Ρυμούλκηση πλοίου και η αμοιβή του ρυμουλκού. 

Ρυμούλκηση είναι η ενέργεια, που καταβάλλεται με αμοιβή, από το πλοίο που είναι εφοδιασμένο με κινητήρια δύναμη και έχει ως σκοπό του τη μεταφορά, από τόπο σε τόπο, είτε πλοίου, που στερείται γενικά ή κατά ένα μέρος δικής του κινητήριας δύναμης, είτε γενικά οποιουδήποτε επιπλέοντος κατασκευάσματος, με τη βοήθεια ρυμουλκίου (σχοινιού), το οποίο ενώνει το ρυμουλκό με το ρυμουλκούμενο.

Η ρυμούλκηση έχει το χαρακτήρα της σύμβασης μίσθωσης έργου, όταν το ρυμουλκούμενο έχει δικό του επαρκές πλήρωμα και είναι κύριο των δικών του κινήσεων, στο πλαίσιο της περιορισμένης δραστηριότητάς του και δεν ακολουθεί το ρυμουλκό ως αδρανές σώμα.

Στις άλλες περιπτώσεις, όταν δηλαδή το ρυμουλκούμενο δεν έχει δικό του πλήρωμα και δεν είναι κύριο των δικών του κινήσεων, αλλά βρίσκεται στην παραφυλακή του ρυμουλκέα και υπό την εξουσία του πλοιάρχου του ρυμουλκούντος πλοίου και ακολουθεί το ρυμουλκό ως αδρανές σώμα, η ρυμούλκηση χαρακτηρίζεται ως σύμβαση ναύλωσης (ΕφΠειρ 751/2007, ΕφΠειρ 24/2011).

Η απλή ρυμούλκηση διαφέρει από την θαλάσσια αρωγή κατά τούτο, ότι δηλαδή στη ρυμούλκηση το πλοίο απλώς δεν μπορεί από λόγο στέρησης γενικά, ή κατά ένα μέρος, δικής του κινητήριας δύναμης, να συνεχίσει τον πλου του και ζητεί την συνδρομή άλλου πλοίου για να συνεχίσει, ενώ η θαλάσσια αρωγή προϋποθέτει τη συνδρομή σοβαρού κινδύνου απώλειας, ή βλάβης, του πλοίου, ο οποίος κίνδυνος, δεν είναι ανάγκη να είναι επικείμενος (άμεσος), αλλά αρκεί να είναι ενδεχόμενος και πιθανός (ΕφΠειρ.830/2008, ΕφΠειρ 24/2011).

Σε περίπτωση αρωγής, ή διάσωσης του ρυμουλκουμένου πλοίου, ο ρυμουλκών δικαιούται αμοιβής για την αρωγή, ή την διάσωση του ρυμουλκουμένου από αυτόν πλοίου, μόνο εφ όσον παρέσχε εξαιρετικές υπηρεσίες, στις οποίες δεν υποχρεούτο από την σύμβαση ναύλωσης, ή  μίσθωση έργου (άρθρο 250 ΚΙΝΔ).  

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών