Πρόσληψη ιδιότητας διαδίκου στην εκουσία δικαιοδοσία.

 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  7514/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δεν υπάρχει αντιδικία, αλλά μετέχουν στην διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι για κάποιο το ρυθμιστικό μέτρο.

Αποκτούν την ιδιότητα του διαδίκου, με την υποβολή της αίτησης για την εκδίκαση ορισμένης υπόθεσης, με την κλήτευσή τους στη διαδικασία αυτή κατόπιν διαταγής του αρμοδίου δικαστηρίου, με την άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης και με την προσεπίκλησή τους, που γίνεται με πρωτοβουλία κάθε διαδίκου, ή αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο.

Συνεπώς κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κάποιος δεν προσλαμβάνει την ιδιότητα του διαδίκου, αν δεν κλητεύθηκε ύστερα από διαταγή του Δικαστηρίου, δεν προσκλήθηκε, ή δεν άσκησε παρέμβαση, ακόμη και όταν, χωρίς πάντως να ασκήσει παρέμβαση, παραστεί στη δίκη.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  7514/2009

Απόσπασμα…..ΙΙΙ. H έννοια του διαδίκου, όπως αυτή καθορίζεται στα πλαίσια της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, δεν προσαρμόζεται στη ρυθμιζόμενη από τα άρθρα 741-781 ΚΠολΔ διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, στην οποία δεν υπάρχει αντιδικία, αλλά μετέχουν στη διαδικασία αυτή οι ενδιαφερόμενοι για το ρυθμιστικό μέτρο, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του διαδίκου: α) με την υποβολή της αίτησης για την εκδίκαση ορισμένης υπόθεσης της εκούσιας δικαιοδοσίας, β) με την κλήτευσή τους στη διαδικασία αυτή κατόπιν διαταγής του αρμοδίου δικαστηρίου (άρθρ. 748 παρ. 3 ΚΠολΔ), γ) με την άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης (άρθρ. 752 ΚΠολΔ) και δ) με την προσεπίκλησή τους που γίνεται με πρωτοβουλία κάθε διαδίκου ή αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (άρθρ. 753 ΚΠολΔ). Συνεπώς κατά την ανωτέρω διαδικασία κάποιος δεν προσλαμβάνει την ιδιότητα του διαδίκου αν δεν κλητεύθηκε ύστερα από διαταγή του Δικαστηρίου, δεν προσκλήθηκε ή δεν άσκησε παρέμβαση, ακόμη και όταν, χωρίς πάντως να ασκήσει παρέμβαση, παραστεί στη δίκη (βλ. ΑΠ 41/2003 ΧΡΙΔ 2003.445, ΑΠ 1305/1994 ΕλλΔνη 1996.638, ΕφΔωδ 61/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 146/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Κεραμέας/Κονδύλης/Νίκας Ερμηνεία ΚΠολΔ Τόμος ΙΙ, σελ. 1459-1460, άρθρο 748 αρ.8, σελ.1489). Συνεπώς, η αυτόβουλη εκ μέρους τρίτου προσώπου δήλωση παράστασής του δεν καθιστά αυτόν διάδικο στη δίκη, δεδομένου ότι ούτε διατάχθηκε η κλήτευσή του με πράξη του αρμόδιου δικαστή, ούτε προσεπικλήθηκε, αλλά και ούτε άσκησε αυτός κατά τη συζήτηση παρέμβαση. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών