ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

 

Υπόδειγμα επιταγής προς απόδοση μισθίου.

Ακριβές νομίμως κυρωμένο και σημασμένο πιστό φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου ακριβούς νομίμως κυρωμένου και χαρτοσημασμένου επισήμου πρώτου απογράφου εκτελεστού το οποίο και επικυρώ, με την ρητή δε επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα προς τον …….κάτοικο ……, …….. προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενο όπως νομίμως και εμπροθέσμως μου αποδώσει τη χρήση του μισθίου ακινήτου, ήτοι του ισογείου διαμερίσματος διώροφης οικοδομής επί των οδών ………στην …….ακόμα δε επιτάσσεται όπως μου καταβάλει νομίμως και εμπροθέσμως α) ……..(…) για έξοδα παρόντος αντιγράφου και σήμανση αυτού, β) …….(….) για επίδοση παρούσας επιταγής, γ) …….ευρώ (….. για δικαστικά έξοδα παρούσας διαταγής και δ) …….ευρώ (…. )για σύνταξη επιταγής, παροχή νομικής συμβουλής και παραγγελίας προς επίδοση και συνολικά ,,,,,,,,,,ευρώ (……) και το ποσό αυτό νομιμότοκα από την επίδοση μέχρι την ολοσχερή εξόφληση και σε περίπτωση εκτέλεσης …ευρώ (….) για σύνταξη εντολής προς εκτέλεση, άλλως θα γίνει αναγκαστικά.

Επικολλήθηκε ένσημο ΤΑΝ και ένσημο επικύρωσης Κ.Ε.ΑΔ

Αθήνα ….

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

Υπόδειγμα συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.

Ακριβές νομίμως κυρωμένο πιστό φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου ακριβούς νομίμως κυρωμένου επισήμου αντιγράφου της …….απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου …….(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) το οποίο και επικυρώ, με την ρητή δε επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να το επιδώσει νόμιμα προς την εταιρεία με την επωνυμία

που εδρεύει           

προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες.

Επειδή δυνάμει της παραπάνω …….απόφασης του ΜΠΑ (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων) διατάχτηκε κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής μου η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία ………..που εδρεύει στο………….όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που βρίσκεται στα χέρια τα δικά της, ή τρίτου και κάθε απαίτησής της έναντι τρίτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή μου μέχρι του ποσού των  ………………..(………).   

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις 982 επ. ΚΠολΔ δικαιούμαι να κατάσχω εις χείρας σας, ήτοι εις χείρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ………..που εδρεύει στον……….. όπως νόμιμα εκπροσωπείται, τις απαιτήσεις που έχει, ή θα έχει στο μέλλον η οφειλέτριά μου ανώνυμη τεχνική εταιρεία με την επωνυμία ……………εναντίον σας  μέχρι του ποσού των  …………….(…….).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου,

ΕΠΙΒΑΛΛΩ ΕΓΩ ο ………. κάτοικος …………

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

εις χείρας σας, ήτοι εις χείρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία………..που εδρεύει στον ……….όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως τρίτης, οφειλέτριας της ως άνω οφειλέτριας μου ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία ……………..επί των πάσης φύσεως ποσών που δικαιούται να λάβει η οφειλέτριά μου από εσάς από οποιαδήποτε αιτία, αλλά και των ποσών που θα δικαιούται να λάβει η οφειλέτριά μου από εσάς ως απαιτητά στο μέλλον, για το ποσό των …………….(…….) για ικανοποίηση της στην αναφερόμενη στην ως άνω απόφαση απαίτησής μου από σήμερα μέχρι αποκτήσεως τίτλου εκτελεστού.

ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΠΙΤΑΣΣΩ

όπως από την επίδοση του κατασχετηρίου αυτού αρνηθείτε την καταβολή του ποσού των  ……………….(……….) από σήμερα μέχρι αποκτήσεως τίτλου εκτελεστού στην ανώνυμη τεχνική εταιρεία με την επωνυμία ……………………άλλως σε περίπτωση μη υπάρξεως ληξιπροθέσμων απαιτήσεων σας προς την ως άνω οφειλέτριά μου να παρακρατάτε το σύνολο των χρηματικών απαιτήσεων που θα καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές μέχρι του ποσού των ………………..(……….).

Αντίκλητο, πληρεξούσιο ορίζω τον Δικηγόρο Αθηνών ……..

Γίνεται αναφορά των άρθρων 684 έως 686 του ΚΠολΔ σύμφωνα με τα οποία μεταξύ άλλων ορίζεται ότι εντός οχτώ ημερών αφού επιδοθεί το κατασχετήριο ο τρίτος οφείλει να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε. Η παράλειψη της δήλωσης εξομοιώνεται με αρνητική δήλωση. Αν η δήλωση παραληφθεί ή είναι ανακριβής ο τρίτος ευθύνεται να αποζημιώσει αυτόν που επέβαλε την κατάσχεση.

 Αθήνα,

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

αυτού που επιβάλει την συντηρητική κατάσχεση.

 

 

 

Υπόδειγμα επιταγής προς εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων.

Ακριβές νομίμως κυρωμένο πιστό φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου ακριβούς νομίμως κυρωμένου επισήμου αντιγράφου της ……απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου …….(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) το οποίο και επικυρώ, με την ρητή δε επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα προς την εταιρεία με την επωνυμία ………και διακριτικό τίτλο ………….που εδρεύει στην …….,  προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενη όπως νομίμως και εμπροθέσμως προβεί σε εκτέλεση της ……..απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ….(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ήτοι παύσει να …………..
 και β) μου πληρώσει 1) ……………(….) για έκδοση παρόντος αντιγράφου και σήμανση αυτού, 2) ……….(….) για αντιγραφικά δικαιώματα, 3) ………….(……) για επίδοση της παρούσας επιταγής και 4) …………(…….) για σύνταξη επιταγής, παροχή νομικής συμβουλής και παραγγελίας προς επίδοση ήτοι συνολικά …………….(…….) και το ποσό αυτό νoμιμότοκα πλην του κονδυλίου των τόκων από της επιδόσεως μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως και σε περίπτωση εκτελέσεως ……..(…..) για σύνταξη εντολής προς εκτέλεση, άλλως θα εξαναγκασθεί η πληρωμή των με αναγκαστική εκτέλεση της παρούσας.

Αντίκλητό μου δεκτικό καταβολής των ως άνω χρημάτων διορίζω τον δικηγόρο Αθηνών …………..

Επικολλήθηκε ένσημο ΤΑΝ ευρώ 400 και ένσημο επικύρωσης Κ.Ε.ΑΔ

Αθήνα……

Ο του επιτάσσοντος Πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

Υπόδειγμα επιταγής σε ολόκληρον και συμμέτρως με προσδιορισμό τόκων.

0,τι ακριβές, νομίμως κυρωμένο πιστό φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου αντιπεφωνημένου νομίμως κυρωμένου πρώτου απογράφου εκτελεστού το οποίο και επικυρώ, με τη ρητή δε επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα προς την ……..κατοίκου …………….οδός ………….προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενη συγχρόνως όπως μου πληρώσει νομίμως και εμπροθέσμως:

1) για επιδικασθέν κεφάλαιο ………..ευρώ, 2) για νόμιμους τόκους μέχρι σήμερα ……….ευρώ, 3) για δικαστικά έξοδα παρούσας διαταγής ……..ευρώ, 4) για τέλη έκδοσης απογράφου ………ευρώ, 5) για έκδοση αντιγράφου …….ευρώ, 6) για έξοδα επίδοσης ……..ευρώ και 7) για σύνταξη επιταγής, παροχή νομικής συμβουλής και παραγγελίας προς επίδοση ……ευρώ και συνολικά ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(………) και από τα κονδύλια αυτά τα μεν με αριθμούς 1, 2 και 3 επιτάσσεται η οφειλέτης να μου τα πληρώσει εις ολόκληρον μετά του ……… τα δε με αριθμούς 4, 5, 6 και 7, συμμέτρως μετά του …..……..και τα ποσά αυτά νoμιμότοκα πλην του κονδυλίου των τόκων από της επίδοσης μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης και σε περίπτωση εκτέλεσης ……..ευρώ (…… για σύνταξη εντολής προς εκτέλεση, άλλως θα εξαναγκασθεί η πληρωμή των με αναγκαστική εκτέλεση της παρούσας.

Αντίκλητό μου δεκτικό καταβολής των ως άνω χρημάτων διορίζω τον δικηγόρο Αθηνών …………..

Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α και ένσημο επικύρωσης Κ.Ε.ΑΔ.

Αθήνα

Ο του επιτάσσοντος πληρεξούσιος δικηγόρος

 

Υπόδειγμα επιταγής προς εκτέλεση ατομικώς με προσδιορισμό τόκων

Οτι ακριβές, νομίμως κυρωμένο, πιστό φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου αντιπεφωνημένου νομίμως κυρωμένου πρώτου απογράφου εκτελεστού το οποίο και επικυρώ, με τη ρητή δε επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα προς την ……..κατοίκου …………….οδός ………….προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενη συγχρόνως όπως μου πληρώσει νομίμως και εμπροθέσμως:

1) για επιδικασθέν κεφάλαιο ………..ευρώ, 2) για νόμιμους τόκους μέχρι σήμερα ……….ευρώ, 3) για δικαστικά έξοδα παρούσας διαταγής ……..ευρώ, 4) για τέλη έκδοσης απογράφου ………ευρώ, 5) για έκδοση αντιγράφου …….ευρώ, 6) για έξοδα επίδοσης ……..ευρώ και 7) για σύνταξη επιταγής, παροχή νομικής συμβουλής και παραγγελίας προς επίδοση ……ευρώ και συνολικά ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(………) και το ποσό αυτό νoμιμότοκα πλην του κονδυλίου των τόκων από της επίδοσης μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης και σε περίπτωση εκτέλεσης ……..ευρώ (…… για σύνταξη εντολής προς εκτέλεση, άλλως θα εξαναγκασθεί η πληρωμή των με αναγκαστική εκτέλεση της παρούσας.

Αντίκλητό μου δεκτικό καταβολής των ως άνω χρημάτων διορίζω τον δικηγόρο Αθηνών …………..

Επικολλήθηκε ένσημο ΤΑΝ και ένσημο επικύρωσης Κ.Ε.ΑΔ.

Αθήνα

Ο του επιτάσσοντος πληρεξούσιος δικηγόρος

 

Υπόδειγμα κλήσης ως αγνώστου διαμονής.

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για την εταιρία με την επωνυμία …….. όπως νόμιμα εκπροσωπείται, πρώην εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός ……και ήδη αγνώστου διαμονής, του νομίμου εκπροσώπου αυτής ……….του ……..πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός………και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλουμένους άμα όπως παραστούν κατά την συζήτηση της παρούσας, που είχε προσδιορισθεί αρχικώς την ………και εξ αναβολής την ……..σύμφωνα με το  συνημμένο …….πιστοποιητικό του …….Αθηνών, όπου ανωτέρω αρμοδίως ορίζεται.

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Υπόδειγμα επίδοσης αντιγράφου απόφασης με κλήση προς συζήτηση.

Ότι ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου επισήμου το οποίο επικυρώ, με τη ρητή δε επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον  . . . . . . . . . . .κάτοικο …………προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο όπως παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας όταν και όπου ανωτέρω αρμοδίως ορίζεται.

Αθήνα . . . . . . .

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Υπόδειγμα επίδοσης αντιγράφου απόφασης προς γνώση.

Οτι ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου επισήμου το οποίο επικυρώ, με τη ρητή δε επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον  . . . . . . . . . . .κάτοικο ……………προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες

Αθήνα . . . . .. . . .

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Υπόδειγμα κλήσης επίδοσης επισήμου αντιγράφου προς συζήτηση.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την εταιρεία   . . .όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στην……  προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη άμα όπως παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας όταν και όπου ανωτέρω αρμοδίως ορίζεται.

Αθήνα . . . . . . . . . . . .

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

 

Υπόδειγμα δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο.

Προς τον Γραμματέα του ……..

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ

Ο υπογράφων δικηγόρος …………(Α.Μ. ΔΣΑ …….), δηλώνω ότι παραιτούμαι του δικογράφου της από …….με αριθμό κατάθεσης ………αγωγής, που έχω υπογράψει και καταθέσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (………..Διαδικασία) για λογαριασμό της εντολέως μου …………………….που εδρεύει στην …… νομίμως εκπροσωπουμένης ΚΑΤΑ της ……………..που εδρεύει στην …………..νομίμως εκπροσωπουμένης, προσδιορισθείσα αρχικώς για την ………..στο πινάκιο ……και εξ αναβολής για την ……...  

Αθήνα

 

 

Υπόδειγμα δήλωσης για μη παράσταση σε υπόθεση κατά την εκφώνηση.

ΔΗΛΩΣΗ

………………Δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α.       )


ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ:

Προκειμένου να συζητηθεί ενώπιον του…………………………

κατά τη δικάσιμο της   ……….….. ……Τμήμα ……….…πιν…

η από …………      …….…………          

ΤΩΝ

…………………………………………………………………

………………………………………………………………

ΚΑΤΑ

……..……………………………………………………….

……………………………………………………………

συμφωνώ ως πληρεξούσιος δικηγόρος τ ….

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

να συζητηθεί η υπόθεση χωρίς να παραστώ κατά την εκφώνησή της.

Αθήνα …………..

…ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙ…. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υπόδειγμα δήλωσης για μη παράσταση σε υπόθεση κατά την εκφώνηση.

ΔΗΛΩΣΗ

………………Δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α.       )


ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ:

Προκειμένου να συζητηθεί ενώπιον του…………………………

κατά τη δικάσιμο της   ……….….. ……Τμήμα ……….…πιν…

η από …………      …….…………          

ΤΩΝ

…………………………………………………………………

………………………………………………………………

ΚΑΤΑ

……..……………………………………………………….

……………………………………………………………

συμφωνώ ως πληρεξούσιος δικηγόρος τ ….

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

να συζητηθεί η υπόθεση χωρίς να παραστώ κατά την εκφώνησή της.

Αθήνα …………..

…ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙ…. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Δήλωση για μη παράσταση σε πολιτική δίκη .

 

ΔΗΛΩΣΗ

Του …………………………..Δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α...........)

 

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ:

Προκειμένου να συζητηθεί ενώπιον του…………………………

κατά τη δικάσιμο της   ……….….. ……Τμήμα ……….…πιν…

η από ……………….…………          

 

ΤΩΝ

…………………………………………………………………

………………………………………………………………

ΚΑΤΑ

……..……………………………………………………….

……………………………………………………………

συμφωνώ ως πληρεξούσιος δικηγόρος τ ….

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

να συζητηθεί η υπόθεση χωρίς να παραστώ κατά την εκφώνησή της.

Αθήνα …………..

…….ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙ…. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ………………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ …………..

 

ΔΗΛΩΣΗ

……………….. Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ ………).

 

Κύριε Πρόεδρε,

σας δηλώνω ότι είμαι συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου …………., η υπόθεση του οποίου εκδικάζεται κατά την συνεδρίασή σας της ……..

Επειδή κατά την ημέρα αυτή, ως δικηγόρος Αθηνών συμμετέχων στην αποχή, που κήρυξε για την ……..η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, απέχω από την άσκηση των καθηκόντων μου ως συνήγορος υπεράσπισης, παρακαλώ, όπως αναβάλετε την παρούσα υπόθεση σε σύντομη δικάσιμο κατόπιν σχετικού αιτήματος, που θα σας υποβάλει ο κατηγορούμενος.

Αθήνα

Μετά τιμής 

 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών