ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

 

Ένορκη βεβαίωση για πλησιέστερους συγγενείς. 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός:

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑIΩΣΗ

Στην Αθήνα και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου …..σήμερα την …….ημέρα …….και ώρα 10.00 ενώπιον εμού του Ειρηνοδίκου ……………………παρουσία και του Γραμματέως…………………… ……………………………κατόπιν αιτήσεως του………κατοίκου …….οδός …….. που παρέστη δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του ………( Α.Μ Δ.Σ.Α:…….εμφανίσθηκαν οι

α) ………..του …………και της ………..που κατοικεί στην ………οδός …………κάτοχος του με αριθμ. …….της ………,δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α/Τ ……..και

β) …….του ………και της ………. που κατοικεί στον ……….οδός ………κάτοχος του με αριθμ. ……της ….δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α/Τ…οι οποίοι, αφού έθεσαν το δεξιό τους χέρι στο Ιερό Ευαγγέλιο έδωσαν τον εξής όρκο: "Ορκίζομαι ενώπιον του θεού να πω ευσυνείδητα όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε " και βεβαιούν τα κάτωθι:

«Η ………., χήρα ………το γένος …….και ……….απεβίωσε την ……ήταν όσο ζούσε μόνιμος κάτοικος ………..και άφησε την ημέρα που πέθανε πιο κοντινούς συγγενείς της το γνήσιο τέκνο της ……..του ……….και της ……… που γεννήθηκε στην …το ……κάτοικο ……..επαγγέλματος……».

Δεν άφησε η αποβιώσασα άλλους πλησιέστερους συγγενείς, ούτε σύζυγο, ούτε άλλα τέκνα νόμιμα ή θετά, ή νομιμοποιημένα, ή αναγνωρισμένα, ή τοιαύτα προαποβιωσάντων τέκνων, ούτε ανιόντες, η άλλους κατιόντες.

Προς απόδειξη συνετάγη η παρούσα η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως έπεται.

ΟΙ ΟΡΚΙΣθΕΝΤΕΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ                     Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

Υπόδειγμα κλήσης αντιδίκου για εξέταση μαρτύρων στο ειρηνοδικείο.  

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΛΗΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ

……………..

ΚΑΤΑ

……………….

Προς ανταπόδειξη της από ………και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …….αγωγής σας εναντίον μου, η οποία συζητείται ενώπιον του ………την ……….σας γνωρίζω ότι πρόκειται να εξετάσω μάρτυρες την ……..ημέρα …….και ώρα …….. ενώπιον του Ειρηνοδίκου ……όπου καλείσθε να παραστείτε. Η ένορκη βεβαίωση θα ληφθεί ακόμα και αν απουσιάζετε.

Αρμόδιος Δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Υπόδειγμα ένορκης βεβαίωσης σε ειρηνοδικείο.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ………..

Αριθμός:

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Στην Αθήνα και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου ……..σήμερα την ……ημέρα ……..και ώρα …….ενώπιον εμού του Ειρηνοδίκου ……………….. παρουσία και του Γραμματέως …………………………ύστερα από αίτηση του  …….κατοίκου ……..που παρέστη…… του πληρεξουσίου Δικηγόρου του ……….(Α.Μ Δ.Σ.Α: ……) κατά του ……..του ….. κατοίκου ……..νομίμως κλητευθέντος δυνάμει της με αριθμό ……….έκθεσης  επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθηνών ……..ο οποίος…... παρέστη , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . εμφανίσθηκε η ……….του……και της …….γεννηθείσα στο …….το……. κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ……της……….του Α/Τ ………κάτοικος ………..η οποία δήλωσε ότι προτίθεται να βεβαιώσει πραγματικά περιστατικά προς απόκρουση των θεμάτων της από …….με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ……..αγωγής του ………..κατά του ………..(διαδικασία ……) που εκδικάζεται στο ……….την ………ή σε οποιαδήποτε αναβολή, ή κατόπιν ματαίωσης η οποία αφού έθεσε το δεξιό της χέρι στο Ιερό Ευαγγέλιο έδωσε τον εξής όρκο: " Ορκίζομαι ενώπιον του θεού να πω ευσυνείδητα όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε " και βεβαιεί τα κάτωθι:

(αντιγράφουμε την ένορκη βεβαίωση)

Προς απόδειξη συνετάγη η παρούσα η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως έπεται

   ΟΡΚΙΣθΕΙΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ             ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

Υπόδειγμα αίτησης για πλησιέστερους συγγενείς στο ειρηνοδικείο. 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ …

ΑΙΤΗΣΗ

………κατοίκου ……..

Παρακαλώ όπως εξετάσετε τους

α) …….του …….και της ……. που κατοικεί στην……οδός ……κάτοχο του με αριθμ…….της ……δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α/Τ …….

β) ……του …….και της ……..που κατοικεί στον…….οδός ……κάτοχο του με αριθμ. ……..της …..δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ….

οι οποίοι θα καταθέσουν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά. 

Η …….χήρα ……το γένος …….και Ελένης ……., απεβίωσε την …….. ήταν όσο ζούσε μόνιμος κάτοικος ……και άφησε την ημέρα που πέθανε πιο κοντινούς συγγενείς το γνήσιο τέκνο της………του …….και της ……που γεννήθηκε στην……..το…… κάτοικο …….επαγγέλματος…..

Δεν άφησε η αποβιώσασα άλλους πλησιέστερους συγγενείς, ούτε σύζυγο, ούτε άλλα τέκνα νόμιμα ή θετά, ή νομιμοποιημένα, ή αναγνωρισμένα, ή τοιαύτα προαποβιωσάντων τέκνων, ούτε ανιόντες, η άλλους κατιόντες.

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Υπόδειγμα ένορκης βεβαίωσης σε ειρηνοδικείο με κλήτευση αντιδίκου.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ………..

Αριθμός:

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Στην Αθήνα και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου ……..σήμερα την ……ημέρα ……..και ώρα …….ενώπιον εμού του Ειρηνοδίκου ……………….. παρουσία και του Γραμματέως …………………………ύστερα από αίτηση του  …….κατοίκου ……..που παρέστη…… του πληρεξουσίου Δικηγόρου του ……….(Α.Μ Δ.Σ.Α: ……) κατά του ……..του ….. κατοίκου ……..νομίμως κλητευθέντος δυνάμει της με αριθμό ……….έκθεσης  επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθηνών ……..ο οποίος…... παρέστη , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . εμφανίσθηκε η ……….του……και της …….γεννηθείσα στο …….το……. κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ……της……….του Α/Τ ………κάτοικος ………..η οποία δήλωσε ότι προτίθεται να βεβαιώσει πραγματικά περιστατικά προς απόκρουση των θεμάτων της από …….με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ………..αγωγής του …………..κατά του ………..(διαδικασία ………) που εκδικάζεται στο ……….την …………ή σε οποιαδήποτε αναβολή, ή κατόπιν ματαίωσης η οποία αφού έθεσε το δεξιό της χέρι στο Ιερό Ευαγγέλιο έδωσε τον εξής όρκο: " Ορκίζομαι ενώπιον του θεού να πω ευσυνείδητα όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε " και βεβαιεί τα κάτωθι:

(αντιγράφουμε την ένορκη βεβαίωση)

Προς απόδειξη συνετάγη η παρούσα η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως έπεται

Ο ΟΡΚΙΣθΕΙΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ               Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

 

Υπόδειγμα αίτησης ένορκης βεβαίωσης σε ειρηνοδικείο με κλήτευση αντιδίκου. 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ……..

ΑΙΤΗΣΗ

………………...

ΚΑΤΑ

…………………..

Παρακαλώ όπως εξετάσετε την …………του………και της ……….γεννηθείσα στο……το …….κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας …….της ………του Α/Τ ……..κάτοικο ……….. η οποία θέλει να καταθέσει πραγματικά περιστατικά προς απόκρουση της από …….με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …….αγωγής του …………….του …………κατά εμού (διαδικασία ……….) που εκδικάζεται στο ………………την …………ή σε οποιαδήποτε αναβολή, ή κατόπιν ματαίωσης, τούτου νομίμως κλητευθέντος δυνάμει της με αριθμό                    εκθέσεως επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Αθηνών ……….

Τα πραγματικά αυτά περιστατικά έχουν ως εξής:

(αντιγράφουμε την κατάθεση)

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών