Παραμέληση από γονέα καθήκοντος εποπτείας ανηλίκου, που επιβιβάστηκε σε μοτοσικλέτα τρίτου και τραυματίστηκε από πτώση.  

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 272/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πρέπει να αποδειχθεί ότι ο γονέας εξέθεσε συνειδητά τον ανήλικο σε κίνδυνο, που επιβιβάστηκε σε μοτοσικλέτα τρίτου και τραυματίστηκε από πτώση.

Το ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας ήταν έμπειρος οδηγός δικαιολογεί την εμπιστοσύνη του γονέα για την μεταφορά του ανηλίκου με την μοτοσικλέτα, άσχετα με τον βαθμό επικινδυνότητας, που ενέχει αυτή σε κάθε περίπτωση για κάθε συνεπιβάτη μοτοσικλέτας, ανεξαρτήτου ηλικίας, η οποία όμως (επικινδυνότητα) δεν αρκεί για να θεμελιώσει την παραβίαση του καθήκοντος εποπτείας του ανηλίκου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 272/2014

Απόσπασμα…..Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι, πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους, ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Επί της από 7.7.2012 (αριθ.εκθ.καταθ.153524/5983/2012) αγωγής, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1287/2013 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία αφενός η αγωγή κρίθηκε παραδεκτή, ορισμένη και νόμιμη και στη συνέχεια διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να προσκομιστούν τα αναφερόμενα σε αυτή έγγραφα. Ήδη, με την από 10.7.2013 (αριθ,εκθ.καταθ.97839/3739/2013) κλήση της ενάγουσας, νομίμως φέρεται η υπόθεση προς περαιτέρω συζήτηση, η οποία θεωρείται ματαιωθείσα ως προς τον πρώτο των εναγομένων, μετά τη δήλωση της πληρεξουσίας Δικηγόρου της ενάγουσας, πριν την προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, ότι δεν εισάγεται ως προς αυτόν και τη μη παράσταση του τελευταίου, ούτε την εκπροσώπησή του οπό πληρεξούσιο Δικηγόρο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το πινάκιο (Β.βαθρακοκαίλη, υπ' άρθρο 294,σελ,340,αριθ. 12°), προκειμένου να κριθεί και από ουσιαστική άποψη, μετά την προσκόμιση των άνω εγγράφων.

Η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, που επαναφέρει νομίμως τις ενστάσεις και ισχυρισμούς που προέβαλε κατά την πρώτη συζήτηση της υπό κρίση αγωγής, με δήλωση της πληρεξούσιας Δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και αναπτύσσεται στις έγγραφες προτάσεις της, αρνείται την αγωγή και προτείνει την ένσταση συνυπαιτιότητας της ενάγουσας-μητέρας για τον τραυματισμό του παθόντος - υιού της, λόγω παραμέλησης της εποπτείας του, καθώς γνώριζε ότι ο οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας, στην οποία ήταν συνεπιβάτης ο ανήλικος, στερούνταν άδεια ικανότητας οδήγησης. Η ως άνω ένσταση είναι νόμιμη. Στηρίζεται στο άρθρο 300 ΑΚ σε συνδ. με το άρθρο 923 ΑΚ και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση τoυ μάρτυρα απόδειξης, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 14,1,2013 (η εναγόμενη εταιρία δεν επιμελήθηκε για την εξέταση μάρτυρα), η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την υπ' αριθ, 1287/2013 μη οριστική απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, τα οποία λαμβάνονται υπόψη προς άμεση ή έμμεση απόδειξη για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336 παρ.3, 339 και 395 ΚΠολΔ) μεταξύ των οποίων (εγγράφων) το σχεδιάγραμμα της Τροχαίας, η έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος, οι προανακριτικές καταθέσεις και τα λοιπά έγγραφα της ποινικής δικογραφίας, που εκτιμώνται ελεύθερα κατά την παρούσα δίκη ως δικαστικά τεκμήρια και από τα διδάγματα της κοινής πείρας (άρθρο 336 παρ 4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα: Στην Αθήνα, στις 31.7 2009 και περί ώρα 18:50, ο……που δεν είναι διάδικος στην παρούσα δίκη, οδηγώντας, χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης, την υπ’ αριθ. κυκλοφορίας……δίκυκλη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του, στην οποία επέβαινε και ο ανήλικος……(γεν....), υιός της ενάγουσας, η οποία ασκεί αποκλειστικά τη γονική του μέριμνα, καθώς ο πατέρας του …..έχει αποβιώσει (βλ. προσκομιζόμενη ληξιαρχική πράξη θανάτου), κινούνταν με κανονική για τις περιστάσεις ταχύτητα επί της Λεωφόρου Βασ….στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση από την οδό……προς τη Λεωφ…πλησιάζοντας στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Βασ…Και οι δύο επιβαίνοντες στη δίκυκλη μοτοσικλέτα φορούσαν προστατευτικά κράνη. Κατά τον ίδιο χρόνο, ο πρώτος εναγόμενος……ως προς τον οποίο η συζήτηση της κρινόμενης αγωγής θεωρείται ματαιωθείσα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, οδηγώντας το με αριθ.κυκλοφορίας……Ι.Χ,Ε αυτοκίνητο, που ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική του ευθύνη στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, κινούνταν ομόρροπα με την ως άνω δίκυκλη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαινε ο υιός της ενάγουσας, στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας της Λεωφ….Στο συγκεκριμένο σημείο η Λεωφ. είναι ευθεία, διπλής κατεύθυνσης, με τρεις λωρίδες κυκλοφορίες ανά ρεύμα πορείας και διαχωριστική νησίδα, ενώ στο ρεύμα πoρείας προς τη Λεωφ..…και στην αριστερή πλευρά της αριστερής λωρίδας, υπάρχει διαγώνια διαγράμμιση στο οδόστρωμα (ζέμπρα), το πλάτος του οδοστρώματος είναι 14,20μ. και του πεζοδρομίου 2,50μ. Όταν ο….πλησίαζε στη συμβολή των ανωτέρω οδών, και ενώ είχε σταματήσει προσωρινά το όχημά του στη μεσαία λωρίδα προκειμένου να ζητήσει οδηγίες, ώστε να κατευθυνθεί προς το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, από αμέλειά του και συγκεκριμένα από έλλειψη της προσοχής την οποία και μπορούσε κατά τις περιστάσεις να καταβάλει ως μέσος συνετός οδηγός (άρθ.330εδ,β ΑΚ), δεν είχε πλήρως τεταμένη την προσοχή του και έχοντας την πρόθεση να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας και από την μεσαία να εισέλθει στη δεξιά και στη συνέχεια να στρίψει στην οδό Βασ….όπως του είχαν υποδείξει, έπραξε τούτο αιφνίδια,χωρίς προηγουμένως να κάνει γνωστή την πρόθεσή του αυτή χρησιμοποιώντας τον δεξιό δείκτη πορείας του οχήματός του (φλας) και χωρίς να βεβαιωθεί ότι μπορεί να πράξει τον ανωτέρω ελιγμό χωρίς κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες της οδού, με αποτέλεσμα να αποκόψει την ευθεία πορεία της μοτοσικλέτας, που οδηγούσε ο ……με συνεπιβάτη τον ως άνω ανήλικο στη δεξιά λωρίδα της Λεωφ. Με πορεία παράλληλη προς το όχημά του, και να την εμβολίσει με την εμπρόσθια δεξιά του γωνία (φτερό), στο εμπρόσθιο αριστερό της πλευρό. Ακολούθως, η μοτοσικλέτα ανατράπηκε και οι επιβαίνοντες σε αυτή έπεσαν στο οδόστρωμα, με συνέπεια να τραυματιστεί ο ως άνω ανήλικος (παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12παρ.1,21 παρ.1,2,26 Κ.Ο.Κ.). Τα παραπάνω σαφώς συνάγονται από την έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος και το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει, που συνέταξαν τα αρμόδια αστυνομικά όργανα του Τμήματος Τροχαίας Καισαριανής, τις προανακριτικές καταθέσεις των διαδίκων και ιδίως από την προανακριτική ένορκη κατάθεση του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος……ο οποίος περιγράφει με σαφήνεια τις ανωτέρω συνθήκες του ένδικου ατυχήματος και συνομολογεί ουσιαστικά την υπαιτιότητά του, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε Με δεδομένες τις πιο πάνω συνθήκες σύγκρουσης, αποκλειστικά υπαίτιος για την πρόκλησή της είναι ο…..οδηγός του υπ' αριθ. κυκλοφορίας…..ΙΧΕ αυτοκινήτου, το οποίο είναι ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική του ευθύνη στην εναγομένη ασφαλιστική εταιρία, κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα, με αποτέλεσμα να γίνε; πρόξενος του ενδίκου ατυχήματος. Αντιθέτως, δεν αποδείχθηκε καμία υπαιτιότητα του …..οδηγού της δίκυκλης μοτοσικλέτας στην οποία επέβαινε ο ανήλικος υιός της ενάγουσας, ο οποίος, όπως προεκτέθηκε, κινούνταν με κανονική για τις περιστάσεις ταχύτητα, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στο μέσο αυτής, ως όφειλε, και δεν μπορούσε να προβλέψει, ακόμα και με επίδειξη άκρας επιμέλειας και προνοητικότατος ότι ο…..θα ενεργούσε την ως άνω αιφνιδιαστική αλλαγή πορείας του, ενώ λόγω της πολύ μικρής απόστασης που απείχε από το ως άνω αυτοκίνητο, δεν. είχε δυνατότητα για επιτυχή αποφευκτικό ελιγμό ή για τροχοπέδηση. Η έλλειψη άδειας οδήγησης στο πρόσωπο του οδηγού του δικύκλου δεν συνετέλεσε στο ατύχημα, αφού το δίκυκλο κινούνταν κανονικά στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, με ταχύτητα 40 χλμ./ώρα και το ΙΧΕ αυτοκίνητο το εμβόλισε αιφνιδιαστικά και συνεπώς λείπει η αιτιώδης συνάφεια. Περαιτέρω δεν αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα- μητέρα του ανηλίκου παραβίασε το καθήκον εποπτείας, καθόσον ο…..έφερε προστατευτικό κράνος, δεν επέδειξε παράνομη συμπεριφορά, αλλά συμπεριφορά ώριμη και υπεύθυνη, ως συνεπιβάτης του δικύκλου δεν μπορούσε να αποτρέψει την οποιαδήποτε ζημία και δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της συμπεριφοράς του εποπτευομένου και του ένδικου ζημιογόνου ατυχήματος που προκλήθηκε, αφού ο ανήλικος, δεν συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος. Επιπλέον, ο….και με τη δική του θέληση, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του, επιβιβάστηκε στο δίκυκλο, δεδουμένου ότι έχει αποβιώσει ο πατέρας του, η μητέρα του ασκεί μόνη της, χωρίς καμία άλλη βοήθεια, πλην του εξαδέλφου της…..την καθημερινή επιμέλεια και την γονική μέριμνα τόσο του…….όσο και του έτερου ανήλικου τέκνου της……(γεν. το έτος….) και δεν υπήρχε άλλο μεταφορικό μέσο για τις μετακινήσεις του….και τη μεταφορά του στις καθημερινές, αθλητικές κυρίως εκείνη την εποχή (31 Ιουλίου), δραστηριότητές του, δεδομένου ότι είναι αθλητής καλαθοσφαίρισης στην ομάδα του….Γ.Σ„ ενώ συμμετέχει και στην ομάδα Παίδων της…….(…), και άλλωστε ήταν συνεπιβάτης του δικύκλου και όχι οδηγός του. Επίσης, αποδείχθηκε ότι ο…..οδηγούσε πολλά χρόνια δίκυκλη μοτοσικλέτα, ήταν έμπειρος οδηγός και απέκτησε την άδεια ικανότητας οδήγησης την 1,12.2010 (βλ. προσκομιζόμενο φωτοαντίγραφο), ήτοι μετά το ένδικο ατύχημα, για οικονομικούς και μόνο λόγους, γεγονός το οποίο δικαιολογούσε την εμπιστοσύνη της ενάγουσας για την καθημερινή μεταφορά του παιδιού της από τον ανωτέρω οδηγό, άσχετα με το βαθμό επικινδυνότητας που ενέχει αυτή σε κάθε περίπτωση για κάθε συνεπιβάτη δίκυκλου οχήματος, ανεξαρτήτου ηλικίας, η οποία όμως (επικινδυνότητα) δεν αρκεί για να θεμελιώσει την παραβίαση του καθήκοντος εποπτείας του άνω ανηλίκου, δεδομένου ότι δεν αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα εξέθεσε συνηξδειτά στον ανωτέρω κίνδυνο το παιδί της. Συνακόλουθα, η ανωτέρω ένσταση συνυπαιτιότητας, που προέβαλε η εναγόμενη εταιρία (άρθρο 300 ΑΚ), πρέπει ν' απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών