Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων είναι ο νέος ορισμός στην ασφαλιστική αγορά και προήλθε από την υιοθέτηση της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 (ΕΕ L 26) ( IDD). Προσδιορίζει τις δραστηριότητες αυτών που «διανέμουν ασφαλιστικά προϊόντα».

Ως «διανομή ασφαλιστικών προϊόντων» ο νόμος  προσδιορίζει τις δραστηριότητες παροχής συμβουλής, πρότασης ή διενέργειας εργασιών προπαρασκευής για την σύναψη συμβάσεων ασφάλισης, τις δραστηριότητες σύναψής τους, τις δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά την διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση που γεννηθεί αξίωση, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις, βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τον πελάτη μέσω ενός ιστοτόπου ή κάποιου άλλου μέσου και την παροχή καταλόγου κατάταξης ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης των τιμών και των προϊόντων, ή την παροχή έκπτωσης επί της τιμής ασφαλιστικής σύμβασης, όταν ο πελάτης είναι σε θέση να συνάψει άμεσα ή έμμεσα μία ασφαλιστική σύμβαση, χρησιμοποιώντας ιστότοπο ή άλλα μέσα.

«Διανομή  ασφαλιστικών προϊόντων» παρέχουν οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές κύριας δραστηριότητας, δηλαδή οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες, οι Μεσίτες Ασφαλίσεων - Αντασφαλίσεων, οι Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών