Νομιμοποιούμενα πρόσωπα σε υποβολή αίτησης για την κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση ενηλίκου.

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ   286/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται για την κίνηση της διαδικασίας υποβολής του πάσχοντος ενηλίκου σε δικαστική συμπαράσταση, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, είναι ο πάσχων, ο σύζυγος, οι γονείς, τα τέκνα, και ο Εισαγγελέας ή και το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως.

Πέραν των ανωτέρω, κανένα άλλο πρόσωπο, όπως συγγενής, ακόμη και αδελφός, ή άλλος που δικαιολογεί έννομο συμφέρον, δεν νομιμοποιείται σε υποβολή αίτησης για την κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση του πάσχοντος. Πρόσθετη παρέμβαση μπορούν να ασκήσουν μόνο τα παραπάνω πρόσωπα.

Επί εφέσεως κατά αποφάσεως, εάν αντίγραφο της εφέσεως δεν κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα του Εφετείου και αυτός δεν εμφανισθεί στη δίκη, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της εφέσεως κατά αυτεπάγγελτη έρευνα.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ   286/2009

Απόσπασμα…….Κατά το άρθρ. 803 παρ. 1 ΚΠολΔ που ορίζει κατά της αποφάσεως, που υποβάλλει ένα πρόσωπο σε δικαστική συμπαράσταση, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένδικα μέσα όλα τα πρόσωπα, που έλαβαν μέρος στη διαδικασία σύμφωνα με το νόμο, και την παρ 2 του άρθρου 803 ΚΠολΔ που ορίζει παρέμβαση η τριτανακοπή μπορούν να ασκήσουν μόνο τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ζητήσουν την υποβολή του προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση σε συνδυασμό προς τις διατάξεις των άρθρων 1667 ΑΚ, που ορίζει ότι η υποβολή στη δικαστική συμπαράσταση αποφασίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ίδιου του πάσχοντος ή του συζύγου του, εφόσον υπάρχει έγγαμη συμβίωση, ή των γονέων ή των τέκνων του ή του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι τα πρόσωπα, που νομιμοποιούνται για την κίνηση της διαδικασίας υποβολής του πάσχοντος ενηλίκου σε δικαστική συμπαράσταση, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής (δηλ. με εξαίρεση την περίπτωση της σωματικής αναπηρίας) είναι ο πάσχων, ο σύζυγος αυτού, οι γονείς του, τα τέκνα του και ο Εισαγγελέας ή και το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, υποκινούμενο είτε από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1668 ΑΚ πρόσωπα (δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, εισαγγελείς, όργανα των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών και προϊσταμένους μονάδων ψυχικής υγείας, οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους έχουν πληροφορηθεί περίπτωση που μπορεί να συνεπάγεται την υποβολή προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση) είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που δείχνει ενδιαφέρον για τον πάσχοντα, πέραν δε από τα περιοριστικώς αναφερόμενα στο νόμο κατά τα άνω πρόσωπα, κανένα άλλο πρόσωπο, όπως συγγενής (ακόμη και αδελφός) ή πολύ περισσότερο, άλλος που δικαιολογεί έννομο συμφέρον δεν νομιμοποιείται σε υποβολή αιτήσεως για την κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση του πάσχοντος και μόνο αυτά (Κονδύλης-Κεραμέας-Νίκας-ερμην. 803ΚΠολΔ). Επίσης πρόσθετη παρέμβαση μπορούν να ασκήσουν μόνο τα ως άνω πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ζητήσουν την υποβολή του προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση (AΠ 1103/2005 ). Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ, αντίγραφο της αίτησης που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας με τη σημείωση για τον προσδιορισμό της δικασίμου πρέπει να κοινοποιείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της Περιφέρειας του δικαστηρίου, εκτός άλλων, και στην περίπτωση του άρθρου 801 ή αν το διατάξει ο δικαστής που αναφέρεται στην παρ. 1, και κατά τη διάταξη του άρθρου 760 του ίδιου Κώδικα το άρθρο 748 εφαρμόζεται και στα ένδικα μέσα και αντί για τον Εισαγγελέα που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού καλείται ο Εισαγγελέας του δικαστηρίου που δικάζει το ένδικο μέσο. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι επί εφέσεως κατ` αποφάσεως που εκδόθηκε σε υπόθεση με την οποία ζητείται να τεθεί ένα πρόσωπο σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 801 ΚΠολΔ) εάν αντίγραφο της εφέσεως δεν κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα του Εφετείου και αυτός δεν εμφανισθεί οίκοθεν στη δίκη, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της εφέσεως κατ` αυτεπάγγελτη έρευνα σύμφωνα με τα άρθρα 111 παρ. 2 και 159 αρ. 2 ΚΠολΔ, ένεκα μη τηρήσεως της προδικασίας (ΑΠ 413/1999, ΑΠ 1503/2002, Νόμος, ΕΑ 4018/2005, Νόμος, Δ/νη 2005.1727, ΕφΛαρ 120/2007 ΝΟΜΟΣ). 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών