Ανταγωγή με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

1. Η ανταγωγή ασκείται μετά από εκκρεμοδικία. Στην περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας, η ανταγωγή ασκείται από όλους τους ομοδίκους, ή εναντίον όλων των ομοδίκων (άρθρο 268 ΚΠολΔ).

2. Η ανταγωγή ασκείται, μόνο με χωριστό δικόγραφο.

3. Αν υπάγεται στην τακτική διαδικασία, η προθεσμία κατάθεσης και επίδοσής της είναι (60) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η  προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους διάδικους, αν ο αρχικός εναγόμενος, ή κάποιος από τους ομοδίκους του, διαμένει στο εξωτερικό, ή είναι άγνωστης διαμονής (άρθρο 238 παρ. 1 ΚΠολΔ).

4. Αν υπάγεται στις ειδικές  διαδικασίες, η προθεσμία κατάθεσης και επίδοσής της είναι, τουλάχιστον, (8) ημέρες πριν από την συζήτηση. Η συζήτηση ορίζεται υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία συζήτησης της αγωγής (άρθρο  591 παρ.1ζ ΚΠολΔ) .

5. Μετά την άσκηση της ανταγωγής, η δωσιδικία της διατηρείται και αν η κύρια αγωγή απορριφθεί, ή ο ενάγων την ανακαλέσει, ή παραιτηθεί από αυτήν.

6. Δεν ασκείται παραδεκτά ανταγωγή για υπόθεση, που υπάγεται σε ειδική διαδικασία, αν η αγωγή δικάζεται κατά την γενική, ή άλλη ειδική διαδικασία και αντίστροφα.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών