Δήλωση εργοδότη ότι υπαναχωρεί της εργολαβικής σύμβασης ένεκα κήρυξης του εργολάβου σε κατάσταση πτώχευσης.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ     1186/2006

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η δήλωση του εργοδότη ότι υπαναχωρεί της σύμβασης ένεκα υπερημερίας του εργολάβου περί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και δη λόγω υφισταμένης αδυναμίας παροχής ένεκα της κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης, είναι έγκυρη, γιατί αποτελεί συμβατική υπαναχώρηση.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ     1186/2006

Απόσπασμα…….Επειδή κατά το άρθρο 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ, επιτρέπεται αναίρεση, αν παρεβιάσθη κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόμο ή έθιμο, ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου, καθώς και αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς επί ζητήματος που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Εν προκειμένω, το Εφετείο, κρίνοντας επί αντιθέτων αγωγών των διαδίκων κατ' αλλήλων εκ συμβάσεων έργου και δη ανοικοδομήσεως δύο πολυκατοικιών επ' αντιπαροχή, δέχθηκε, με την προσβαλλομένη απόφαση ότι η από 22.5.1991 δήλωση των αναιρεσιβλήτων - εργοδοτών ότι υπαναχωρούν εκ των συμβάσεων, ένεκα υπερημερίας του αναιρεσείοντος - εργολάβου περί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και δη ως υφισταμένης αδυναμίας παροχής ένεκα της κηρύξεώς του σε κατάσταση πτωχεύσεως, ήταν έγκυρη. Στην προσβαλλομένη απόφαση δεν εκτίθεται πανηγυρικώς ότι συνεφωνήθη το προς άσκηση της υπαναχωρήσεως δικαίωμα με τα ένδικα εργολαβικά συμβόλαια, αλλά μνημονεύονται αυτά και ακολούθως χαρακτηρίζεται η υπαναχώρηση «συμβατική». Η αναφορά αυτή είναι αρκετή, αφού αμφότερα τα μέρη εμάχοντο για το κύρος ή την ακυρότητά της ασκηθείσης υπαναχωρήσεως και όχι για τη συνομολόγηση διά των εργολαβικών συμβολαίων των ρητρών περί υπαναχωρήσεως. Δεν απητείτο μάλιστα μείζων αιτιολόγηση της σχετικής κρίσεως, δεδομένου ότι οι διάδικοι όχι μόνο δεν αμφισβήτησαν τις ανωτέρω ρήτρες, αλλά στα δικόγραφα αμφοτέρων των πλευρών εγίνετο μνεία και επίκληση του εν λόγω συμβατικού όρου, γι' αυτό άλλωστε δεν ετάχθη και η σχετική απόδειξη. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών