Υπόδειγμα δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο.

Προς τον Γραμματέα του ……..

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ

Ο υπογράφων δικηγόρος …………(Α.Μ. ΔΣΑ …….), δηλώνω ότι παραιτούμαι του δικογράφου της από …….με αριθμό κατάθεσης ………αγωγής, που έχω υπογράψει και καταθέσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (………..Διαδικασία) για λογαριασμό της εντολέως μου …………………….που εδρεύει στην …… νομίμως εκπροσωπουμένης ΚΑΤΑ της ……………..που εδρεύει στην …………..νομίμως εκπροσωπουμένης, προσδιορισθείσα αρχικώς για την ………..στο πινάκιο ……και εξ αναβολής για την ……...  

Αθήνα

 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών