Πολλαπλές κατασχέσεις.

Με τα νέα άρθρα 958 παρ. 2 και 997 παρ. 5 ΚΠολΔ,  σε αντίθεση με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες ρυθμίσεις, παρέχεται η δυνατότητα επιβολής πολλαπλών κατασχέσεων επί του ίδιου κινητού, ή ακινήτου. Εφαρμόζεται, δηλαδή, η αρχή της αυτοτέλειας των περισσότερων κατασχέσεων.

1. Προκειμένου για κινητά, η αναγκαστική κατάσχεση δεν εμποδίζει την κατάσχεσή τους και από άλλο δανειστή  (άρθρο 958 παρ. 2 ΚΠολΔ).

2. Προκειμένου για ακίνητα, μετά την εγγραφή της αναγκαστικής κατάσχεσης στο βιβλίο κατασχέσεων επιτρέπεται να επιβληθεί και άλλη αναγκαστική κατάσχεση επάνω στο ίδιο ακίνητο από άλλο δανειστή του οφειλέτη.

3. Κάθε διαδικασία εκτέλεσης διενεργείται ξεχωριστά, χωρίς να επηρεάζει η μία την άλλη.

4. Η δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού σε άλλη εκτελεστική διαδικασία ενέχει θέση ανάκλησης της κατάσχεσης, που επέβαλε ο δηλών (άρθρο 973 παρ. 3 εδ. β), ενώ η απλή αναγγελία δανειστή στην παράλληλη διαδικασία δεν επάγεται τέτοιες συνέπειες.

5. Ο διορισθείς κατά την αρχική κατάσχεση μεσεγγυούχος διατηρεί αυτή την ιδιότητα και για τις κατασχέσεις, που, ενδεχομένως, να ακολουθήσουν (άρθρο 956 ΚΠολΔ). Ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που είχε ορισθεί αρχικώς από τον πρώτο επισπεύδοντα (άρθρο 959 παρ. 1 εδ. 2 ΚΠολΔ). 6. Αν τελεσφορήσει η μία εκτελεστική διαδικασία, οι δανειστές, που επέσπευσαν τις υπόλοιπες, δεν δικαιούνται να λάβουν τα έξοδα που δαπάνησαν (άρθρο  958 παρ. 2 ΚΠολΔ).

7. Ο υπερθεματιστής δύναται, με βάση το άρθρο 1005 παρ. 3 ΚΠολΔ, να ζητήσει την άρση των περισσοτέρων κατασχέσεων.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών