Πτώχευση δικαίωμα αποχωρισμού από την πτωχευτική περιουσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Πτωχευτικού Νόμου, όποιος επικαλείται εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα σε αντικείμενο που δεν ανήκει στον οφειλέτη, ή ο εκδοχέας στην περίπτωση όπου η απαίτηση από το τίμημα κινητών έχει εκχωρηθεί πριν την πτώχευση, δικαιούται να ζητήσει, με αίτησή του προς το σύνδικο, τον αποχωρισμό του από την πτωχευτική περιουσία και την παράδοση του σε αυτόν. Η απόδοση από τον σύνδικο γίνε­ται μόνο μετά από άδεια του εισηγητή. Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, η αξίωση προς αποχωρισμό ασκείται κατά του συνδίκου με βάση τις γενικές διατάξεις που ισχύουν ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του οποίου ζητεί­ται ο αποχωρισμός.

Εάν το αντικείμενο, του οποίου μπορούσε να ζητη­θεί ο αποχωρισμός, έχει εκποιηθεί από τον οφειλέτη σε τρίτο, χωρίς δικαίωμα, πριν την κήρυξη της πτώχευσης, ή μετά την κήρυξη της από τον σύνδικο, ο δικαιούχος σε αποχωρισμό μπορεί να απαιτήσει την εκχώρηση της απαίτησης κατά του τρίτου στην αντιπα­ροχή, εάν αυτή ακόμα οφείλεται, ή τον αποχωρισμό της αντιπαροχής από την πτωχευτική περιουσία, εάν αυτή διατηρεί την ταυτότητά της.

Εάν ο αποχωρισμός είναι αδύ­νατος, ο δικαιούχος συμμετέχει στην πτωχευτική διαδικασία ως πτωχευτικός πιστωτής με βάση την αξία του αντικειμένου.

Επί καταπιστευτικής μεταβίβασης κυριότητας κι­νητού με διατήρηση της νομής από τον οφειλέτη, ο πι­στωτής, ως κύριος του πράγματος, δικαιούται σε απο­χωρισμό του.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών