Όργανα της πτώχευσης.

Τα όργανα της πτώχευσης είναι το πτωχευτικό δικα­στήριο, ο εισηγητής, ο σύνδικος και η συνέλευση των πιστωτών.

1. Πτωχευτικο δικα­στΗριο

Πτωχευτικό δικαστήριο είναι το δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα στην πτωχευτική διαδικασία. Πτωχευτικό δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του, ή, στην περίπτωση φυσικού προσώπου χωρίς εμπορική ιδιότητα την κύρια κατοικία του, Στις μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις Πτωχευτικό δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του, ή το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του, αν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Το Πτωχευτικό δικαστήριο ασκεί την ανώτατη εποπτεία στη διεύθυν­ση των εργασιών της πτώχευσης.

Το πτωχευτικό δικαστήριο δικάζει κατά την διαδικα­σία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ. Οι πρόσθετες παρεμβάσεις ασκούνται και με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά χωρίς τήρηση προδικασίας. Οι κύριες παρεμβάσεις ασκούνται υποχρεωτικά με αυτοτελές δικόγραφο και με ποινή απαραδέκτου το αργότερο (3) εργάσι­μες ημέρες πριν από την δικάσιμο, και συνεκδικάζονται υποχρεωτικώς με την αίτηση και τις τυχόν ασκηθείσες πρόσθετες παρεμβάσεις. Η άσκηση κύριας παρέμβασης με αυτοτελές δικόγραφο σε διαφορετική δικάσιμο, δεν αποτελεί λόγο αναβολής της συζήτησης της αίτησης κατά την ορισθείσα δικάσιμο.

Ο αποφάσεις του Πτωχευτικού δικαστηρίου υπόκεινται σε ανακοπή ερημοδικίας, έφεση και αναίρεση μόνο για τους λόγους του άρθρου 559 αριθ. 1,4, 14, 16, 17 και 19 ΚΠολΔ. Δεν υπόκεινται σε ανακοπή ερημοδικίας, ή έφεση, ή αναίρεση, οι αποφάσεις του δικαστηρίου περί διορι­σμού ή αντικατάστασης του εισηγητή, ή του συνδίκου και περί χορήγησης βοηθημάτων προς τον οφειλέτη, ή την οικογένειά του.

2. ΕισηγητΗς

Εισηγητής ορίζεται πρωτοδίκης, ή ει­ρηνοδίκης στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου. Ο εισηγητής υποβάλλει εισήγηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο ως προς την αποδοχή, ή μη, της αίτησης μετά την συζήτηση της υπόθεσης. Ο εισηγητής οφείλει αμέσως μετά την κήρυξη της πτώχευσης, να ενημερώσει τον σύνδικο περί του διορισμού του. Έχει καθήκον να επιτηρεί και να επιταχύνει τις εργασίες της πτώχευσης και να διατάσσει όλα τα κατεπείγοντα μέτρα προς διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας. Επιβλέπει το έργο του συνδίκου και, αν συντρέχει σχετική περίπτωση, μπορεί να ζητήσει την αντικατάστα­σή του. Παρέχει στον σύνδικο την άδεια εμπορίας, ή εκποίησης, εμπορευμάτων και εν γένει κινητών και ακινήτων της πτώχευσης. Είναι αρμόδιος και για κάθε πράξη αναγκαία στο πλαίσιο και για την εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, έστω και αν ειδικά δεν προβλέπονται στον νόμο. Ο εισηγητής αποφαίνεται με αιτιολογημένη διάταξή του και παρέχει τις προβλεπόμενες άδειες. Μπορεί να εξετάσει ανωμοτί τον οφει­λέτη και ενόρκως τους αντιπροσώπους και υπαλλήλους του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του, να επιβάλει κυρώσεις κατά του οφειλέτη και να διατάξει τα αναγκαία κατά την κρίση του μέτρα προς εξασφάλιση της παρουσίας του οφειλέτη.

3. Συνδικος

Ως σύνδικος ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο, ή τον εισηγητή, κατά περίπτωση, το πρόσωπο το οποίο δια­θέτει άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας. Σύνδικος διορίζεται ο προτεινόμενος από τον αιτούντα, εκτός αν συντρέχει περίπτωση επιτρεπτής υποβολής αίτησης πτώχευσης χωρίς την πρόταση συνδίκου. Αν ο αιτών είναι ο οφειλέτης και ασκήσει παρέμβαση πιστωτής που προτείνει άλλο πρόσωπο ως σύνδικο, διορίζεται το πρόσωπο αυτό. Αν υποβληθούν περισσότερες τέτοιες παρεμβάσεις, διορί­ζεται το πρόσωπο που προτείνεται από τους πιστωτές, που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσό απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Αν ο αιτών είναι πιστωτής και ασκήσει παρέμβαση πιστωτής που αντιπροσωπεύει μεγαλύτε­ρο ποσό απαιτήσεων κατά του οφειλέτη προτείνοντας άλλο πρόσωπο ως σύνδικο, διορίζεται το πρόσωπο αυτό. Το δικαστήριο δύναται να αποκλίνει από την πρόταση των πιστωτών που αντιπρο­σωπεύουν το μεγαλύτερο ποσό απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, εφ όσον κρίνει ότι ο προτεινόμενος σύνδικος δεν είναι κατάλληλος, ή εφ όσον συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα.  Σε κάθε άλλη περίπτωση η επιλογή του συνδίκου από το πτωχευτικό δικαστήριο ή τον εισηγητή, κατά πε­ρίπτωση, γίνεται κατά την κρίση του. Ο σύνδικος είναι υποχρεωμένος να εγγράψει αμέσως τις υποθήκες και προσημειώσεις για τις οποίες υπάρχουν τίτλοι κατά οφειλετών της πτώχευσης και να ζητεί από το πτωχευτικό δικαστήριο τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προς εξασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας. Να προβεί σε σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, ή να ζητήσει από τον εισηγητή να επιτρέψει να εξαιρεθούν από τη σφράγιση και να παραδοθούν σε αυτόν, όσα πράγματα υπόκεινται σε άμεση φθορά ή υποτίμηση της αξίας τους. Να ζητήσει από τον εισηγητή την αποσφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας και να προβεί στην απογραφή της. Να υποβάλλει στον ειση­γητή αναφορά για την κατάσταση της πτωχευτικής περιουσίας. Να λαμβάνει γνώση των επιστολών, τηλεομοι­οτυπιών και μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί­ου που απευθύνονται προς τον οφειλέτη, εφ όσον κατά την κρίση του έχουν σχέση με την πτώχευση. Να επιμελείται για την είσπραξη των απαιτή­σεων της πτώχευσης. Ο εισηγητής ανοίγει ειδικό έντοκο λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στη Ελλά­δα στο όνομα του τελούντος σε πτώχευση οφειλέτη και στον οποίο λογαριασμό γίνεται ρητή και εμφανής ανα­φορά ότι ο οφειλέτης τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, όπου καταθέτει τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο, ή σε οποιονδήποτε λογαριασμό του οφειλέτη, ή εισπράχθηκαν από αυ­τόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Να συνάπτει συμβιβασμό κατά τους όρους του ΑΚ για κάθε αξίωση ενοχική ή εμπράγματη που έχει ο οφειλέτης έναντι τρίτων, ή οι τρίτοι έναντι του οφειλέτη, που επικυρώνεται από τον εισηγητή. Να προσλάβει, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση (όπως εργασίας ή έρ­γου), τα απαιτούμενα προς υποβοήθηση του έργου του τρίτα πρόσωπα, ή τον οφειλέτη. Να εξετάζει τα εμπορικά βιβλία και λοιπά στοιχεία του οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης δεν έχει καταθέσει ισολογισμό, ο σύνδικος τον καλεί να καταθέσει, ορίζοντας σχετική προθεσμία. Αν ο οφειλέτης αρνηθεί ή αδρανήσει, ο σύν­δικος συντάσσει ειδική λογιστική κατάσταση, με βάση τα εμπορικά βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που συνέλεξε. Αν ο οφειλέτης καταθέσει ισολογισμό μεταγενέστερα, ο σύνδικος διορ­θώνει τη λογιστική κατάσταση με βάση τα νέα στοιχεία.

4. Συνελευση των πιστωτων

Η συνέλευση των πιστωτών αποτελείται από όλους τους πιστωτές της πτώχευσης, ανεξαρτήτως προνομίων ή εμπράγματων ασφαλειών, καθώς και από τους πιστω­τές των οποίων οι απαιτήσεις τελούν υπό αίρεση. Συγκαλείται από τον εισηγητή. Περίληψη της διάταξης του εισηγητή για τη σύγκληση της συνέλευσης, που περιλαμβάνει τον τόπο και χρόνο, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν, δημοσιοποιείται (5) ημέρες πριν την ημέρα της σύγκλησης. Τη σύγκληση της συνέλευσης μπορεί να αιτηθεί οποιοσδήποτε πιστωτής, ορίζοντας και τα προς απόφαση θέματα, οπότε συγκαλείται αμελλητί από τον εισηγητή. Μέχρι την επαλήθευση των πιστώσεων, η συ­νέλευση αποτελείται από τους πιστωτές, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ισοζύγιο που χρησιμοποιήθηκε για την σύνταξη του τελευταίου δημοσιευμένου ισο­λογισμού, ή της καταστάσεως πιστωτών στην οποία βασίστηκε η απόφαση για την κήρυξη της πτωχεύσεως και η οποία επισυνάπτεται στην απόφαση για την κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση. Μετά την επαλήθευση των πιστώσεων, στη συνέλευση μετέ­χουν οι πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις έγιναν δεκτές, έστω και προσωρινά. Απαρτία υπάρχει, αν μετέχουν στη συνέλευση πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% των απαιτήσε­ων κατά του οφειλέτη. Σε περίπτωση που δεν επιτευ­χθεί απαρτία, η συνέλευση επαναλαμβάνεται με όσους, ανεξάρτητα από ύψος των απαιτήσεών τους, ευρεθούν παρόντες. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των απαιτήσεων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Στις συνελεύσεις προεδρεύει ο εισηγητής και επικουρείται από τον γραμματέα των πτωχεύσεων, ο οποίος συντάσσει τη σχετική έκθεση, παρίσταται δε και ο σύν­δικος, ο οποίος καλείται νομίμως. Κατά τον ίδιο τρόπο καλείται και ο οφειλέτης.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών