Υπόδειγμα συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.

Ακριβές νομίμως κυρωμένο πιστό φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου ακριβούς νομίμως κυρωμένου επισήμου αντιγράφου της …….απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου …….(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) το οποίο και επικυρώ, με την ρητή δε επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να το επιδώσει νόμιμα προς την εταιρεία με την επωνυμία

που εδρεύει           

προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες.

Επειδή δυνάμει της παραπάνω …….απόφασης του ΜΠΑ (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων) διατάχτηκε κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής μου η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία ………..που εδρεύει στο………….όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που βρίσκεται στα χέρια τα δικά της, ή τρίτου και κάθε απαίτησής της έναντι τρίτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή μου μέχρι του ποσού των  ………………..(………).   

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις 982 επ. ΚΠολΔ δικαιούμαι να κατάσχω εις χείρας σας, ήτοι εις χείρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ………..που εδρεύει στον……….. όπως νόμιμα εκπροσωπείται, τις απαιτήσεις που έχει, ή θα έχει στο μέλλον η οφειλέτριά μου ανώνυμη τεχνική εταιρεία με την επωνυμία ……………εναντίον σας  μέχρι του ποσού των  …………….(…….).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου,

ΕΠΙΒΑΛΛΩ ΕΓΩ ο ………. κάτοικος …………

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

εις χείρας σας, ήτοι εις χείρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία………..που εδρεύει στον ……….όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως τρίτης, οφειλέτριας της ως άνω οφειλέτριας μου ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία ……………..επί των πάσης φύσεως ποσών που δικαιούται να λάβει η οφειλέτριά μου από εσάς από οποιαδήποτε αιτία, αλλά και των ποσών που θα δικαιούται να λάβει η οφειλέτριά μου από εσάς ως απαιτητά στο μέλλον, για το ποσό των …………….(…….) για ικανοποίηση της στην αναφερόμενη στην ως άνω απόφαση απαίτησής μου από σήμερα μέχρι αποκτήσεως τίτλου εκτελεστού.

ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΠΙΤΑΣΣΩ

όπως από την επίδοση του κατασχετηρίου αυτού αρνηθείτε την καταβολή του ποσού των  ……………….(……….) από σήμερα μέχρι αποκτήσεως τίτλου εκτελεστού στην ανώνυμη τεχνική εταιρεία με την επωνυμία ……………………άλλως σε περίπτωση μη υπάρξεως ληξιπροθέσμων απαιτήσεων σας προς την ως άνω οφειλέτριά μου να παρακρατάτε το σύνολο των χρηματικών απαιτήσεων που θα καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές μέχρι του ποσού των ………………..(……….).

Αντίκλητο, πληρεξούσιο ορίζω τον Δικηγόρο Αθηνών ……..

Γίνεται αναφορά των άρθρων 684 έως 686 του ΚΠολΔ σύμφωνα με τα οποία μεταξύ άλλων ορίζεται ότι εντός οχτώ ημερών αφού επιδοθεί το κατασχετήριο ο τρίτος οφείλει να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε. Η παράλειψη της δήλωσης εξομοιώνεται με αρνητική δήλωση. Αν η δήλωση παραληφθεί ή είναι ανακριβής ο τρίτος ευθύνεται να αποζημιώσει αυτόν που επέβαλε την κατάσχεση.

 Αθήνα,

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

αυτού που επιβάλει την συντηρητική κατάσχεση.

 

 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών