Υπόδειγμα επιταγής προς εκτέλεση ατομικώς με προσδιορισμό τόκων

Οτι ακριβές, νομίμως κυρωμένο, πιστό φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου αντιπεφωνημένου νομίμως κυρωμένου πρώτου απογράφου εκτελεστού το οποίο και επικυρώ, με τη ρητή δε επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα προς την ……..κατοίκου …………….οδός ………….προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενη συγχρόνως όπως μου πληρώσει νομίμως και εμπροθέσμως:

1) για επιδικασθέν κεφάλαιο ………..ευρώ, 2) για νόμιμους τόκους μέχρι σήμερα ……….ευρώ, 3) για δικαστικά έξοδα παρούσας διαταγής ……..ευρώ, 4) για τέλη έκδοσης απογράφου ………ευρώ, 5) για έκδοση αντιγράφου …….ευρώ, 6) για έξοδα επίδοσης ……..ευρώ και 7) για σύνταξη επιταγής, παροχή νομικής συμβουλής και παραγγελίας προς επίδοση ……ευρώ και συνολικά ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(………) και το ποσό αυτό νoμιμότοκα πλην του κονδυλίου των τόκων από της επίδοσης μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης και σε περίπτωση εκτέλεσης ……..ευρώ (…… για σύνταξη εντολής προς εκτέλεση, άλλως θα εξαναγκασθεί η πληρωμή των με αναγκαστική εκτέλεση της παρούσας.

Αντίκλητό μου δεκτικό καταβολής των ως άνω χρημάτων διορίζω τον δικηγόρο Αθηνών …………..

Επικολλήθηκε ένσημο ΤΑΝ και ένσημο επικύρωσης Κ.Ε.ΑΔ.

Αθήνα

Ο του επιτάσσοντος πληρεξούσιος δικηγόρος

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών