Εργατικό ατύχημα και δανεισμός εργαζομένου.

1. Δανεισμός εργαζομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 361, 648 και 651 ΑΚ σημαίνει η συμφωνία με την οποία ο εργοδότης, που έχει στην διάθεσή του τις υπηρεσίες του εργαζομένου, παραχωρεί με την συναίνεση του εργαζομένου τις υπηρεσίες του σε άλλο πρόσωπο, στο οποίο πλέον αυτός παρέχει τις υπηρεσίες του.

Στην περίπτωση του δανεισμού δεν λύεται η σύμβαση εργασίας και ο παλαιός εργοδότης δεν αποβάλλει την ιδιότητα του εργοδότη. Ο νέος εργοδότης αποκτά μόνο την ιδιότητα του νέου εργοδότη.

Δεν αποκόπτεται ο ενοχικός δεσμός με τον παλαιό εργοδότη, ο οποίος εξακολουθεί να βαρύνεται με τις υποχρεώσεις από την σύμβαση εργασίας και δη, εκτός από αντίθετη συμφωνία, για την καταβολή του μισθού και των άλλων παροχών που τον βαρύνουν.

Ο νέος εργοδότης, που δανείζεται τον μισθωτό, ασκεί κατά την διάρκεια της παραχώρησης το διευθυντικό δικαίωμά του, με τους περιορισμούς και το περιεχόμενο, που θα το ασκούσε ο αρχικός εργοδότης.

2. Συνεπώς ο εργαζόμενος σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, που συνέβη προ του ατυχήματος, μπορεί να στραφεί, τόσο κατά του παλαιού εργοδότη, όσο και κατά του νέου εργοδότη (ΑΠ 1116/2011).

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών