Πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ  232/2003

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τίθεται το πρόσωπο σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, όταν πάσχει από διανοητική διαταραχή και βρίσκεται σε πνευματική σύγχυση με συνέπεια να αδυνατεί εν όλω να φροντίζει μόνο του τις υποθέσεις του. Εισάγεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, αρκεί να τηρηθεί η νόμιμη προδικασία με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών,  στο αρμόδιο Γραφείο Πρόνοιας και στον υπό δικαστική συμπαράσταση.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ  232/2003

Η αιτούσα ζητεί να υποβληθεί σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση η μητέρα της, για το λόγο ότι πάσχει από διανοητική διαταραχή και συγκεκριμένα βρίσκεται σε πνευματική σύγχυση ύστερα από συνεχή εγκεφαλικά αγγειακά επεισόδια με συνέπεια να αδυνατεί εν όλω να φροντίζει μόνη για τις υποθέσεις της και να διορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης ο υιός της και αδελφός της αιτούσας, καθώς και ως μέλη του εποπτικού συμβουλίου τα αναφερόμενα στην αίτηση πρόσωπα. Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ. 739, 740 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 39 ν. 2447/96) καθόσον νομιμοποιείται σε υποβολή αιτήσεων και ο αδελφός της (Ε0 2750/97 Αρμ. 98. 484), δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία με την επίδοση αντιγράφου της αιτήσεως στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, στο Γραφείο Πρόνοιας Ρόδου και στην υπό δικαστική συμπαράσταση και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1666 έως 1685 ΑΚ, όπως αυτά τέθηκαν με το άρθρο 13 του ν. 2447/1996. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ ουσίαν. Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρας που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου από τα προσκομιζόμενα έγγραφα μεταξύ των οποίων και η με αριθ. πρωτ…..έκθεση κοινωνικής έρευνας της κοινωνικής λειτουργού  της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, αποδεικνύεται ότι η καθού η αίτηση και μητέρα της αιτούσας, ηλικίας ογδόντα οκτώ ετών, κάτοικος Ρόδου, βρίσκεται εξαιτίας συνεχών εγκεφαλικών αγγειακών επεισοδίων σε πνευματική σύγχυση (διανοητική διαταραχή), δεν έχει καθόλου συνεργασία και επικοινωνία με το περιβάλλον, δεν μπορεί να αυτοσυντηρηθεί και έχει ανάγκη από συμπαράσταση και βοήθεια άλλου ατόμου. Εξαιτίας αυτής της νοητικής διαταραχής που είναι μόνιμη και ανίατη και θα διαρκέσει εφόρου ζωής της, αδυνατεί εν όλω να φροντίζει μόνη για τις υποθέσεις της. Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ' ουσίαν και να υποβληθεί σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση η μητέρα της αιτούσας την οποία κηρύσσει ανίκανη για όλες τις δικαιοπραξίες, να διορισθεί ο υιός της δικαστικός συμπαραστάτης αφού αυτός κρίνεται κατάλληλος για το λειτούργημα αυτό και παρέχει τα εχέγγυα ότι θα εκτελέσει με ευσυνειδησία και επιμέλεια τα καθήκοντα του και να διοριστούν ως μέλη του εποπτικού συμβουλίου οι……

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών