Πτώχευση λύση συμβάσεων.

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 103-108 του Πτωχευτικού Νόμου, η κήρυξη της πτώχευσης προκαλεί την αυτόματη και αζήμια λύση όλων των εκκρεμών και διαρκών συμβάσε­ων του οφειλέτη την εξηκοστή ημέρα από την κήρυξή της, εκτός αν ο σύνδικος δηλώσει εγγράφως προς τον αντισυμβαλλόμενο του οφειλέτη, πριν την πα­ρέλευση της προθεσμίας, ότι επιθυμεί την άμεση λύση τους, ή την συνέχισή τους, εφ όσον εξυπηρετούν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών της πτώχευσης, ή την βελτίωση της αξίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού.

2. Αν η απόφαση, που κηρύσσει την πτώχευση, προβλέπει την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουρ­γικών συνόλων αυτής, εφαρμογή έχουν τα παρακάτω,

α) Αν ο σύνδικος επιλέξει τη συνέχιση εκκρεμών συμβάσεων, έχει το δικαίωμα να εκπληρώσει τις συμβάσεις αυ­τές, υποκαθιστώντας την ομάδα των πιστωτών στη θέση του οφειλέτη, και να απαιτήσει την εκπλήρωση από τον αντισυμβαλλόμενο του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή ο τελευταίος καθίσταται ομαδικός πιστωτής. Εντός (30) ημερών από την κήρυξη της πτώ­χευσης, ο αντισυμβαλλόμενος του οφειλέτη δικαιούται να τάξει στον σύνδικο εύλογη προθεσμία προς άσκηση του δικαιώμα­τος επιλογής. Εάν ο σύνδικος δεν απαντήσει εντός της εύλογης προθεσμίας που έταξε ο αντισυμβαλλόμενος, ή εάν αρνηθεί την εκπλήρωση, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να απαιτήσει αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης, ικανοποι­ούμενος ως πτωχευτικός πιστωτής.

β) Ο σύνδικος συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικά ως προς τις τρέχουσες εργασίες της πτώχευσης. Οι συμβάσεις που καταρτίζει ο σύνδικος δημοσιεύονται αμελλητί. Με απόφασή της που λαμβάνεται εντός προθεσμίας (30) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσιοποίηση, η συνέλευση των πιστωτών μπορεί να καταγγείλει τη σύμβα­ση. Απαιτήσεις από συμβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικο ικανοποιούνται ως ομαδικές, εφόσον παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία και η σύμβαση δεν καταγγελθεί.

γ) Οι συμβάσεις δι­αρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ισχύ τους, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο. Εξαιρούνται οι χρηματοοικονομικές συμβάσεις οι οποίες μπορούν να πάψουν να ισχύουν ή να τροποποιηθούν ως συνέπεια της πτώχευσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτές. Το δικαίωμα καταγγε­λίας των  συμβάσεων αυτών,  που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση, δεν θίγονται.

δ) Την συμβατική σχέση ο σύνδικος δικαιούται να μεταβιβάσει σε τρίτο. Από το τίμημα εξοφλούνται τα πτωχευτικά πιστώματα. Η σύμβαση μεταβιβάζεται ως σύνολο και ο αποκτών υπεισέρχεται στη θέση του οφειλέτη, ως οιονεί καθολικός διάδοχος, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώ­σεις, πλην των πτωχευτικών πιστωμάτων που βαρύνουν μόνον την πτωχευτική περιουσία. Η μεταβίβαση επιτρέ­πεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμβατικών όρων που την αποκλείουν ή την περιορίζουν, αν συναινεί ο αντισυμβαλλόμενος του οφειλέτη. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν συναι­νεί στη μεταβίβαση το πτωχευτικό δικαστή­ριο, μετά από αίτηση του συνδίκου, μπορεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση υπό τους όρους, α) ότι ο σύνδικος επέλεξε τη συνέχιση της σύμβασης, β) ότι ο τρίτος έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τις απορρέουσες από αυτήν υποχρεώσεις του οφειλέτη και γ) ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν βλάπτεται από τη μεταβίβαση.  Με την έκδοση της απόφασης που εγκρίνει τη μετα­βίβαση, ο τρίτος θεωρείται υποκατασταθείς στα εκ της συμβάσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του οφειλέτη.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών