Διαδίκτυο, διαγραφή ονόματος χώρου με την κατάληξη .gr, που αποτελεί σήμα  τρίτου προσώπου.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  3206/2006

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια να προβεί, αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν σχετικής καταγγελίας τρίτου προσώπου στην οριστική διαγραφή Ονόματος Χώρου με την κατάληξη .gr. Η διαγραφή γίνεται μεταξύ άλλων, όταν με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (ΔΕΣ), ή των διοικητικών δικαστηρίων, έχει αναγνωρισθεί αμετακλήτως προηγούμενο αποκλειστικό δικαίωμα τρίτου προσώπου σε σήμα, που έχει δηλωθεί προγενεστέρως και έχει καταχωρηθεί στο προς τούτο τηρούμενο ειδικό βιβλίο, το οποίο (σήμα) συντίθεται εν όλω ή εν μέρει από το εν λόγω ΄Ονομα Χώρου., προορίζεται δε αυτό να διακρίνει τα προϊόντα, ή εμπορεύματα της επιχειρήσεως του τρίτου προσώπου, ως προερχόμενα από την ίδια, κάτι που μπορεί να γίνει, είτε δια της επιθέσεως του σήματος σε προϊόντα της κλπ, είτε δια της χρησιμοποιήσεώς του στα ηλεκτρονικά μέσα, όπως είναι κατά κύριο λόγο το διαδίκτυο.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  3206/2006

Αποτελούμενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Μαρία Τσιρακάκη, και Βασίλειο Οδαμπάσογλου, - Εισηγητή -, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων, και γραμματέα την Ελένη Παναγιώτου, δικαστική υπάλληλο, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Σεπτεμβρίου 2006, για να δικάσει την από 24 Μαΐου 2006 προσφυγή. Το Δικαστήριο, μελέτησε τη δικογραφία και σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο.

1.Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο …ζητείται παραδεκτώς να ακυρωθεί η με αρ. πρωτ. …. απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με την οποία διεγράφη το όνομα χώρου «www. …..gr» της προσφεύγουσας εταιρείας, κατ΄ επίκληση του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του σχετικού Κανονισμού (παλαιού).

2.Επειδή, το άρθρο 6 παρ. 1 του παλαιού Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr (αποφ. ΕΕΤΤ 268/73/25.11.2002 ΦΕΚ Β΄ 1617) ο οποίος ισχύει εν προκειμένω ως εκ του χρόνου υποβολής της σχετικής καταγγελίας, βλ. άρθρο 22 παρ. 2 νέου Κανονισμού, απόφαση ΕΕΤΤ 351/76/15.4.2005 ΦΕΚ Β΄ 717/27.5.2005 - ορίζει ότι: «Ένα ΄Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγράφεται οριστικά με Απόφαση της ΕΕΤΤ, η οποία κινείται αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία τρίτου, οσάκις συντρέχουν μια ή περισσότερες από τις εξής περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις: β. Μετά από αμετάκλητη απόφαση αρμόδιας δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου, η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα με την οποία αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο προγενέστερο δικαίωμα τρίτου στο ΄Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr ή σε σημείο από το οποίο συντίθεται εν μέρει ή ολικά, το ΄Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr. γ». Εξάλλου, ο ν. 2239/1994 «περί σημάτων» (ΦΕΚ Α΄ 152) ορίζει τα εξής: Στο άρθρο 8 παρ. 1 ότι: «Για την παραδοχή της δηλώσεως καταχωρίσεως σήματος αποφασίζει η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Στο άρθρο 14 παρ. 1 ότι : «Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας σημειώνοντας στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. Όταν το σήμα γίνει δεκτό με αμετάκλητη απόφαση, σημειώνεται στο ειδικό βιβλίο η λέξη «κατεχωρήθη» με τις τυχόν μεταβολές ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα οποία αναφέρεται το σήμα». Στο άρθρο 15 ότι: «Σήμα που έγινε αμετάκλητα δεκτό θεωρείται ότι καταχωρήθηκε από την ημέρα που υποβλήθηκε η δήλωση». Στο άρθρο 18 παρ. 1 ότι: «Η καταχώρηση του σήματος παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ιδίως παρέχει το δικαίωμα της χρήσεως αυτού, το δικαίωμα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα ή εμπορεύματα τα οποία προορίζεται να διακρίνει, … και να το χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα». Στο άρθρο 32 ότι : «Τα πολιτικά δικαστήρια ουδεμία έχουν αρμοδιότητα όπου καθίσταται κατά τον παρόντα νόμο αρμόδια η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων κατά των οποίων δεν χωρεί προσφυγή, και οι αμετάκλητες αποφάσεις των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, που εκδίδονται κατά τον παρόντα νόμο, είναι υποχρεωτικές για τα πολιτικά δικαστήρια και κάθε άλλη αρχή».

3.Επειδή, από τις προπαρατιθέμενες διατάξεις συνάγεται ότι η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια να προβεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής καταγγελίας τρίτου προσώπου, στην οριστική διαγραφή Ονόματος Χώρου με την κατάληξη .gr. Η διαγραφή γίνεται μεταξύ άλλων - όταν με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (ΔΕΣ) ή των διοικητικών δικαστηρίων, έχει αναγνωρισθεί αμετακλήτως προηγούμενο αποκλειστικό δικαίωμα τρίτου προσώπου σε σήμα που έχει δηλωθεί προγενεστέρως και έχει καταχωρηθεί στο προς τούτο τηρούμενο ειδικό βιβλίο, το οποίο (σήμα) συντίθεται ενόλω ή ενμέρει από το ενλόγω ΄Ονομα Χώρου. Προορίζεται δε αυτό να διακρίνει τα προϊόντα ή εμπορεύματα της επιχειρήσεως του τρίτου προσώπου ως προερχόμενα από την ίδια, κάτι που μπορεί να γίνει είτε δια της επιθέσεως του σήματος σε προϊόντα της κλπ, είτε δια της χρησιμοποιήσεώς του στα ηλεκτρονικά μέσα, όπως είναι κατά κύριο λόγο το διαδίκτυο.

4.Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση προκύπτουν τα εξής: Η προσφεύγουσα εταιρεία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στην προμήθεια (σε χονδρική) μεγάλων εγχώριων και διεθνών βιομηχανιών τροφίμων. Στις 21.9.2001 καταχωρήθηκε από αυτήν το προαναφερόμενο ΄Ονομα Χώρου, αφού υπεβλήθησαν στο ΄Ιδρυμα Τεχνολογίας και ΄Ερευνας Ινστιτούτο Πληροφορικής, τα αναγκαία προς τούτο δικαιολογητικά. Η εταιρεία …. κατέθεσε στο Υπουργείο Εμπορίου στις 17.10.1983 ως σήμα τη λέξη…..μαζί με απεικόνιση προς διάκριση των προϊόντων της…Το σήμα αυτό έγινε αμετάκλητα δεκτό με την υπ΄ αριθμ. …..απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (ΔΕΣ) και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο σημάτων στις …. Στις….2005, η τελευταία αυτή εταιρεία κατήγγειλε στην ΕΕΤΤ ότι το ΄Ονομα Χώρου «www. ….gr» που χρησιμοποιεί η προσφεύγουσα προσβάλλει το δικαίωμά της στο εμπορικό σήμα της…..και ζήτησε τη διαγραφή του. Η ΕΕΤΤ, μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας (κλήση σε ακρόαση της καταγγέλουσας και της προσφεύγουσας εταιρείας κλπ), έκρινε βάσιμη την καταγγελία και εξέδωσε σε βάρος της προσφεύγουσας την απόφαση που αναφέρεται στην πρώτη σκέψη.

5. Επειδή, από τα πραγματικά περιστατικά που παρατίθενται στην προηγούμενη σκέψη προκύπτει ότι, η λέξη….του Ονόματος Χώρου της προσφεύγουσας εταιρείας, περιέχεται και στο σήμα της καταγγέλουσας εταιρείας, το οποίο είχε κατατεθεί, είχε αναγνωρισθεί αμετακλήτως με απόφαση της ΔΕΣ και είχε καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο σημάτων, πριν από την καταχώρηση του Ονόματος Χώρου από την προσφεύγουσα. Η ανωτέρω απόφαση της ΔΕΣ, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην τρίτη σκέψη, δεσμεύει την ΕΕΤΤ. ΄Ετσι, αποκλειστικός δικαιούχος χρησιμοποιήσεως του ως άνω σήματος, ακόμη και στο διαδίκτυο, ήταν μόνον η καταγγέλουσα εταιρεία. Γι΄ αυτό η ΕΕΤΤ, νομίμως και ορθώς διέγραψε οριστικώς με την προσβαλλόμενη απόφαση το ΄Ονομα Χώρου με την κατάληξη .gr. ΄Οσα αντίθετα προβάλλει η προσφεύγουσα εταιρεία είναι αβάσιμα και απορριπτέα, καθώς και η προσφυγή στο σύνολό της. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών