Υπόδειγμα επιταγής προς εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων.

Ακριβές νομίμως κυρωμένο πιστό φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου ακριβούς νομίμως κυρωμένου επισήμου αντιγράφου της ……απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου …….(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) το οποίο και επικυρώ, με την ρητή δε επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα προς την εταιρεία με την επωνυμία ………και διακριτικό τίτλο ………….που εδρεύει στην …….,  προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενη όπως νομίμως και εμπροθέσμως προβεί σε εκτέλεση της ……..απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ….(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ήτοι παύσει να …………..
 και β) μου πληρώσει 1) ……………(….) για έκδοση παρόντος αντιγράφου και σήμανση αυτού, 2) ……….(….) για αντιγραφικά δικαιώματα, 3) ………….(……) για επίδοση της παρούσας επιταγής και 4) …………(…….) για σύνταξη επιταγής, παροχή νομικής συμβουλής και παραγγελίας προς επίδοση ήτοι συνολικά …………….(…….) και το ποσό αυτό νoμιμότοκα πλην του κονδυλίου των τόκων από της επιδόσεως μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως και σε περίπτωση εκτελέσεως ……..(…..) για σύνταξη εντολής προς εκτέλεση, άλλως θα εξαναγκασθεί η πληρωμή των με αναγκαστική εκτέλεση της παρούσας.

Αντίκλητό μου δεκτικό καταβολής των ως άνω χρημάτων διορίζω τον δικηγόρο Αθηνών …………..

Επικολλήθηκε ένσημο ΤΑΝ ευρώ 400 και ένσημο επικύρωσης Κ.Ε.ΑΔ

Αθήνα……

Ο του επιτάσσοντος Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών