Υπόδειγμα επιταγής προς απόδοση μισθίου.

Ακριβές νομίμως κυρωμένο και σημασμένο πιστό φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου ακριβούς νομίμως κυρωμένου και χαρτοσημασμένου επισήμου πρώτου απογράφου εκτελεστού το οποίο και επικυρώ, με την ρητή δε επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα προς τον …….κάτοικο ……, …….. προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενο όπως νομίμως και εμπροθέσμως μου αποδώσει τη χρήση του μισθίου ακινήτου, ήτοι του ισογείου διαμερίσματος διώροφης οικοδομής επί των οδών ………στην …….ακόμα δε επιτάσσεται όπως μου καταβάλει νομίμως και εμπροθέσμως α) ……..(…) για έξοδα παρόντος αντιγράφου και σήμανση αυτού, β) …….(….) για επίδοση παρούσας επιταγής, γ) …….ευρώ (….. για δικαστικά έξοδα παρούσας διαταγής και δ) …….ευρώ (…. )για σύνταξη επιταγής, παροχή νομικής συμβουλής και παραγγελίας προς επίδοση και συνολικά ,,,,,,,,,,ευρώ (……) και το ποσό αυτό νομιμότοκα από την επίδοση μέχρι την ολοσχερή εξόφληση και σε περίπτωση εκτέλεσης …ευρώ (….) για σύνταξη εντολής προς εκτέλεση, άλλως θα γίνει αναγκαστικά.

Επικολλήθηκε ένσημο ΤΑΝ και ένσημο επικύρωσης Κ.Ε.ΑΔ

Αθήνα ….

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών