Διορισμός ειδικού επιτρόπου ανηλίκου τέκνου για εκπροσώπησή του στην δίκη προσβολής της πατρότητάς του.

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ   410/2003

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διορίζεται ειδικός επίτροπος του ανηλίκου τέκνου, με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, προκειμένου να το εκπροσωπήσει στη δίκη, που θα ανοιχθεί με την εκ μέρους της μητέρας του άσκηση αγωγής προσβολής της πατρότητάς του.

Αυτό γιατί υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της μητέρας του με την ιδιότητά της ως ασκούσα τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου της και του τέκνου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ   410/2003

Απόσπασμα…….Με την κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα ζητεί να διοριστεί ειδικός επίτροπος του ανήλικου τέκνου της, προκειμένου να το εκπροσωπήσει στη δίκη που θα ανοιχθεί ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, με την εκ μέρους της άσκηση αγωγής προσβολής της πατρότητας αυτού. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου δικάζοντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740, και 796 § § 1 και 3 εδ. γ1 Κ.Πολ.Δ.), δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η προδικασία που ορίζει η διάταξη του άρθρου 748 § 2 Κ.ΠολΔ, με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου και, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1589, 1591, 1592, 1593 και 1594 Α.Κ. Πρέπει κατά συνέπεια να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Η αιτούσα συνήψε νόμιμο γάμο στη…… την 5-6-1994 με τον……σύμφωνα με τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα ηλικίας 8 και 6 ετών αντίστοιχα. Ο γάμος τους αυτός λύθηκε με την υπ' αριθμ. …..απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) και η λύση αυτή σημειώθηκε στα σχετικά βιβλία του Ληξιαρχείου Ρόδου την 29-3-2002. Ήδη από την 5-12-1999, βρισκόταν σε διάσταση με το σύζυγο της και συμβιώνει μέχρι και σήμερα με τον….Την 18-11-2002 απέκτησε ένα άρρεν τέκνο, αβάπιιστο, ηλικίας σήμερα 4 μηνών. Ήδη η αιτούσα προτίθεται να ασκήσει ενώπιον του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου, αγωγή προσβολής πατρότητας του ανήλικου αβάπτιστου τέκνου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1467 Α.Κ, προς ανατροπή του τεκμηρίου που καθιερώνει το άρθρο 1465 Α.Κ. Η αγωγή αυτή εφόσον ασκηθεί από την ίδια θα στρέφεται κατά του ανήλικου τέκνου ή του ειδικού επιτρόπου του και κατά του συζύγου της, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 619 § 1 γ' Κ,Πολ.Δ., όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 37 Ν. 2447/1996 (ΑΠ 1546/2000, ΕλλΔνη 2001, 1342, ΜονΠρθεσ. 31440/97, ΕλλΔνη 2001, 515). Υπάρχει κατά συνέπεια σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της αιτούσας υπό την ιδιότητά της ως ασκούσα τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου της και αυτού του τελευταίου και θα πρέπει να διορισθεί ειδικός επίτροπος του ανηλίκου προκειμένου να το εκπροσωπεί στη δίκη που θα ανοιχθεί. Κατάλληλο προς τούτο πρόσωπο κρίνεται ο…….ο οποίος παρέχει τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια το λειτούργημα του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν κατέστη δυνατόν να ακουστούν οι πλησιέστεροι συγγενείς του ανηλίκου καθώς και ότι δεν προσκομίζεται έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας κατ' άρθρο 1593 ΑΚ, εφόσον η προσκόμιση της μπορεί να παραλειφθεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19&5 εδ. β του Ν. 2521/1997. Πρέπει επομένως να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και ως βάσιμη στην ουσία της.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών