Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών και Κρατήσεων, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 12 ν. 4745/2020, που τροποποίησε το άρθρο 61 του ν. 4194/2013, ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους ένδικων βοηθημάτων, ή μέσων, και για την σχετική παράσταση, υποχρεούται σε έκδοση Γραμματίου Προκαταβολής Εισφορών και Κρατήσεων. Η υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης κατά τη συζήτηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων, ή μέσων, θεωρείται τυπική παράλειψη, επομένως, αν ο δικηγόρος δεν καταθέσει το σχετικό γραμμάτιο προκαταβολής, η αντίστοιχη διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη, η οποία, όμως, μπορεί να καλυφθεί μετά τη συζήτηση και πριν από την έκδοση της απόφασης, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου από το δικαστήριο.

2. Για την παράσταση κατά την διαδικασία λήψης ενόρκων βεβαιώσεων εκδίδεται ένα γραμμάτιο, ανεξαρτήτως του αριθμού των ενόρκων βεβαιώσεων, που λαμβάνονται στο πλαίσιο του ιδίου ενδίκου βοηθήματος, ή μέσου.

3. Για την παράσταση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού, των ανακριτών, ή ανακριτικών υπαλλήλων, ή δικαστικών συμβουλίων, ο δικηγόρος οφείλει να καταθέσει το σχετικό γραμμάτιο προκαταβολής, αλλιώς η παράστασή του δεν γίνεται δεκτή. Ο δικηγόρος καταθέτει ένα γραμμάτιο ανεξαρτήτως του αριθμού των εντολέων που εκπροσωπεί.

4. Καταβληθείσα προκαταβολή αναζητείται από τον δικηγόρο που την κατέβαλε, άλλως ισχύει για νέα συζήτηση.

5. Δικηγόρος που παραβιάζει την υποχρέωση προκαταβολής υποχρεούται να καταβάλει το ποσό που όφειλε να προκαταβάλει και τιμωρείται με πρόστιμο ύψους (1.000) έως (20.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής και με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από το δικηγορικό λειτούργημα από (15) ημέρες μέχρι (6) μήνες. Το ποσό προστίμου καταβάλλεται στο ταμείο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

6. Από την υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προκαταβολής απαλλάσσονται οι δικηγόροι, α) όταν παρέχουν υπηρεσίες στους εαυτούς τους, β) όταν εκπροσωπούν διαδίκους που δικαιούνται του ευεργετήματος πενίας (άρθρα 194 έως 204 ΚΠολΔ), ή νομικής βοήθειας (ν. 3226/2004), γ) όταν εκπροσωπούν σύζυγο, ή συγγενή εξ αίματος, ή εξ αγχιστείας, μέχρι του τρίτου βαθμού, δ) όταν εκπροσωπούν δικηγόρο, ασκούμενο δικηγόρο, δικηγόρο σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του, ή συνταξιούχο δικηγόρο, εφ όσον πρόκειται για προσωπική τους υπόθεση. (παρ. 2 άρθρου 82 του Κώδικα), ε) όταν το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου τους αναθέσει την παροχή δωρεάν νομικών υπηρεσιών για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου, καθώς και σε όσους στερούνται οικονομικής δυνατότητας να υπερασπισθούν τον εαυτό τους ενώπιον Δικαστηρίων, ή οποιασδήποτε Αρχής (περ. θ΄ της παρ. 1 άρθρου 95 του Κώδικα).

7. Από την υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προκαταβολής απαλλάσσεται, α) το Δημόσιο, β) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

8. Εκτός των περιπτώσεων (6α) και (6β) η συνδρομή των υπολοίπων περιπτώσεων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου.

9. Δεν υπάρχει υποχρέωση προκαταβολής σε περίπτωση, α) παραίτησης από το δικόγραφο, και β) αναβολής ή ματαίωσης της συζήτησης.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών