Ορισμένο αγωγής κυριότητας ακινήτου, αναγνωριστικής, ή διεκδικητικής.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   1329/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Για το ορισμένο της αναγνωριστικής, ή διεκδικητικής, της κυριότητας ακινήτου αγωγής απαιτείται ο καθορισμός κατά τρόπο σαφή της θέσης, στην οποία κείται το ακίνητο και των ορίων του, ώστε να μη γεννάται αμφιβολία για την ταυτότητά του.

Όταν η αγωγή έχει ως βάση την έκτακτη χρησικτησία απαιτείται για το ορισμένο της αγωγής να εκτίθενται σ' αυτήν οι εμφανείς υλικές πράξεις νομής επί του πράγματος, που είναι δηλωτικές της βούλησης του νομέα να εξουσιάζει τούτο.

Δεν απαιτείται να περιέχεται στο αγωγικό δικόγραφο τοπογραφική απεικόνιση του επιδίκου ακινήτου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   1329/2010

Απόσπασμα…….Εξάλλου, όπως προκύπτει από το άρθρο 216 παρ. 1 του ΚΠολΔ, για να είναι ορισμένη η αγωγή, πρέπει να περιέχει, εκτός των άλλων αναγκαίων στοιχείων, και ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς, ώστε να μη δημιουργείται αμφιβολία για την ταυτότητά του. Προκειμένου για αγωγή αναγνωριστική ή διεκδικητική της κυριότητας ακινήτου απαιτείται για το ορισμένο αυτής, από απόψεως περιγραφής του αντικειμένου της διαφοράς, ο καθορισμός κατά τρόπο σαφή της θέσεως, στην οποία κείται το ακίνητο, και οπωσδήποτε των ορίων του, ώστε να μη γεννάται αμφιβολία περί της ταυτότητας του (ΑΠ 712/1993). Όμως δεν προσαπαιτείται για το ορισμένο της ως άνω αγωγής να περιέχεται στο αγωγικό δικόγραφο τοπογραφική απεικόνιση του επίδικου ακινήτου. Εξάλλου, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 974 και 1045 ΑΚ, για το ορισμένο της ίδιας αγωγής που έχει ως βάση την έκτακτη χρησικτησία πρέπει να εκτίθενται σ' αυτήν εμφανείς υλικές πράξεις νομής επί του πράγματος που είναι δηλωτικές της βούλησης του νομέα να εξουσιάζει τούτο και οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με τον κατά τη βούληση του νομέα προορισμό του πράγματος. Τέλος, κατά το β.δ. οι ασύντακτες κοινότητες (χωρία) που είχαν περιουσία αποτελούσαν μέχρι της έναρξη εφαρμογής του ΔΝΖ'/1912, κατά τους ν. 3 και 4 Π (3-4), ν. 3 Π (50-9), ν. 73 παρ. 1 Π (30), νομικά πρόσωπα και συνεπώς είχαν ικανότητα δικαίου και δικαιοπραξίας και μπορούσαν να έχουν κατά το ν. 1 παρ. 1 Π (3.4) δική τους ιδιοκτησία και κατά τον ν. 1 παρ.3, 22 Π (41,2), ν. 7 παρ. 3 Π (10.4) δική τους νομή και να αποκτούν δικαιώματα, εκτός βέβαια από εκείνα που προσιδιάζουν αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα. Για την απόκτηση όμως αυτών των δικαιωμάτων η ελλείπουσα θέλησή τους αναπληρωνόταν από τη θέληση όλων των μελών τους, κατά το ν. 73 παρ. 1 Π (30) ή τουλάχιστον των 2/3 από αυτά κατά τους ν. 3, 4 Π (3.4), ν. 3 Π (50.9), ν. 45 Κ(10.31), που ενεργούσαν ως αντιπρόσωποι των νομικών αυτών προσώπων. Στην προκειμένη περίπτωση με την ένδικη αγωγή της η τέως κοινότητα….... περιγράφει το επίδικο ως δασική έκταση 1000 περίπου στρεμμάτων, η οποία καίτοι στα όρια της κοινότητάς της και της κοινότητας….. και ορίζεται προς νότον με την οριογραμμήν η οποία αρχίζει από τη θέσιν …..., κατέρχεται ακολουθούσα κορυφογραμμήν μέχρι της θέσεως ... εκείθεν ακολουθεί κορυφογραμμήν και συναντά την θέσιν …..., εκείθεν κατέρχεται ολόραχα και συναντά την βρύση …..., εκείθεν προς τα κάτω συναντά την κορυφογραμμήν ….... και ολόραχα προς τα κάτω συναντά την θέσιν ……., …..., εντεύθεν συναντά το "μεγάλο λιθάρι", εκείθεν ολόραχα συναντά την μελίστρα και κατέρχεται εις το ρέμα το οποίον διασχίζει την …..., εκείθεν του ρεύματος ακολουθεί την ερχομένην από το ….... οδόν κοινής χρήσεως και φθάνει μέχρι του ρεύματος ….., όπου η επαρχιακή οδός …...., προς βορράν με την οριογραμμήν η οποία άρχεται από κοινού με την άνω οριογραμμήν σημείου προς δυσμάς από της θέσεως …... κατέρχεται κατ' ευθείαν γραμμήν, διέρχεται από τις θέσεις ….., …... και …... μέχρι της θέσεως ….., απ' εκεί ακολουθεί το ρέμα …... μέχρι συναντήσεως του ημιονιοκού δρόμου …... και ακολουθούσα αυτόν φθάνει εις την θέσιν ..... εκείθεν κατέρχεται ακολουθούσα το ρέμα …... μέχρι συναντήσεως της επαρχιακής οδού …... και εκείθεν κατ' ευθείαν καταλήγει εις το μύλον ….... πλησίον του ποταμού ….., προς ανατολάς ορίζεται με τον ποταμόν …..και προς δυσμάς με την άνω θέσιν ….... Στη συνέχεια εκθέτει: "Εντός της διά των ορίων αυτών περικλεισμένης εκτάσεως προς το ομώνυμον χωρίον ….... ήσκουν και ασκώ διάνοια κυρίου και καλή τη πίστει και νομίμω τίτλω διαφόρους διακατοχικάς πράξεις (εγκαταστάσεις ποιμνιοστασίων, βοσκή των ζώων των κατοικούν μου, ξύλευσις των κατοίκων διά καύσιμον ύλην και οικοδομήσιμον ξυλείαν) από της τοιαύτης οροθετήσεως των διοικητικών ορίων (αλλά και πρότερον από την εν έτει 1881 απελευθερώσεως της …....) συνεχώς και αδιαλείπτως μέχρι της ως άνω παραχωρήσεως υπό του Δημοσίου του δάσους υπό τα διοικητικά όρια, ότε περιήλθε το δάσος και εις την αποκλειστικήν κυριότητά μου και εντός της οποίας εκτάσεως, με τα τοιαύτα διοικητικά όρια, άτινα συμπίπτουν, κατά τα προεκτεθέντα, με τα όρια του παραχωρηθέντος μοι δάσους, περιλαμβάνονται και αι ειδικώτεραι θέσεις …...,……,……και έτεραι ......" και εν όψει της επικαλουμένης αποβολής της ζήτησε την αναγνώριση της κυριότητάς της και την απόδοση της επίδικης έκτασης δάσους, την οποία περιγράφει ως προς την έκταση, τη θέση και τα όρια με πληρότητα. Τα στοιχεία αυτά είναι επαρκή και δικαιολογούν το αγωγικό αίτημα. Συνεπώς η αγωγή είναι ορισμένη κατά τα άρθρα 118 και 216 ΚΠολΔ, ενώ δεν απαιτείται και αναφορά των ονομάτων των φυσικών προσώπων που διενεργούσαν τις εν λόγω πράξεις νομής ούτε ο ακριβής χρόνος κατά ημέρα, μήνα και έτος που κάθε μερικότερη πράξη νομής έλαβε χώρα, αφού τα στοιχεία αυτά μπορούν να προκύψουν από τις αποδείξεις για την πληρότητα των αιτιολογιών. Επίσης, επαρκής είναι και η περιγραφή των ορίων του επιδίκου ακινήτου και δεν απαιτείται επί πλέον οπωσδήποτε και τοπογραφική απεικόνισή του. Επομένως, το εφετείο που έκρινε ότι η αγωγή είναι ορισμένη και ότι η ένσταση αοριστίας του δικογράφου της αγωγής που πρότειναν οι υπέρ του Δημοσίου παρεμβάντες πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, δεν έλαβε υπόψη του για τη θεμελίωσή της και την περιγραφή του ακινήτου γεγονότα που δεν εκτίθενται δι' αυτήν και δεν υπέπεσε στην πλημμέλεια που προβλέπεται από το άρθρο 559 αριθ. 14 του ΚΠολΔ και ο σχετικός πρώτος λόγος της πρώτης πιο πάνω αίτησης αναίρεσης είναι αβάσιμος. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών