Υπόδειγμα επίδοσης αντιγράφου απόφασης προς γνώση.

Οτι ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου επισήμου το οποίο επικυρώ, με τη ρητή δε επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον  . . . . . . . . . . .κάτοικο ……………προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες

Αθήνα . . . . .. . . .

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών