Αποζημίωση ναυτικού λόγω απόλυσης (λύσης σύμβασης ναυτολόγησης).

Α. Οι ναυτικοί δικαιούνται αποζημίωση στις παρακάτω περιπτώσεις

1. Απώλεια πλοίου (άρθρο 68 ΚΙΝΔ).

2. Αποβολή Ελληνικής σημαίας (άρθρο 68 ΚΙΝΔ).

3. Εκποίηση πλοίου με δημόσιο πλειστηριασμό (άρθρο 68 ΚΙΝΔ).

4. Κατάσχεση πλοίου (άρθρο (77 ΚΙΝΔ).

5. Ανικανότητα του πλοίου προς πλου (άρθρο 69 ΚΙΝΔ).

6. Λόγω καταγγελίας της σύμβασης από τον πλοίαρχο, χωρίς παράπτωμα ή υπαιτιότητα του ναυτικού (άρθρο 72 και 75 ΚΙΝΔ).

7. Λόγω καταγγελίας της σύμβασης από τον ναυτικό για βαρεία  παράβαση από τον πλοίαρχο των καθηκόντων του έναντι του ναυτικού (άρθρο 74 ΚΙΝΔ).  

Βαρεία παράβαση νοείται κάθε τι που κατά αντικειμενική κρίση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον ναυτικό να συνεχίζει την εργασία του στο πλοίο, όπως  μη πληρωμή, ή μείωση,  μισθού, αναξιοπλοία πλοίου, διακοπή ασφάλισης, απρεπής συμπεριφορά του πλοιάρχου απέναντι στο ναυτικό, κακή ενδιαίτηση –τροφοδοσία κλπ.

Β. Η αποζημίωση ισούται (άρθρο 76 ΚΙΝΔ)

1. Με μισθό 15 ημερών, εάν η απόλυση έγινε στην Ελλάδα.

2. Εάν έγινε στην Μεσόγειο, Εύξεινο Πόντο, Ερυθρά Θάλασσα, ή Ευρώπη, με μισθό 30 ημερών.

3. Εάν έγινε οπουδήποτε αλλού, ισούται με μισθό 45 ημερών.

Ως μισθός λαμβάνονται υπό όψιν το σύνολο των αποδοχών, που λαμβάνει ο ναυτικός κατά τον χρόνο απόλυσης, δηλαδή μισθός, επιδόματα, μέσος όρος υπερωριών, bonus, άδεια, αντίτιμο τροφοδοσίας, ασφαλιστικές εισφορές για εξαγορά.

Γ. Η αποζημίωση μειώνεται στο μισό, αλλά όχι κάτω από μισθό 15 ημερών,  εάν η λύση της ναυτολόγησης έγινε (άρθρο 77 ΚΙΝΔ).

1. Λόγω κατάσχεσης του πλοίου.

2. Εκποίησης του πλοίου σε δημόσιο πλειστηριασμό.

3. Ανικανότητα του πλοίου προς πλου.

4. Παροπλισμό του πλοίου τουλάχιστον επί δεκαπενθήμερο.

Δ. Η αξίωση αποζημίωσης υπόκειται σε ετήσια παραγραφή (άρθρο 289 ΚΙΝΔ), που αρχίζει άμα τη λήξει του έτους κατά το οποίο συμπίπτει η αφετηρία αυτής (άρθρο 291 ΚΙΝΔ).

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών