ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ.

 

Στην Αθήνα σήμερα την ….οι κατωτέρω υπογράφοντες, αφ ενός ο ………, κάτοικος…..και αφ ετέρου ο ………Δικηγόρος ………… συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι:

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ο οποίος θα καλείται στη συνέχεια χάριν συντομίας «ο Εντολέας», αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος θα καλείται στη συνέχεια «ο Εντολοδόχος», όπως μόνος του, ή με τους συνεργάτες του δικηγόρους, φέρει σε πέρας δικαστικώς ή εξωδίκως μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και μέχρι πλήρους ικανοποίησής του για αναδρομικές, παρούσες, ή μελλοντικές απαιτήσεις του και εν γένει για πάσης φύσης απαιτήσεις του κατά του ………..και των λοιπών ενεχομένων στην υπόθεση ….

Β. Την διεκπεραίωση της ως άνω υπόθεσης αναλαμβάνει ο Εντολοδόχος υπό τους εξής όρους, οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί από κοινού από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, συγκεκριμένα:

1) Ο Εντολοδόχος θα λάβει  από τον ως άνω Εντολέα για αμοιβή του σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της δίκης το ποσοστό των είκοσι τοις εκατό (20 %) επί του ολικού ποσού της αποζημίωσης (απαίτησης) του Εντολέα που θα εισπραχθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, είτε  κατόπιν δικαστικού αγώνα, είτε κατόπιν συμβιβασμού, έστω και αν η είσπραξη επιτευχθεί με μια μόνο πράξη (ενέργεια). Σε περίπτωση αποτυχίας της δίκης ο Εντολοδόχος δεν θα λάβει ουδεμία αμοιβή.

2) Τα δικαστικά έξοδα που θα απαιτηθούν, με εξαίρεση του δικαστικού ενσήμου, θα προκαταβάλει ο Εντολοδόχος και θα τους επιστραφούν αυτά από τον Εντολέα μετά το πέρας της υπόθεσης (λήξη της εντολής). Αντί της απόδοσης από τον Εντολέα των εν λόγω δικαστικών εξόδων ο Εντολοδόχος κατά την απόλυτη αυτού κρίση και βούληση, θα δύναται να εισπράξει από τους αντιδίκους τις εν γένει δικαστικές δαπάνες που θα επιδικασθούν από τα δικαστήρια υπέρ του Εντολέα, καθώς και τις αμοιβές και έξοδα των κοινοποιηθησομένων επιταγών προς πληρωμή, εξόδων και τελών απογράφων, αντιγραφικών δικαιωμάτων και λοιπών συναφών εξόδων και αμοιβών, όπως π.χ. εντολών προς εκτέλεση κλπ, τις οποίες δικαστικές δαπάνες και τα εν γένει όπως παραπάνω έξοδα και αμοιβές εκχωρεί από τούδε ο Εντολέας προς τον Εντολοδόχο, ο οποίος θα δύναται να εισπράξει απ ευθείας και χωρίς τη μεσολάβηση του εντολέα τα εν λόγω ποσά από τους αντιδίκους.

3) Δεν επιτρέπεται στον Εντολέα να συμβιβασθεί με τους ως άνω αντιδίκους του χωρίς τη σύμπραξη και έγγραφη συναίνεση του Εντολοδόχου, σε αντίθετη δε περίπτωση ο συμβιβασμός, ή κατάργηση της δίκης, που γίνουν χωρίς τη συναίνεση του Εντολοδόχου, θα είναι άκυροι, και ο Εντολοδόχος θα δικαιούται να συνεχίσει τον δικαστικό αγώνα για δικό του λογαριασμό κατά το εκχωρούμενο ποσοστό της ως άνω απαίτησης. Ρητώς συμφωνείται ότι, εάν παρά την ανωτέρω απαγόρευση, ο Εντολέας συμβιβασθεί με τους αντιδίκους του, ο Εντολοδόχος δικαιούται να λάβει την ως άνω αμοιβή του (ποσοστό του) όχι επί του ανταλλάγματος του συμβιβασμού, αλλά επί του αιτούμενου δια της σχετικής αγωγής, ή αγωγών ποσού (αντικείμενου της δίκης).

4) Ο Εντολέας δεν έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα εντολή καθ' όσον αυτή αφορά και το συμφέρον του Εντολοδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 724 Α.Κ.

5) Ο Εντολέας προς εκτέλεση της παρούσας εντολής του εκχωρεί και μεταβιβάζει δια του παρόντος στον Εντολοδόχο το ανωτέρω ποσοστό επί του ποσού που θα εισπραχθεί, είτε δικαστικώς, είτε εξωδίκως, είτε με συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο και ο Εντολοδόχος δικαιούται να εισπράξει προνομιακά το ποσό αυτό απ ευθείας από τους οφειλέτες - αντιδίκους του Εντολέα, ή από οποιονδήποτε άλλο υπόχρεο, χωρίς την μεσολάβηση του Εντολέα και χωρίς να απαιτείται νέα εντολή, ή εκχώρηση από πλευράς του.

6) Ο Εντολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον Εντολοδόχο όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα για την δικαστική υποστήριξη της υπόθεσης και να προσκομίσει στα Δικαστήρια τους αναγκαίους μάρτυρες.

7) Σε περίπτωση κατά την οποία οι οφειλέτες αντίδικοι προβούν σε μερική καταβολή των χρηματικών ποσών που ζητούνται με την αγωγή, ή που θα επιδικασθούν με δικαστική απόφαση, συμφωνείται ότι ο Εντολοδόχος, θα λάβει πρώτος τα δικαστικά έξοδα, επιταγές κλπ. κατά το εκχωρούμενο, ως άνω ποσοστό (αμοιβή) και με το απομένον υπόλοιπο θα ικανοποιηθεί κατόπιν ο Εντολέας.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφηκε από όλους τους συμβαλλομένους που έλαβαν ανά ένα όμοιο, του τέταρτου προοριζόμενου προς θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ και κατάθεση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών