Ασφάλιση ίδιων ζημιών αυτοκινήτου.

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3417/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην ασφάλιση ίδιων ζημιών του αυτοκινήτου καλύπτεται μόνο η δαπάνη αποκατάστασης της ζημίας του αυτοκινήτου (θετική ζημία).Κάθε άλλο αίτημα αποκατάστασης ζημίας είναι απορριπτέα ως κατ ουσία αβάσιμο.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3417/2013

 

Απόσπασμα…..Ο Ν. 489/1976 ρυθμίζει την έναντι τρίτων υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ατυχήματα από αυτοκίνητο, αποβλέπει δε στην προστασία τρίτων προσώπων και όχι του ιδίου του κυρίου του αυτοκινήτου. Πολλές φορές, όμως, ανακύπτει ανάγκη ασφαλίσεως του κυρίου του αυτοκινήτου για ζημιές που προκαλούνται σε αυτό από οποιοδήποτε ατύχημα, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα τρίτου προσώπου. Η κάλυψη ίδιων ζημιών του αυτοκινήτου δεν ρυθμίζεται από το Ν. 489/1976. Αυτή είναι προαιρετική, αφορά, δε, την προστασία του φορέα της περιουσίας χωρίς να συνδέεται με ζημία τρίτου προσώπου. Βασικά η ρύθμιση γίνεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, από ειδικά τιμολόγια που περιέχονται σε Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το' ΝΔ 400/1970 και από τις σχετικές διατάξεις του ΕμπΝ περί ασφαλίσεως κατά ζημιών και, ήδη, του Ν. 2496/1997. Στην περίπτωση ασφαλίσεως που καλύπτει ζημίες του ίδιου αυτοκινήτου, αυτή δεν περιλαμβάνει, εκτός αν συμφωνήθηκε, οπότε υπολογίζεται αναλόγως και ασφάλιστρο, ζημίες του ασφαλισμένου που δεν αφορούν το ίδιο το αυτοκίνητο, όπως μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου, δαπάνη μισθώσεως άλλου οχήματος κατά τη διάρκεια επισκευής του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, απώλεια εισοδήματος από τη μη εκμετάλλευση του αυτοκινήτου κ.ο.κ. (βλ. Αθ. Κρητικό Αποζημίωση από Αυτοκινητικά ατυχήματα, 2008, § 32 αρ.1-2, II)…..Ο ενάγων εκθέτει ότι, την 9.11.2011 συνέβη αυτοκινητικό ατύχημα επί της νέας E.Ο. Κόρινθου - Αθηνών και, δη, υπέστη υλικές ζημίες το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΚ-6600 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του εξ αιτίας της πρόσκρουσης αυτού σε μεταλλικό αντικείμενο που κατέπεσε στο οδόστρωμα από φορτίο προπορευόμενου αγροτικού οχήματος. Ζητεί, δε, να υποχρεωθεί η εναγόμενη, στην οποία το όχημά του είναι ασφαλισμένο και για ίδιες ζημίες, με προσωρινώς εκτελεστή απόφαση, να του καταβάλει, το συνολικό ποσό των 27.730,74 ευρώ για την περιουσιακή, και μη ζημία που υπέστη από το ανωτέρω γεγονός. Η αγωγή αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται για να δικασθεί από το Δικαστήριο τούτο, με την προκείμενη ειδική διαδικασία των άρθρων 666, 667 και 670-676 ΚΠολΔ (άρθρα 16 αρ, 12, σε συνδ. προς 14 § 2, 22, 25 § 2, 37 και 681Α ΚΠολΛ- βλ. και Αθ. Κρητικό ό.π., § 35 αρ. 19)και είναι, επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298α’, 345, 346,361 ΑΚ, 1, 2, 7,11 Ν. 2496/1997, 68 και 907, 908 § 1 εδ. 6' ΚΠολΔ. Κατά τα λοιπά, η αγωγή πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι για το αντικείμενό της έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες προσαυξήσεις υπέρ ΤΝ κα.ι ΤΑΧΔΙΚ (βλ τα υπ’ αριθ. Α-044256, 384414, 215326, 215327,, 215329, 215328, 215330 αγωγόσημα με τα επ’ αυτών κινητά ένσημα και το υπ} αρίθ. 0220791 αντίγραφο γραμματίου εισπράξεως της ΕΤΕ), που προσκομίζει ο ενάγων). Από όλα ανεξαιρέτως τα νομίμως και με επίκληση εκατέρωθεν προσκομιζόμενα έγγραφα, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά : Την 9.11,2011 και περί ώρα 22:15', ήτοι υπό συνθήκες νύκτας, ο ενάγων, οδηγώντας το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΚ-6600 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, εκινείτο στο 17° χλμ. της νέας Ε.Ο. Κορίνθου Αθηνών, στο ύψος της Χαλυβουργικής, με κατεύθυνση προς Αθήνα. Εμπροσθεν του αυτοκινήτου του, εκινείτο ένα αγροτικό όχημα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, έμφορτο με διάφορα σίδερα. Αιφνιδίως, ένα μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο πέφτει από την καρότσα του προπορευόμενου αγροτικού πάνω στο οδόστρωμα. Ο ενάγων επιχείρησε, όσο του ήταν εφικτό, έναν αποφευκτικό ελιγμό προς τα δεξιά, πλην όμως δεν μπόρεσε να αποφύγει την πρόσκρουση με το μεταλλικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να περάσει από πάνω του, χτυπώντας με αυτό στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, το δε αντικείμενο πέρασε κάτω από το όχημα με φορά από την εμπρόσθια προς την οπίσθια πλευρά του αυτοκινήτου. Ο ενάγων κοίταξε στον καθρέπτη του σχήματός του και είδε το μεταλλικό αντικείμενο να μένει πίσω, Ο ενάγων, αν και είναι επαγγελματίας οδηγός, κατέχει άδεια ικανότητας οδηγού Ε κατηγορίας και έχει 33ετή εμπειρία στην οδήγηση, δεν επέδειξε την επιβαλλόμενη επιμέλεια και προσοχή, όπως όφειλε και μπορούσε να επιδείξει υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες καιxπεριστάσεις, την εμπειρία του και την κοινή λογική (άρθρα 330 εδ. β', 914 ΑΚ) και, δη, δεν στάθμευσε αμέσως το όχημά του στον πρώτο επιτρεπόμενο χώρο σταθμεύσεως της Ε.Ο. που υπήρχε στην πορεία του, ώστε να ελέγξει μήπως το αυτοκίνητό του είχε υποστεί κάποια ζημία από την ξαφνική και, προφανώς, βίαιη πρόσκρουση με το μεγάλο αυτό μεταλλικό αντικείμενο που δια πέρασε όλο το κάτω μέρος του οχήματος (σύμφωνα με όσα ο ίδιος ιστορεί, οπότε ήταν πολύ πιθανό, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, να είχε προκληθεί κάποια βλάβη) και να καλέσει την οδική βοήθεια που του παρείχε η ως άνω ασφαλιστική του κάλυψη. Αντιθέτως, συνέχισε την πορεία του και μάλιστα για περίπου 8 χιλιόμετρα, ώσπου φθάνοντας στο ύψος του Χαϊδαρίου, το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε, δηλ. ενώ πατούσε το γκάζι, το όχημα απλώς ανέβαζε στροφές χωρίς να κινείται. Μόνο τότε στάθμευσε, με ασφάλεια, το όχημά του και ειδοποίησε την οδική βοήθεια που του παρείχε η εναγόμενη. Αποτέλεσμα, όμως, ήταν να καταστραφεί το κιβώτιο ταχυτήτων τού αυτοκινήτου, το οποίο άδειασε από τα λάδια του λόγω της βλάβης που προκλήθηκε από την πρόσκρουση, επιτάθηκε δε η ζημία του κιβωτίου λόγω της συνέχισης της λειτουργίας του αυτοκινήτου ενώ αυτό έχανε τα λάδια του. Υπό τις ανωτέρω συνθήκες, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο ενάγων συνετέλεσε στην επίταση της ζημίας με οικείο πταίσμα, όπως προεκτέθηκε, δεκτού γενομένου ως κατ’ ουσίαν βάσιμου του σχετικού νόμιμου ισχυρισμού της εναγομένης (ΑΚ 300, βλ. τα πρακτικά) και δη σε ποσοστό 50 %. Αποδείχθηκε ότι το ανωτέρω αυτοκίνητο ήταν ασφαλισμένο και για ίσιες ζημίες στην εναγόμενη εταιρία, δυνάμει της με αριθμό 210210974 σύμβασης ασφάλισης αυτοκινήτου («πολυασφάλισης») και του με αριθμό 19032093158 συμβολαίου ανανεώσεως αυτής. Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση, ο ενάγων ήταν ασφαλισμένος για ίδιες ζημίες του καλυπτόμενου, οχήματος του μέχρι το ποσό των 80.000,00 ευρώ, με ασφαλιστική απαλλαγή ποσού 300,00 ευρώ. Σύμφωνα τους ειδικούς όρους κλάδου χερσαίων οχημάτων (Κ03), από τους οποίους διέπεται η ως άνω ασφαλιστική σύμβαση, και το άρθρο 1.1 § 2 αυτών, η ασφάλιση για ίδιες ζημίες του αυτοκινήτου (άρθρο 1.1 παρ. 2 των ανωτέρω όρων) δεν καλύπτει μείωση εμπορικής αξίας, καθώς και αποθετικές ζημίες από τη στέρηση του αυτοκινήτου. Επομένως, όλα τα υπόλοιπα αιτήματα της αγωγής, εκτός από αυτό της δαπάνης για την αποκατάσταση των ζημιών (θετική ζημία), είναι απορριπτέα ως κατ ουσίαν αβάσιμα….. .

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών