Πτώχευση σφράγιση πτωχευτικής περιουσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 87 του Πτωχευτικού Νόμου 4738/2020, μετά την κήρυξη της πτώχευσης ο σύνδικος της πτώχευσης υποχρεούται μέσα σε (24) ώρες να προβεί σε σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Ο εισηγητής μπορεί να επιτρέψει να παραλειφθεί η σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, αν κατά την κρίση του η απογραφή είναι δυνατόν να περαιωθεί μέσα σε μία ημέρα.

Ο σύνδικος συντάσσει έκ­θεση, στην οποία αναφέρεται η περιγραφή των χώρων όπου τέθηκαν οι σφραγίδες, τα σημαντικά έγγραφα και οι διαθήκες που ανευρέθηκαν, τα εξαιρεθέντα από τη σφράγιση πράγματα και καταχωρείται κάθε ισχυρισμός ή αντίρρηση των προσώπων που παρευρέθηκαν στη σφράγιση και κάθε τι που μπορεί να έχει σημασία για την πτώχευση και υπέπεσε στην αντίληψη του συνδίκου. Η έκθεση δημοσιοποιείται.

Δεν σφραγίζεται η κατοικία του οφειλέτη και της οικογένειας του, ή τα κινητά που είναι ακατάσχετα  (άρθρο 953 παρ. 3 ΚΠολΔ). Ο σύνδικος θέτει προθεσμία (6) μηνών στον οφει­λέτη για την απόδοση της κατοχής της κατοικίας του.

Η σφράγιση δεν εμποδίζει την εκτέλεση δικαστικής απόφασης που διατάσσει για οποιονδήποτε λόγο την απόδοση του μισθίου στον εκμισθωτή. Μεσεγγυούχος των πραγμάτων που ευρίσκονται στο μίσθιο είναι ο εκ­μισθωτής, μέχρι να παραληφθούν αυτά από τον σύνδικο και εφαρμόζονται σχετικά οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 956 ΚΠολΔ.

Δεν σφραγίζονται και παραδίδονται αμέσως στον σύνδικο προς άμεση εκποίηση τα πράγματα που υπόκεινται σε άμεση φθορά ή υποτίμηση της αξίας τους (άρθρο 140).

Δεν σφραγίζονται και παραδίδονται αμέσως στον οφειλέτη τα εμπορικά βιβλία του και τα βρα­χυπρόθεσμα αξιόγραφα, ή αυτά που πρέπει να γίνουν αποδεκτά από τρίτο, ή για τα οποία πρέπει να ληφθούν συντηρητικά μέτρα. Τα εμπορικά βιβλία θεωρούνται από τον σύνδικο και βεβαιώνεται με συνοπτική έκθεση η κατάστασή τους, τα δε αξιόγραφα περιγράφονται ακρι­βώς στην έκθεση.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών