Σώρευση στην διαδικασία των αυτοκινήτων αίτησης για  λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 25/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η σώρευση στην διαδικασία των αυτοκινήτων αίτησης για  λήψη ασφαλιστικών μέτρων είναι απαράδεκτη. Εκδίκαση με την διαδικασία των αυτοκινήτων, γιατί  εξυπηρετείται η αρχή της οικονομίας της δίκης. Απόρριψή της στην συνέχεια, λόγω έκδοσης οριστικής απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 25/2014

 

Αποσπασμα….. Κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη η αγωγή, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν. Ο ενάγων, όπως και παραπάνω σημειώθηκε, στο αυτό δικόγραφο σωρεύει και αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, με αντικείμενο την επιδίκαση μέρους της αποζημίωσης από το ένδικο ατύχημα, για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής. Η πιο πάνω αίτηση, η οποία δικάζεται με την ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 683 επ, ΚΠολΔ και όχι με την ειδική διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών, με την οποία η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση, απαράδεκτως σωρεύεται στο ίδιο δικόγραφο με την αγωγή, καθώς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 § 1 ΚΠολΔ, μία εκ των προϋποθέσεων για τη σώρευση περισσότερων αιτήσεων του ιδίου ενάγοντος κατά του ιδίου εναγομένου είναι αυτές να υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας. Ωστόσο, για τους λόγους που θα παρατεθούν ειδικά στη συνέχεια, στην προκείμενη περίπτωση κρίνεται ότι ο χωρισμός των δύο δικών και η παραπομπή της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, για να δικασθεί κατά την προσήκουσα διαδικασία, δεν εξυπηρετεί την αρχή της οικονομίας της δίκης…….Επίσης, ο ενάγων - αιτών, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά και περιέχεται τις προτάσεις του, επικαλούμενος τα πραγματικά περιστατικά που παρατέθηκαν κατά την ανάπτυξη της σωρευόμενης στην αγωγή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, υποβάλλει και πάλι αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας να υποχρεωθεί η εναγόμενη να του καταβάλει το ποσό των 50.534,01 ευρώ, στο οποίο συναθροίζονται τα υπό στοιχ. α,   β,       γ, ε, στ, ζ, η, θ ως άνω αγωγικά κονδύλια, σε κεφάλαιο εφάπαξ και το ποσό των 3,823,56 ευρώ, άλλως το ποσό των 871,40 ευρώ, μηνιαίως, για το χρονικό διάστημα από την 4-12-2012 έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής, για απώλεια εισοδήματος……..Παρέπεται ότι, εφόσον για την κρινόμενη αγωγή εκδόθηκε οριστική απόφαση, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που ο ενάγων υποβάλλει με τις προτάσεις του, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, είναι απορριπτέο ως αβάσιμη κατ' ουσίαν. Για τον ίδιο λόγο, επειδή δηλαδή εκδόθηκε οριστική απόφαση επί της κρινόμενης αγωγής, η σωρευόμενη στο με αριθμό κατάθεσης….. δικόγραφο αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, κρίνεται ότι, προς οικονομία της δίκης, θα πρέπει, αφού κριθεί ως νόμιμη, ως προς τα αιτήματα προσωρινής επιδίκασης απώλειας εισοδήματος για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης και εφεξής, δαπανών μελλουσών χειρουργικών επεμβάσεων, φυσικοθεραπειών και λήψης βελτιωμένης διατροφής, απορριπτέα δε ως μη νόμιμη κατά τα υπόλοιπα αιτήματα της, με τις αιτιολογίες που παρατέθηκαν κατά την εξέταση των όμοιων αιτημάτων της υποβληθείσας με τις προτάσεις αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ' ουσίαν με την απόφαση αυτή…. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών