παρ. 1 - 2 ΕισΝΚΠολΔ και 632 παρ. 1 και 633 παρ. 2 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι για την τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη με βάση διαταγή πληρωμής, πρέπει αυτή να αποκτήσει δύναμη δεδικασμένου με την άπρακτη παρέλευση όχι μόνο της κατά το άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ 15νθήμερης προθεσμίας, αλλά και της ύστερα από νέα επίδοση 10ήμερης προθεσμίας του άρθρου 633 παρ. 2 ΚΠολΔ, μετά και την παρέλευση της οποίας αρχίζει να τρέχει η κατά το άρθρο 1323 παρ. 2 ΑΚ 90νθήμερη προθεσμία για την τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη (ΟλΑΠ 6/1996, ΑΠ 119/2003).

Η εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής.

 

Η διαταγή πληρωμής, παρ ότι δεν είναι δικαστική απόφαση, αποτελεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 631 και 904 παρ. 2 στ. ε ΚΠολΔ, τίτλο εκτελεστό αμέσως από την έκδοσή της, ακόμη και πριν από την επίδοσή της στον οφειλέτη.

Η εκτελεστότητά της τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της μη επίδοσής της στον καθ ου αυτή στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έκδοσή της, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 630Α ΚΠολΔ.

Η εκτελεστότητά της δεν επηρεάζεται από την άσκηση ανακοπής κατά αυτής, σύμφωνα με άρθρο 632 παρ. 2 ΚΠολΔ, ούτε εξαρτάται από την πάροδο των προθεσμιών για την άσκηση ανακοπής των άρθρων 632 παρ. 1 και 633 παρ. 2 ΚΠολΔ, ή από την τελεσίδικη απόρριψη της ανακοπής που ασκήθηκε κατ` αυτής.

 

Μπορεί, δηλαδή, να εκτελεσθεί η διαταγή πληρωμής και πριν να αποκτήσει αυτή δύναμη δεδικασμένου και μόνο αν ασκηθεί ανακοπή του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, μπορεί να ζητηθεί η αναστολή της εκτελεστότητάς της από το δικαστήριο που την εξέδωσε, σύμφωνα με το άρθρο 632 παρ. 2 ΚΠολΔ ( ΑΠ 448/2006, ΜονΠρΘεσ/3420/2013).

 

Έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τιμολόγιο πώλησης.

 

Για να έχει αποδεικτική δύναμη ιδιωτικό έγγραφο, πρέπει να έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη.

Εκδότης θεωρείται εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει υποχρεώσεις με το εκδιδόμενο έγγραφο, γιατί κρίσιμο στοιχείο είναι το αν το έγγραφο υπογράφηκε από εκείνον που αναλαμβάνει με αυτό υποχρεώσεις και όχι μόνον αν το έγγραφο εκδόθηκε από κάποιον.

Τα τιμολόγια που εκδίδονται δεν μπορούν να έχουν αποδεικτική δύναμη για εκείνον, στο όνομα του οποίου εκδόθηκαν από τον πωλητή, αν δεν φέρουν την υπογραφή του φερόμενου ως αγοραστή για το νόμιμο της έκδοσής τους για την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης, γιατί έτσι αυτά δεν έχουν εκδοθεί από τον αγοραστή, ούτε φέρουν την υπογραφή του φερόμενου ως αγοραστή.

Το ίδιο ισχύει και για τα δελτία αποστολής εμπορευμάτων, εφ όσον αυτά δεν φέρουν την υπογραφή του φερόμενου ως αγοραστή για την απόδειξη της παραλαβής των αναφερομένων σε αυτά εμπορευμάτων.

Τα ιδιωτικά έγγραφα αποτελούν κατά το άρθρο 447 ΚΠολΔ απόδειξη και υπέρ του εκδότη τους, μόνον αν τα προσκόμισε ο αντίδικος, ή αν πρόκειται για βιβλία που αναφέρονται στο άρθρο 444 ΚΠολΔ.

Κατά διαταγής πληρωμής, επομένως, που εκδόθηκε με βάση τιμολόγιο πώλησης, εφ όσον η ανακοπή στηρίζεται στην αμφισβήτηση της γνησιότητας της υπογραφής του αγοραστή, ο καθ ου η ανακοπή πωλητής φέρει το βάρος της απόδειξης της γνησιότητας, γιατί η αμφισβήτηση της υπογραφής του εκδότη στα ιδιωτικά έγγραφα αποτελεί απάντηση στους ισχυρισμούς του αντιδίκου ΕφΘεσ 1479/2007).

 

Διαταγή πληρωμής από μεταχρονολογημένη επιταγή.

 

Η μεταχρονολογημένη επιταγή είναι έγκυρη και μπορεί να εμφανισθεί προς πληρωμή και πριν από την ημερομηνία, που αναγράφεται σε αυτήν ότι εκδόθηκε, αφού είναι πάντοτε πληρωτέα «εν όψει».

Δεν απαιτείται στην αίτηση για την έκδοση διαταγής να αναγράφεται ότι πρόκειται για μεταχρονολογημένη επιταγή και ο χρόνος της πραγματικής έκδοσης της επιταγής, αφού η εμφάνιση της επιταγής από την πραγματική ημερομηνία της έκδοσής της έως τη λήξη της οκταήμερης προθεσμίας προς εμφάνισή της από την πλασματική ημερομηνία έκδοσής της, αρκεί για τη θεμελίωση της αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής και για το κύρος της τελευταίας (ΑΠ 1512/2006).

 

Τοπική αρμοδιότητα για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Έκδοση από αναρμόδιο τοπικά δικαστήριο.

 

Για την έκδοση διαταγής πληρωμής, κατά τόπον αρμόδιος είναι ο δικαστής του Δικαστηρίου της γενικής δωσιδικίας του καθ ου η αίτηση οφειλέτου.

Αν υπάρχουν περισσότεροι καθ ων, αρμόδιος καθίσταται κατά άρθρο 37 ΚΠολΔ ο δικαστής της γενικής δωσιδικίας οποιουδήποτε των καθων η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, ή άλλης ειδικής δωσιδικίας, αλλά και του τόπου έκδοσης της συναλλαγματικής, ή του γραμματίου εις διαταγή, ή επιταγής, ως και του τόπου πληρωμής, ή της αποδοχής των δύο πρώτων τίτλων, ή και του τόπου που δικαιούται να εισπράξει την απαίτηση ο δανειστής και αιτών την έκδοση της
διαταγής πληρωμής, κατά το άρθρον 321 ΑΚ και βάσει των ειδικών για την επιταγή διατάξεων (άρθρο 1, 2, 8 ν. 5960/1933).

Συνεπώς το αρμόδιο δικαστήριο προσδιορίζεται από τον δανειστή, ο οποίος μεταξύ των ενδεχομένως πολλών τοπικών αρμοδίων δικαστηρίων επιλέγει το ένα εξ αυτών.

Το επιλεγέν καθίσταται αποκλειστικώς κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της κατ αυτής ανακοπής των άρθρων 632 ή 633 ΚΠολΔ, γιατί ο αιτών την έκδοση διαταγής πληρωμής μ την υποβολή της αίτησης σε έναν από τους περισσότερους αρμοδίους κατά τόπον δικαστές, ασκεί συγχρόνως και το δικαίωμα επιλογής, που έχει ως ενάγων δανειστής για την τυχόν μετέπειτα διαδικασία επί της ανακοπής, κατά την οποία οι διάδικοι έχουν την ίδια δικονομική θέση, δηλαδή ο μεν καθ ου η ανακοπή τηνθέση του ενάγοντος, ο δε ανακόπτων την θέση εναγομένου.

Η έλλειψη τοπικής αρμοδιότητος του δικαστή που εκδίδει την διαταγή πληρωμής, δύναται να επιφέρει, μετά από ανακοπή,την ακύρωση της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής (ΑΠ 497/1993, ΕφΑθ 4490/2002) 

 

Ακυρότητα της διαταγής πληρωμής από τραπεζική επιταγή.

 

Στα στοιχεία της διαταγής πληρωμής πρέπει να περιλαμβάνονται τα θεμελωτικά της αρμοδιότητας του δικαστή.

Η έλλειψη των στοιχείων αυτών επιφέρει την ακύρωση της διαταγής πληρωμής.

Επιπλέον απαιτείται η αναφορά της αιτίας πληρωμής, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ο αιτών έγινε δικαιούχος, ότι η επιταγή εμφανίστηκε στην πληρώτρια Τράπεζα και δεν πληρώθηκε.

Η έλλειψη κάποιου από τα στοιχεία αυτά επάγεται ακυρότητα της διαταγής πληρωμής, μόνον αν επέφερε σε αυτόν που προτείνει την ακυρότητα βλάβη που δεν μπορεί να αποκατασταθεί με άλλο τρόπο, παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας.

Οι κατά το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 5960/1933 ενστάσεις προτείνονται κατά του πρώτου δικαιούχου από την επιταγή.

Κατά του τρίτου κομιστή προτείνονται μόνον αν αυτός ενήργησε σε γνώση προς βλάβη του οφειλέτη, εκτός των ενστάσεων πλαστότητας, βίας ή απειλής, ανικανότητας ή έλλειψης πληρεξουσιότητας, οι οποίες προτείνονται κατά παντός κομιστή έστω και καλόπιστου (ΜονΠρΑθ 4309/2005).

 

Διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική.                         

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΘΗΝΩN

Αριθμός.....……....

 

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Ειρηνοδίκης του Ειρηνοδικείου Αθηνών ……………

Έχοντας υπόψη του την από …….αίτηση του ………. κατοίκου ………… που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ………..

ΚΑΤΑ

……………κατοίκου ………….,

με την οποία  ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτησή του

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, με βάση τους τίτλους που αναφέρει, ήτοι μία συναλλαγματική ποσού ………………(…………) εκδόσεως του καθ΄ ου, εις διαταγήν του αιτούντος, την 6\4\99 στην …….. αποδοχής του καθ΄ ου στην…….την …….. με λήξη την ……..η οποία κατά την λήξη της δεν πληρώθηκε από τον υπόχρεο, της οποίας ο αιτών είναι νόμιμος κομιστής ως εκδοθείσας εις διαταγήν του.

Η αίτηση αυτή είναι νόμιμη κατά το άρθρο 623 ΚΠολΔ και του ν. 5325/32 περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν", και αποδεικνύεται από την προσαγόμενη συναλλαγματική, που έχει συνταχθεί και χαρτοσημανθεί νόμιμα. Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατ' ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό για το αιτούμενο ποσό δεδομένου ότι έχει καταβληθεί  το νόμιμο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ των Τ.Ν. και Τ:Π.Δ.Α., όπως αποδεικνύεται από το με αριθμό……………………αγωγόσημο, καθώς και η νόμιμη προείσπραξη της Δικηγορικής αμοιβής για την παράσταση του Πληρεξουσίου Δικηγόρου, όπως αποδεικνύεται από το με αριθμό ………………….γραμμάτιο του ΔΣΑ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση

Διατάσσει τον καθ ου η αίτηση να καταβάλει στον αιτούντα …….(……..) με τον νόμιμο  τόκο από της επομένης της λήξης της συναλλαγματικής μέχρι την εξόφληση. Επίσης ευρώ ………………………….……  για τα δικαστικά έξοδα της παρούσας διαταγής πληρωμής.

Γίνεται υπόμνηση στον καθ ου ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της παρούσας διαταγής πληρωμής μέσα σε προθεσμία δέκα πέvτε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοσή της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις ……….

ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                    ΓPAMMΑΤΕAΣ

 

 

 

 

 

 

 

Δίνεται εντολή προς κάθε Δικαστικό Επιμελητή να εκτελέσει την παραπάνω απόφαση όταν του ζητηθεί και προς τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους και προς όλους τους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της δημόσιας δύναμης να βοηθήσουν στην εκτέλεση της διαταγής όταν αυτό τους ζητηθεί νόμιμα.

Αθήνα ………….…….

 

   ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

Αριθμός …….…

Χορηγήθηκε πρώτο εκτελεστό απόγραφο

στον δικηγόρο που υπογράφει την αίτηση,

αφού καταβλήθηκαν για τέλη απογράφου

ευρώ………………………...

Aθήνα ………                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                      Η σήμανση και έκδοσή  του               

                                                                                κατά τη σειρά της παραγγελίας

                                                                                          Αθήνα…….. 

                                                                                          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                                       

 

Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική

 

Ενώπιον του κ.. . . . . . . .. .

 

ΑΙΤΗΣΗ

Για έκδοση Διαταγής Πληρωμής

…………………κατοίκου ………… οδός …………

ΚΑΤΑ

……………..

Την ............ εξεδόθησαν από τον..........στ................ συναλλαγματικ.... ποσού  . . . σε βάρος τ . . καθ ' . . για να πληρωθ....σε Διαταγή................................και στο Υποκατάστημα της ..... με ημερομηνία λήξεως τ. . . συναλλαγματικ . . . . αυτ. .. ..

Τ. . .. . συναλλαγματικ.. . . αυτ. . . . . αποδέχθηκ. .. . . την ίδια ημέρα .. ........... τ……... καθ'…......υπέρ τ...  οποί... τριτεγγυήθηκε . .  .. . τ. . καθ' .. . , όμως κατά την λήξη τ.. δεν πληρώθηκε από τ. . . υπόχρε για την πληρωμή και συνετάγη το με αριθμό  . . . . . . . .

Τ... παραπάνω συναλλαγματικ.... είμαι νόμιμος κομιστής με οπισθογράφηση από τ . .  

Επειδή . . .. καθ.. . . μου οφείλ… για το αντίτιμο τ…… συναλλαγματικ...... δραχμές.............. με το νόμιμο τόκο από την επομένη της ημερομηνίας λήξεως τ… . .. συναλλαγματικ. .. .. αυτ. . . . και μέχρι την εξόφλησή τ…. ως και δραχμές........... για έξοδα διαμαρτυρικού.

Επειδή .. . καθ'. . . αρν. ... . . μέχρι και σήμερα να μου καταβάλλει το παραπάνω ποσό και για το λόγο αυτό πρέπει να υποχρεωθεί σ' αυτό με " διαταγή προς πληρωμή "

Επειδή η βάση της αιτήσεως μου αυτής αποδεικνύεται από τ...προσαγόμεν…συναλλαγματικ νομοτύπως συνταγμέν... και χαρτοσημασμέν.... ως και τ.. διαμαρτυρικ... που επίσης προσάγω, κατεβλήθησαν δε και τα νόμιμα τέλη συζητήσεως καθώς και το δικαστικό ένσημο που αναλογεί, όπως φαίνεται από τα προσαγόμενα διπλότυπα αριθμ.....................................

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η αίτησή μου

Να υποχρεωθ. .. . .. . .. καθ... , με τη Διαταγή Πληρωμής που θα εκδοθεί να μου καταβάλλ. .. . νόμιμα και εμπρόθεσμα, για το κεφάλαιο  . . . . . . . . . . . . . . με το νόμιμο τόκο τους από την επομένη της λήξεως τ.... συναλλαγματικ. . . . και μέχρι την εξόφλησή τ.. . . καθώς και δραχμές ..................για την σύνταξη διαμαρτυρικού και να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα .........

 

Παραγραφή αξίωσης κομιστή επιταγής. Αναστολή - διακοπή παραγραφής.

 

Κατά το άρθρο 52 παρ. 1 ν. 5960/1933 «περί επιταγής» οι αγωγές του κομιστή κατά των οπισθογράφων, του εκδότη και των άλλων υποχρέων παραγράφονται μετά από έξι μήνες από τη λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση.

Η παραγραφή αυτή αναστέλλεται και διακόπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 255 έως 270 ΑΚ.

Πρόσθετο λόγο διακοπής και αναστολής της παραγραφής καθιερώνουν και οι εφαρμοζόμενες, στην περίπτωση δικαστικής επιδίωξης της απαίτησης από επιταγή με τη διαδικασία της διαταγής πληρωμής, διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 634 ΚΠολΔ, κατά την πρώτη των οποίων η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή, κατά δε τη δεύτερη η παραγραφή αναστέλλεται από την επίδοση της διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ανακοπής, που ασκήθηκε.

Παρά τη γραμματική διατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 634 ΚΠολΔ, με την οποία φαίνεται να περιορίζεται η εφαρμογή της μόνο στην περίπτωση που η ανακοπή γίνεται δεκτή και ακυρώνεται η διαταγή πληρωμής, εφ όσον ο σκοπός του νομοθέτη, που σαφώς προκύπτει από τη διάταξη αυτή, είναι η προστασία του κομιστή της επιταγής κατά τη διάρκεια της επί της ανακοπής δίκης από τη συμπλήρωση της ανωτέρω βραχυχρόνιας εξάμηνης παραγραφής, ο ίδιος σκοπός υφίσταται και στην περίπτωση κατά την οποία δεν ακυρωθεί, αλλά απορριφθεί η ανακοπή και επικυρωθεί η διαταγή πληρωμής, με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι η παραγραφή έχει ανασταλεί και στην περίπτωση αυτή για το ίδιο χρονικό διάστημα (ΑΠ 667/2007).

 

 

Διαταγή πληρωμής από τραπεζική επιταγή.       

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ AΘΗΝΩN

 

Αριθμός.....……..…..200...

 

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

 

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Πρωτοδίκης  ……

Έχοντας υπόψη του την από ……αίτηση της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ………….που εδρεύει στην ………..όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ……… 

ΚΑΤΑ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ……………. που εδρεύει στο ……..όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 

με την οποία  ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτησή του

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει ήτοι τέσσερες (4) τραπεζικές επιταγές εξ ευρώ α) ………..(……) με αριθμό ……..από τον με αριθμό ………λογαριασμό, έκδοσης της καθ ης την …….στο Μαρούσι σε διαταγή της αιτούσας και πληρωτέας στην τράπεζα …….(υποκατάστημα …….), β) ……….(…….) με αριθμό …….από τον με αριθμό ……..λογαριασμό, έκδοσης της καθ ης την ……….στο …….σε διαταγή της αιτούσας και πληρωτέας στην τράπεζα …….(υποκατάστημα ……), γ) ……………(……….) με αριθμό………….από τον με αριθμό ………….λογαριασμό, έκδοσης της καθ ης την ……….στο Μαρούσι σε διαταγή της αιτούσας και πληρωτέας στην τράπεζα …………(υποκατάστημα ………..) και δ) ……………..(……..) με αριθμό …………από τον με αριθμό ……………….λογαριασμό, έκδοσης της καθ ης την ………… στο ……….σε διαταγή της αιτούσας και πληρωτέας στην τράπεζα ………(υποκατάστημα ……..) και συνολικά ……………….(………..).   Οι επιταγές αυτές, η μεν πρώτη αν και εμφανίσθηκε την ………για πληρωμή στην τράπεζα ………..(υποκατάστημα ……..) συμψηφιστικά μέσω του γραφείου συμψηφισμού Αθηνών δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως αντιστοίχων διαθεσίμων κεφαλαίων, όπως εξακριβώθηκε μετά τον έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη μέσω του κεντρικού υπολογιστή της τράπεζας …… (υποκατάστημα ……..), της μη πληρωμής βεβαιωθείσας με την από ………βεβαίωση της τράπεζας ………(υποκατάστημα ……….) οι δε δεύτερη, τρίτη και τέταρτη αν και εμφανίσθηκαν την ……..για πληρωμή στην τράπεζα ………….(υποκατάστημα …….) συμψηφιστικά μέσω του γραφείου συμψηφισμού Αθηνών δεν πληρώθηκαν λόγω ελλείψεως αντιστοίχων διαθεσίμων κεφαλαίων, όπως εξακριβώθηκε μετά τον έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη μέσω του κεντρικού υπολογιστή της τράπεζας …….(υποκατάστημα ……), της μη πληρωμής βεβαιωθεισών με τις από ………βεβαιώσεις της τράπεζας ………(υποκατάστημα ……..) αντιστοίχως. Των επιταγών  αυτών η αιτούσα τυγχάνει νόμιμη κομίστρια, ως λήπτρια.  

Η αίτηση, είναι νόμιμη κατ' άρθρα 623 επ. ΚπολΔ και ν. 5960\33 «περί επιταγής» και αποδεικνύεται από τις προσκομιζόμενες και νόμιμα θεωρημένες επιταγές.

Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή και κατ’ ουσίαν όπως ορίζεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ και γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, όπως προκύπτει από τα διπλότυπα…

……………………………………

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση

Διατάσσει την καθ ης η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα ……………..(…….)

με τον νόμιμο  τόκο από της επομένης της εμφάνισης κάθε επιταγής  προς πληρωμή μέχρι την εξόφληση καθώς και ευρώ………………………………… για τα δικαστικά έξοδα της παρούσας διαταγής πληρωμής.

 

Γίνεται υπόμνηση στον καθ ου ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της παρούσας διαταγής πληρωμής μέσα σε προθεσμία δέκα πέvτε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοσή της.

 

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις ……

ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                          ΓPAMMΑΤΕAΣ

 

 

 

 

 

 

Δίνεται εντολή προς κάθε Δικαστικό Επιμελητή να εκτελέσει την παραπάνω απόφαση όταν του ζητηθεί και προς τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους και προς όλους τους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της δημόσιας δύναμης να βοηθήσουν στην εκτέλεση της διαταγής όταν αυτό τους ζητηθεί νόμιμα.

Αθήνα ………….…….

 

     ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός …

 

Χορηγήθηκε πρώτο εκτελεστό απόγραφο

στον δικηγόρο που υπογράφει την αίτηση,

αφού καταβλήθηκαν για τέλη απογράφου

ευρώ…………

Aθήνα ………                                                           

                                                                                     

….. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                             Η σήμανση και έκδοσή του

                                                                             κατά τη σειρά της παραγγελίας

                                                                             Αθήνα……

                                                                             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής από τραπεζική επιταγή.

 

Ενώπιον του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΑΙΤΗΣΗ

Της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία …………

ΚΑΤΑ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ……………

Η καθ ης εξέδωσε ……..(…) τραπεζικές επιταγές εξ ευρώ α) ……..(……..) με αριθμό … από τον με αριθμό ……..λογαριασμό της την ……..στο Μαρούσι σε διαταγή μας και πληρωτέας στην τράπεζα ………(υποκατάστημα οδού ………), β) ……….(…….) με αριθμό από τον με αριθμό ………λογαριασμό της την ……..στο Μαρούσι σε διαταγή μας και πληρωτέας στην τράπεζα ……(υποκατάστημα …..), γ) ………..(……..) με αριθμό …….από τον με αριθμό ………λογαριασμό της την ……..στο Μαρούσι σε διαταγή μας και πληρωτέας στην τράπεζα ……….(υποκατάστημα ………) και δ) ……………..(……..) με αριθμό .., από τον με αριθμό ………..λογαριασμό της την ……..στο Μαρούσι σε διαταγή μας και πληρωτέας στην τράπεζα …….(υποκατάστημα …….) και συνολικά ………..(……).  

Οι επιταγές αυτές, η μεν πρώτη αν και εμφανίσθηκε την ……για πληρωμή στην τράπεζα (υποκατάστημα ……) συμψηφιστικά μέσω του γραφείου συμψηφισμού Αθηνών δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως αντιστοίχων διαθεσίμων κεφαλαίων, όπως εξακριβώθηκε μετά τον έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη μέσω του κεντρικού υπολογιστή της τράπεζας (υποκατάστημα ……), της μη πληρωμής βεβαιωθείσας με την από …….βεβαίωση της τράπεζας …….(υποκατάστημα ……..) οι δε δεύτερη, τρίτη και τέταρτη αν και εμφανίσθηκαν την ……….για πληρωμή στην τράπεζα ……….(υποκατάστημα ……..) συμψηφιστικά μέσω του γραφείου συμψηφισμού Αθηνών δεν πληρώθηκαν λόγω ελλείψεως αντιστοίχων διαθεσίμων κεφαλαίων, όπως εξακριβώθηκε μετά τον έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη μέσω του κεντρικού υπολογιστή της τράπεζας …….(υποκατάστημα ……….), της μη πληρωμής βεβαιωθεισών με τις από ………βεβαιώσεις της τράπεζας …….(υποκατάστημα ) αντιστοίχως.

Των επιταγών  αυτών τυγχάνουμε νόμιμη κομίστρια, ως λήπτρια. 

Επειδή η καθ ης μας οφείλει για το αντίτιμο των πιο πάνω επιταγών ……(……..) νομιμότοκα από την επομένη της εμφάνισης για πληρωμή των επιταγών και τις οποίες αρνούμενη να μας καταβάλει πρέπει να υποχρεωθεί προς τούτο δικαστικά εκδιδομένης κατ' αυτής διαταγής προς πληρωμή.

Επειδή η βάση της αίτησής μας αποδεικνύεται από τις προσαγόμενες και νόμιμα θεωρημένες επιταγές.

Επειδή έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ και γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, όπως προκύπτει από τα διπλότυπα…………............................

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση.

Να υποχρεωθεί η καθ ης με διαταγή προς πληρωμή που θα εκδοθεί σε βάρος της να μας καταβάλει ……………(………) με τον νόμιμο  τόκο από της επομένης της εμφάνισης κάθε επιταγής προς πληρωμή μέχρι την εξόφληση και να καταδικασθεί στα δικαστικά μας έξοδα.

Αθήνα 

 

Δεύτερη ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής για τους ίδιους ή άλλους λόγους.

 

Κατά το άρθρο 632 παρ. 1 εδ. α ΚΠολΔ, ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής έχει το δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή, η οποία απευθύνεται στο δικαστήριο το οποίο είναι καθ' ύλην αρμόδιο.

Κατά το άρθρο 633 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, αν δεν έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή, εκείνος υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωμής μπορεί να επιδώσει πάλι τη διαταγή στον οφειλέτη, ο οποίος έχει το δικαίωμα να ασκήσει την ανακοπή μέσα σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών από τη νέα επίδοση.

Αν περάσει άπρακτη και η παραπάνω προθεσμία, η διαταγή πληρωμής αποκτά δύναμη δεδικασμένου και είναι δυνατό να προσβληθεί μόνο με αναψηλάφηση.

Προϋπόθεση άσκησης της κατ' άρθρο 633 παρ. 2 ΚΠολΔ ανακοπής, μετά τη δεύτερη επίδοση της διαταγής πληρωμής, είναι ότι δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα η ανακοπή του άρθρου 632 παρ. 1.

Αν ο καθ ου η διαταγή πληρωμής άσκησε εμπρόθεσμα ανακοπή, δεν δικαιούται να ασκήσει και δεύτερη για τους ίδιους ή άλλους λόγους και αν ακόμη ο αντίδικος προβεί σε νέα, μετά την άσκηση της ανακοπής του, επίδοση της διαταγής πληρωμής (ΑΠ 3/2000).

Η ρύθμιση αυτή, κατά την οποία ο καθ ου η διαταγή πληρωμής, εφ όσον άσκησε εμπρόθεσμα ανακοπή κατ' αυτής, δεν δικαιούται να ασκήσει και δεύτερη για τους ίδιους ή άλλους λόγους και αν ακόμη ο υπέρ ου η διαταγή πληρωμής προέβη σε νέα επίδοση της διαταγής, δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1-2 του Συντάγματος, που ορίζουν ότι «οι έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις», αφού δεν θεσπίζει κάποια προνομιακή μεταχείριση για τον υπέρ ου η διαταγή πληρωμή σε βάρος του καθ ου αυτή οφειλέτη, του οποίου τα δικαιώματα δεν θίγονται από την τυχόν δεύτερη επίδοση (ΑΠ 446/2004).

Δεδικασμένο από τη διαταγή πληρωμής.

 

Η κατά τα άρθρα 623 επ. ΚΠολΔ διαταγή πληρωμής δεν αποτελεί μεν δικαστική απόφαση, αλλά υπό ορισμένες προϋποθέσεις δημιουργείται βάσει αυτής δεδικασμένο.

Τούτο συμβαίνει στις περιπτώσεις,

α) του  άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, άσκηση, δηλαδή, από τον οφειλέτη εμπρόθεσμης ανακοπής μετά την επίδοση σ' αυτόν της διαταγής πληρωμής και απόρριψης αυτής κατ' ουσίαν,

β) του άρθρου 633 παρ. 2 ΚΠολΔ δεύτερης, δηλαδή, επίδοσης της διαταγής πληρωμής και άπρακτης της δεκαήμερης προθεσμίας προς άσκηση ανακοπής, ή απόρριψη της τυχόν ασκηθείσας ανακοπής και

γ) του άρθρου 933 ΚΠολΔ, στην περίπτωση, δηλαδή, κατά την οποία ο οφειλέτης, πριν η διαταγή πληρωμής αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, ασκήσει ανακοπή κατά της επισπευδομένης σε βάρος του, δυνάμει της διαταγής πληρωμής, αναγκαστικής εκτέλεσης και απορριφθεί αυτή τελεσίδικα κατ ουσίαν.

Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο θα διαγνώσει παρεμπιπτόντως την ύπαρξη της αξίωσης για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής και συνεπώς το ζήτημα αυτό θα καλυφθεί από το δεδικασμένο, αν συντρέχουν και οι λοιποί όροι του άρθρου 311 ΚΠολΔ. Το δεδικασμένο δεν πηγάζει στην κυριολεξία από τη διαταγή πληρωμής, αλλά από την τελεσίδικη απόφαση, που απορρίπτει την ανακοπή κατά της εκτέλεσης (ΑΠ 1278/2008).

 

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής.

 

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623, 626 παρ. 1 εδ. α και 2, 628 παρ. 1 στ. α, 629 εδ. α', 632 παρ. 1 εδ. α και 633 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, αντικείμενο της δίκης με την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής είναι το έγκυρο, ή μη, της έκδοσης  της διαταγής πληρωμής.

Οι ισχυρισμοί, που ανάγονται σε επιγενόμενη από την έκδοση της διαταγής πληρωμής απόσβεση της απαίτησης (εξόφληση, παραγραφή εν επιδικία κλπ), δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγους της ανακοπής, ούτε να προταθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη δίκη, γιατί εξ ορισμού δεν υπήρχαν κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής και άρα δεν επιδρούν στο έγκυρο της έκδοσής της.

Τα επιγενόμενα της έκδοσης της διαταγής πληρωμής περιστατικά μόνο μέσω της κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπής κατά της εκτέλεσης μπορούν να προταθούν, αφού ο οψιγενής ισχυρισμός δεν μπορούσε αντικειμενικά να προταθεί στη δίκη επί της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής και άρα δεν καταλαμβάνεται από το δεδικασμένο (ΑΠ 667/2007).

 

 

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής για επιγενόμενους λόγους.

 

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623, 626 παρ. 1 εδ. α και 2, 628 παρ. 1 στοιχ. α, 629 εδ. α, 632 παρ. 1 εδ. α και 633 ΚΠολΔ προκύπτει ότι αντικείμενο της δίκης, που ιδρύεται με την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, είναι το έγκυρο ή μη της έκδοσης της τελευταίας.

Ισχυρισμοί, που ανάγονται σε επιγενόμενη από την έκδοση της διαταγής πληρωμής απόσβεση της απαίτησης (εξόφληση, παραγραφή εν επιδικία κλπ), δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγους της ανακοπής αυτής, ούτε να προταθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη σχετική δίκη, αφού εξ ορισμού δεν υπήρχαν κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής και άρα δεν είναι επιδρούν στο έγκυρο της έκδοσής της.

Τα επιγενόμενα της έκδοσης της διαταγής πληρωμής περιστατικά μόνο μέσω της κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπής κατά της εκτέλεσης μπορούν να προταθούν, αφού ο οψιγενής ισχυρισμός δεν μπορούσε αντικειμενικά να προταθεί στη δίκη επί της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής και άρα δεν καταλαμβάνεται από το δεδικασμένο (ΑΠ 667/2007). 

 

Αίτηση αναστολής με το άρθρο 632 ΚΠολΔ.

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

------------------

------------------

ΚΑΤΑ

1. …………………..

2.Της …………διαταγής πληρωμής της κ. Πρωτοδίκου Αθηνών    

 

Την …….η καθ ης μας κοινοποίησε (στη μεν πρώτη από εμάς υπό την ιδιότητά της ως οφειλέτριας καθ ης στρέφεται η ανακοπτομένη διαταγή πληρωμής, στο δε δεύτερο από εμάς υπό την ιδιότητά του ως ομορρύθμου εταίρου της πρώτης) την με αριθμό ……διαταγή πληρωμής της κ, Πρωτοδίκου Αθηνών με την κάτωθι αυτής από …….πρώτη επιταγή προς πληρωμή με την οποία η καθ ης μας επίταξε να καταβάλουμε τα ακόλουθα ποσά:

1) ………..για επιδικασθέν κεφάλαιο,

2)

3)

Εναντίον αυτής ασκήσαμε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από    ανακοπή μας, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της      και με την ανακοπή μας ζητούμε την ακύρωση της ως άνω διαταγής πληρωμής.

Η ασκηθείσα ανακοπή μας έχει επί λέξει ως εξής.

Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 2 ΚΠολΔ η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, το δικαστήριο όμως που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής μπορεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. να χορηγήσει αναστολή με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απιόφαση  για την ανακοπή.

Επειδή είναι δε βέβαιο ότι για καθένα από τους λόγους μας η ανακοπή μας θα γίνει δεκτή και η ανακοπτομένη διαταγή πληρωμής θα ακυρωθεί.

Επειδή η εταιρία μας με σκοπό το διακανονισμό της εξόφλησης της οφειλής της έχει

Επειδή προτιθέμεθα να εξοφλήσουμε εν όλω το οφειλόμενο ποσό των επιδίκων επιδίκων επιταγών, τυχόν δε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επισπευθείσα από την καθ ης θα αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης.

Επειδή σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως της  εκδοθείσας κατά της εταιρίας μας διαταγής πληρωμής πρόκειται να υποστούμε ανεπανόρθωτη βλάβη στα οικονομικά μας συμφέροντα, με δεδομένο ότι η τυχόν επιβάρυνση περιουσιακών μας στοιχείων θα αποτελέσει εμπόδιο στη χρηματοδότηση της εταιρίας μας και θα την αποστερήσει από τα αναγκαία μέσα για την εξακολούθηση της δραστηριότητάς της και την αποκομιδή κερδών, από τα οποία (κέρδη) προβαίνουμε σε εκούσιες καταβολές προς την καθ' ης έναντι των επιδίκων επιταγών. Ταυτόχρονα η καθ ης, ως φερέγγυα και αξιόχρεη εταιρία έχουσα μεγάλο κύκλο πελατών, δεν κινδυνεύει από την αναστολή της εκτέλεσης, αφού είμαστε φερέγγυοι.

Πρέπει συνεπώς το Δικαστήριό Σας, να διατάξει την αναστολή εκτελέσεως της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, δίχως την καταβολή εγγυήσεως, μέχρι την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως επί της ασκηθείσας ανακοπής μας.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, αρμοδίως δε και εμπροθέσμως ασκείται ενώπιον του Δικαστηρίου Σας

Επειδή συντρέχει νόμιμη περίπτωση εκδόσεως προσωρινής διαταγής κατά το άρθρο 691 παρ. 2 ΚΠολΔ, με την οποία να διατάσσεται η αναστολή της εκτέλεσης της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής της κ. Πρωτοδίκου Αθηνών μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της παρούσης αιτήσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσα κατά την συζήτηση της παρούσας θα προσθέσουμε και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας,

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας. Να ανασταλεί η εκτέλεση της με αριθμό ….διαταγής πληρωμής της κ. Πρωτοδίκου Αθηνών ως την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως επί της από …..ανακοπής μας με την οποία ζητούμε την ακύρωσή της, και ως προς τους ισχυρισμούς μας που θα παραπεμφθούν τυχόν σε ιδιαίτερη συζήτηση. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή κατ άρθρο 691 παρ. 2 ΚΠολΔ, με την οποία να διατάσσεται η αναστολή της εκτέλεσης της ανακοπτομένης διαταγής πληρωμής της κ. Πρωτοδίκου Αθηνών μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της παρούσης αιτήσεως. Να καταδικασθεί η καθ ης στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα

 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών