Ναυπηγοεπισκευαστικό έργο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ. 70/90 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες» ναυπηγοεπισκευαστικό έργο θεωρείται κάθε ναυπηγική, ή ναυπηγοεπισκευαστική εργασία ορισμένης χρονικής διάρκειας, όπως νέα κατασκευή, μετασκευή, προσθήκη, επισκευή, συντήρηση, διάλυση, πλοίου.

Ο εργαζόμενος στις εργασίες αυτές, αν δεν έχει ναυτολογηθεί (δεν έχει δηλαδή σύμβαση ναυτολόγησης) και υποστεί ατύχημα, το ατύχημα δεν είναι ναυτεργατικό, αλλά από παροχή χερσαίας εργασίας (ΑΠ 55/2004, ΕφΑθ 5941/2011).

Ο ναυτολογημένος, όμως, ναυτικός, αν εργάζεται σε τέτοιες εργασίες και υποστεί ατύχημα, για αυτόν το ατύχημα είναι από παροχή ναυτικής εργασίας.

Το πδ. 70/90 ρυθμίζει τις υποχρεώσεις και ευθύνες του κυρίου του έργου, εργολάβου,  υπεργολάβου, επιβλέποντος μηχανικού, τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας,  όπως και στην χερσαία εργασία.

ΜΕΤΡΑ ατοΜικΗς προστασΙας

Τα μέτρα ατομικής προστασίας πρέπει

1. Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους, που πρέπει να προλαμβάνουν.

2.  Να είναι προσαρμοσμένα, ή προσαρμόσιμα σε κάθε εργαζόμενο.

3. Να ανταποκρίνονται στις εργονομικές απαιτήσεις και τις συνθήκες του χώρου εργασίας.

4. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα µε άλλα μέσα ατομικής προστασίας, να είναι συμβατά με αυτά και να διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους απέναντι σε κάθε κίνδυνο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι εργαζόμενοι πρέπει

1. να χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής προστασίας.

2. να κάνουν σωστή χρήση.

3. να φροντίζουν για την καλή κατάστασή τους. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών