Επίδειξη εγγράφων και χορήγηση αντιγράφων με ασφαλιστικά μέτρα.

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   42696/2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η επίδειξη εγγράφων, ή η χορήγηση αντιγράφων μπορεί να επιδιωχθεί και με ασφαλιστικά μέτρα, εφόσον συντρέχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   42696/2007

Απόσπασμα……Η επίδειξη εγγράφων κατά τη διάρκεια εκκρεμούς δίκης ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 450-452 ΚΠολΔ, ενώ, αν δεν υπάρχει εκκρεμής δίκη, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 902-903 ΑΚ. Κατά το άρθρο 902 ΑΚ, όποιος έχει έννομο συμφέρον να πληροφορηθεί το περιεχόμενο ενός εγγράφου, που βρίσκεται στην κατοχή άλλου, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την επίδειξη και αντίγραφο του, αν, εκτός των άλλων, το έγγραφο συντάχθηκε για το συμφέρον αυτού που το ζητεί ή πιστοποιεί έννομη σχέση που αφορά και αυτόν. Η επίδειξη εγγράφου με βάση το άρθρο αυτό (902) μπορεί να ζητηθεί με αγωγή ή και με ανταγωγή, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις παραδεκτού της τελευταίας. Κατά την κρατούσα στη θεωρία και τη νομολογία άποψη, την οποία και το Δικαστήριο αυτό αποδέχεται, η επίδειξη εγγράφων ή η χορήγηση αντιγράφων μπορεί να επιδιωχθεί και με ασφαλιστικά μέτρα, εφόσον συντρέχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος (βλ. σχετ. ΑΠ 1613/2000 ΕλλΔνη 42.6801 ΜονΠρΘεσ 23434/2001 Αρμ 2002.1186, ΜονΠρθεσ 7106/1994 Αρμ ΜΗ' 668, ΜονΠρΑθ 10575/85 ΕλλΔνη 26.1418, Τζίφρα, Ασφαλ. Μέτρα, έκδ. 4η, σελ. 344 επ., Κρουσταλάκης, Δ. 21.651, άλλως Μπέης, Δ 11.196, Δ 12.4). Στηρίζεται δε η άποψη αυτή στο άρθρο 731 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι το δικαστήριο δικαιούται να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την ενέργεια, παράλειψη ή ανοχή ορισμένης πράξης από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση.

 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών