Παύση εργασιών πτώχευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 191 του Πτωχευτικού Νόμου 4738/2020,

1. Εάν οι εργασίες της πτώχευσης δεν μπορούν να εξακολουθήσουν, λόγω έλλειψης των αναγκαίων χρημάτων, ή ευχερώς ρευστοποιήσιμης περιουσίας, το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από έκθεση του εισηγητή και αφού ακούσει τον σύνδικο, μπορεί, κατόπιν αίτησης του οφει­λέτη, του πιστωτή, ή του συνδίκου, ή και αυτεπαγγέλτως, να κηρύξει την παύση των εργασιών της πτώχευσης. Η πτώχευση περατώνεται, αίρεται η πτωχευτική απαλλοτρίωση και ο οφειλέτης αναλαμβάνει τη διοίκηση της περιουσίας του. Οι πιστωτές αναλαμβάνουν τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα, εκτός αν ο οφειλέτης έχει απαλλαγεί. Παύει το λειτούργημα του συνδίκου και του ει­σηγητή. Τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται μετά πάροδο μηνός από τη δημοσιοποίηση της απόφασης κήρυξης παύσης των εργασιών της πτώχευσης.

2. Μετά παρέλευση (5) ετών από την κήρυξη της πτώχευσης αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση περατώνεται η πτώχευση, αίρεται η πτωχευτική απαλλοτρίωση και ο οφειλέτης αναλαμβάνει τη διοίκηση της περιουσίας του.

α) Εάν μέχρι την συμπλήρωση της προθεσμίας των (5) ετών έχει συνταχθεί πίνακας διανομής, κατά του οποίου εκ­κρεμεί ανακοπή, το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο, έχει τη δυνατότητα, να παρατείνει, περαιτέρω, την πτωχευτική διαδικασία μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως επί της ανακοπής και την χωρίς καθυστέρηση ολοκλήρωση της διανομής. Η αίτηση παράτασης υποβάλλεται το αργότερο (30) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της προθε­σμίας των (5) ετών. Μέχρι τη συζήτηση της αίτησης προσκομίζεται έκθεση του Εισηγητή. Τα πτωχευτικά όργανα συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους και η πτωχευτική διαδικασία δεν δια­κόπτεται, μέχρι την έκδοση απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου. Η απόφαση του Δικαστη­ρίου δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

β) Ακόμη και αν δεν έχει συνταχθεί πίνακας διανομής κατά του οποίου εκκρεμεί ανακοπή, με απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών, το δικαστήριο μπορεί να παρατείνει την πτω­χευτική διαδικασία άπαξ μέχρι (2) έτη.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών