Ανύπαρκτη δικαστική απόφαση.

Ανύπαρκτη (ανυπόστατη) δικαστική απόφαση, θεωρείται κατ άρθρο 313 ΚΠολΔ, η δικαστική απόφαση.

α) αν την εξέδωσαν πρόσωπα που δεν είχαν δικαστική ιδιότητα.

β) αν πολιτικό δικαστήριο αποφάσισε για αντικείμενο που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.

γ) αν δεν δημοσιεύθηκε.

δ) αν εκδόθηκε σε δίκη που είχε διεξαχθεί κατά ανύπαρκτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

ε) αν εκδόθηκε κατά προσώπου που έχει το προνόμιο της ετεροδικίας. 

Η ανυπαρξία της δικαστικής απόφασης επιδιώκεται με αγωγή, ή ένσταση, αναγνώρισης της ανυπαρξίας.  Η αγωγή υπάγεται στο πολυμελές πρωτοδικείο της γενικής δωσιδικίας του εναγομένου.  Η αγωγή αποκλείεται αν η απόφαση έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα.  

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών