Υπόδειγμα επίδοσης αντιγράφου απόφασης με κλήση προς συζήτηση.

Ότι ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου επισήμου το οποίο επικυρώ, με τη ρητή δε επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον  . . . . . . . . . . .κάτοικο …………προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο όπως παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας όταν και όπου ανωτέρω αρμοδίως ορίζεται.

Αθήνα . . . . . . .

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών