Προσδιορισμός αξίας κατασχεμένου ακινήτου. 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 993 παρ. 2γ ΚΠολΔ (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4335/ 2015) για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται μετά την 1-1-2016 (παρ. 4 του ένατου άρθρου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015) λαμβάνεται υπ όψιν η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης.  

2. Για κατασχέσεις προ της 1-1-2016 για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου έχει ληφθεί υπ όψιν η αντικειμενική αξία και ο πλειστηριασμός συνεχίζεται με βάση την αντικειμενική αξία.  

3. Σύμφωνα με το π.δ 59/2016, που έχει ισχύ από την 1-6-2016, αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, υποχρεούται να προσλάβει, κατά την κρίση του, πιστοποιημένο εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου.

4. Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός της προθεσμίας που του τίθεται, να συντάξει εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεσπίστηκε με τη με αριθ. 19928/292/10-5-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

5. Η αμοιβή για την διενέργεια της εκτίμησης καθορίζεται εκ των προτέρων ελεύθερα μετά από έγγραφη συμφωνία για την ανάθεση του έργου. Υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής είναι ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση. Το ποσό αυτό βαρύνει, τελικώς, εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών