Μη ασφαλής οδήγηση - Ποινές  

Σύμφωνα με τον ν. 4619/2019, άρθρο 290Α παρ.1 και 2 (ως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με τον ν. 4637/2019, άρθρο 4 παρ. 3), όποιος οδηγεί όχημα,

α) μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης.

β) σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της κατεύθυνσης.

γ) σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες,

δ) που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο.

ε)  προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς.

στ) μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες.

τιμωρείται

α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα.

β) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο,

γ) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα την βαριά σωματική βλάβη, ή προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις.

δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.

ε) Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

στ) Αν οδηγεί επικίνδυνα και από την πράξη του προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη, ή χρηματική ποινή.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών