Προσωρινή διοίκηση νομικού προσώπου.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  1601/2002

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προσωρινή διοίκηση σε νομικό πρόσωπο μπορεί να διορισθεί από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση, ή αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου.

Τέτοιες περιπτώσεις, που οδηγούν σε έλλειψη διοίκησης νομικού προσώπου, είναι, μεταξύ άλλων η παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους της διοίκησης, ο θάνατος του μέλους, η έκπτωση, η λήξη της θητείας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  1601/2002

Απόσπασμα……Εξ άλλου κατά το άρθρο 69 Α.Κ. προσωρινή διοίκηση σε νομικό πρόσωπο μπορεί να διορισθεί από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση ή αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου. Τέτοιες περιπτώσεις, που οδηγούν σε έλλειψη διοίκησης νομικού προσώπου, είναι, μεταξύ άλλων, και η παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους της διοίκησης, ο θάνατος του μέλους, η έκπτωση, η λήξη της θητείας κ.λ.π. Η παραίτηση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή. Σιωπηρή παραίτηση υπάρχει, όταν συγκαλείται η γενική συνέλευση του σωματείου είτε με απόφαση του Δ.Σ., καθώς και όταν συγκαλείται με αίτηση της μειοψηφίας, ή με εξουσιοδότηση του δικαστηρίου για την εκλογή νέου Δ.Σ. ( άρθρ. 93,95 και 96 ΑΚ) κατά τις αρχαιρεσίες δε για την εκλογή νέου αιρετού ΔΣ υπέβαλαν υποψηφιότητα και ταμέλη του παλαιού Δ.Σ. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών