Καταβολή αποζημίωσης σε κεφάλαιο εφάπαξ σε αυτοκινητικό ατύχημα.

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 25/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Απόσπασμα…..ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΠΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Κατά την έναρξη της συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντος, με δήλωσή του που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά, παραιτήθηκε από το δικόγραφο της αγωγής - αίτησης ως προς τους πρώτο και δεύτερο από τους εναγόμενους, Συνεπώς, η αγωγή, κατά το μέρος που στρέφεται κατά των προαναφερόμενων από τους εναγόμενους, θεωρείται πως δεν ασκήθηκε (άρθρα 294, 295 παρ. 1 εδ, α' και 297 ΚΤΤολΔ).Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 930 §1 ΑΚ «Η αποζημίωση των δύο προηγουμένων άρθρων που αναφέρεται στο μέλλον καταβάλλεται σε χρηματικές δόσεις κατά μήνα. Όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος η αποζημίωση μπορεί να επιδικασθεί σε κεφάλαιο εφάπαξ. ...». Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό προς εκείνη του άρθρου 929 ΑΚ προκύπτει ότι επί βλάβης του σώματος ή της υγείας προσώπου η αποζημίωση που αναφέρεται στο μέλλον και δύναται να οφείλεται σε διαφυγόντα εισοδήματα συνεπεία τραυματισμού καταβάλλεται σε χρηματικές δόσεις κατά μήνα. Ο παραπάνω τρόπος καταβολής αποτελεί τον κανόνα. Εξαιρετικά όμως μπορεί να καταβληθεί και σε κεφάλαιο εφάπαξ αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Πότε συμβαίνει τούτο κρίνεται με βάση τη συνολική θεώρηση των οικονομικών κυρίως σχέσεων που αφορούν την υγεία του παθόντος, εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση ο σκοπός της αποζημίωσης εξυπηρετεί καλλίτερα τα συμφέροντα του παθόντος με την εφάπαξ πληρωμή της αποζημίωσης. Προς τούτο απαιτείται αίτηση του δικαιούχου, στην οποία πρέπει να διαλαμβάνονται με σαφήνεια και πληρότητα, όλα τα συγκροτούντο τη νομική έννοια του σπουδαίου λόγου πραγματικά περιστατικά. Η δε συνδρομή του σπουδαίου λόγου δύναται να κείται είτε προς την πλευρά του δανειστή είτε του οφειλέτη και θεωρείται ότι υπάρχει όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση η επιδικαζόμενη αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα του δικαιούχου στο μέλλον εξυπηρετεί καλλίτυερα τα συμφέροντα αυτού…..

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών