Κλοπή, απώλεια, καταστροφή πιστωτικού τίτλου, επιταγής, συναλλαγματικής.

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ   19/2000

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, ή καταστροφής ανωνύμου χρεογράφου (πιστωτικού τίτλου) η αναγνώριση της σχετικής περίπτωσης, η κήρυξή του ανισχύρου και η απαγόρευση πληρωμής του στον κομιστή γίνεται με την εκουσία δικαιοδοσία. Αν εισήχθη σε άλλη διαδικασία δεν παραπέμπεται προς εκδίκαση στην διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ   19/2000

Απόσπασμα……..Επειδή, κατά το άρθρο 895 εδάφ. α' Α.Κ. σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του ανωνύμου χρεογράφου, ο μέχρι τότε κομιστής του μπορεί, εφ' όσον δεν ορίζεται σ' αυτό το αντίθετο, να ζητήσει από το Δ/ριο να κηρύξει, με τη διαδικασία που ο νόμος ορίζει, τον τίτλο ανίσχυρο ή να απαγορεύσει στον οφειλέτη, να πληρώσει σ' εκείνον που τον παρουσιάζει, ο δε νόμος (άρθρο 739 Κ.Πολ. Δικ.) ορίζει ότι και οι υποθέσεις που αφορούν πρόσκληση προς αναγγελία δικαιώματος (άρθρα 843 - 860 Κ.Πολ.Δικ.) υπάγονται στην υπό των άρθρων 741 έως 781 Κ.Πολ.Δικ. ειδική διαγραφόμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στην προκειμένη περίπτωση στο δικόγραφο της από 14- 1-97 (αρ. καταθ.5/97) αγωγής, (επί της οποία εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση), ο εφεσίβλητος, εν συνόψει και κατά τα ουσιώδη στοιχεία αυτής, εκθέτει : Ότι αγόρασε από το εκκαλούν τα υπ' αριθ. 13677157 και 13801974 δύο (2) έντοκα γραμμάτια (του Ελ. Δημοσίου), διαρκείας ενός έτους, αξίας 500.000 και 1.000.000 δρχ. αντιστοίχως. Ότι τον Αύγουστο 1995 εκδηλώθηκε πυρκαϊά στην πόλη της…..από την οποία κατεστράφηκε ολοσχερώς και η κατοικία αυτού, με αποτέλεσμα να καούν και αυτά τα δύο έντοκα γραμμάτια. Βάσει του ιστορικού αυτού της αγωγή επεδίωξε: να αναγνωρισθεί ότι οι τίτλοι αυτού κατεστράφησαν, να κηρυχθούν ανίσχυροι και να απαγορευθεί η πληρωμή αυτών στον κομιστή τους. Κατ' ακολουθίαν των εκτεθέντων η αγωγή με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα έπρεπε να εισαχθεί προς εκδίκαση κατά την ένδικη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και όχι κατά την τακτική διαδικασία κατά την οποία εισήχθηκε και εξεδικάσθηκε πρωτοδίκως, ως εκ της επικαλούμενης και σε κεκυρωμένο αντίγραφο προσκομιζόμενης εκκαλουμένης απόφασης προκύπτει. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση, να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση και, αφού διακρατηθεί η υπό κρίση υπόθεση στο Δ/ριο τούτο προς περαιτέρω έρευνα κατ' άρθρον 535 Κ.Πολ.Δικ., απορριφθεί η αγωγή ως μη υπαγόμενη στην τακτική διαδικασία κατά την οποία εξεδικάσθηκε αλλά στην ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, καθ' όσον δεν δύναται να παραπεμφθεί αυτή στο αρμόδιο Δ/ριο προς εκδίκαση κατά την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διότι το άρθρο 591 παρ.2 του Κ.Πολ.Δικ., κατά το οποίον εάν η υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία κατά την οποία εισήχθηκε, το Δ/ριο αποφαίνεται περί τούτου αυτεπαγγέλτως και διατάσσει την εκδίκαση της υπόθεσης κατά τη διαδικασία κατά την οποία δικάζεται αυτή, δεν εφαρμόζεται σύμφωνα προς το άρθρο 741 του Κ.Πολ.Δικ. κατά το οποίο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 590 όχι δε και το άρθρο 591 (βλ. και Εφ.ΑΘ. 4750/79 ΝοΒ 28.296).

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών