Συναινετικό διαζύγιο με συμβολαιογραφική πράξη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1441 ΑΚ, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον νόμο «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις», τα συναινετικά διαζύγια εκδίδονται πλέον με συμβολαιογραφική πράξη.

1. Οι σύζυγοι μπορούν να λύσουν τον γάμο τους συναινετικά με έγγραφη συμφωνία, που υποβάλλεται στον συμβολαιογράφο, δέκα ημέρες από την σύναψη της συμφωνίας,  από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, ή μόνον από τους πληρεξουσίους δικηγόρους, εφ όσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η ημερομηνία της συμφωνίας λύσης του γάμου αποδεικνύεται µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από την γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη.

2. Ο συμβολαιογράφος, απλώς βεβαιώνει την λύση του γάμου και επικυρώνει την συμφωνία.

3. Η συμφωνία λύσης του γάμου ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στον ληξίαρχο που έχει καταχωρηθεί η σύστασή του.

4. Στην περίπτωση του θρησκευτικού γάμου, για την έκδοση διαζευκτηρίου, κατατίθεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο σύζυγο στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος εκδίδει παραγγελία στον αρμόδιο Μητροπολίτη για πνευματική λύση του γάμου.    

5. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, µε την ίδια, ή µε άλλη, έγγραφη συμφωνία των συζύγων ρυθμίζεται η επιμέλεια των ανηλίκων, η επικοινωνία και η διατροφή τους. Η συμφωνία αυτή ισχύει για (2) τουλάχιστον έτη, η δε συμβολαιογραφική πράξη αποτελεί τίτλο εκτελεστό τίτλο. Μετά την λήξη ισχύος της συμφωνίας, η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των ανηλίκων τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα μπορεί να ρυθμισθεί µε νέα συμφωνία µε την ίδια διαδικασία.

6. Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής του ανηλίκου τέκνου µε τρόπο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις, ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται µε φυλάκιση μέχρι (1) έτους. Όποιος δε, µε πρόθεση δεν συμμορφώνεται με την συμφωνία επικοινωνίας του ανηλίκου τέκνου, τιμωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον (6) μηνών (άρθρο 359 ΠΚ).

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών