Υπόδειγμα κλήσης επίδοσης επισήμου αντιγράφου προς συζήτηση.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την εταιρεία   . . .όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στην……  προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη άμα όπως παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας όταν και όπου ανωτέρω αρμοδίως ορίζεται.

Αθήνα . . . . . . . . . . . .

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών