Πτωχευτική αποκατάσταση λόγω παρόδου δεκαετίας.

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  11654/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αίτηση εισάγεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ).

Ο αιτών πρέπει να έχει κηρυχθεί νομίμως σε κατάσταση πτωχεύσεως και να έχει παρέλθει δεκαετία από τότε και να μην  έχει καταδικασθεί, ούτε διωχθεί, για δολία ή απλή χρεωκοπία.

Για το παραδεκτό της συζήτησης πρέπει να δημοσιευθεί περίληψή της  με αναφορά στην δικάσιμο στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.

Αν έχει αποποιηθεί ο διορισθείς σύνδικος της πτωχεύσεως δεν συντρέχει περίπτωση κοινοποίησης της αίτησης προς αυτόν.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  11654/2009

Απόσπασμα……Με την κρινομένη αίτησή του ο αιτών, που έχει κηρυχθεί νομίμως σε κατάσταση πτωχεύσεως, ζητά, ως εκ της παρόδου, εν τω μεταξύ, δεκαετίας και του γεγονότος ότι δεν έχει καταδικασθεί, ούτε διώκεται για δολία ή απλή χρεωκοπία, να διαταχθεί η πτωχευτική του αποκατάσταση. Με αυτό το περιεχόμενο η ένδικη αίτηση αρμοδίως φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επόμ. του ΚΠολΔ  Παρμ. Τζίφρα, Ασφαλιστικά μέτρα, 1985, σελ. 560 επ.) και είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 14 - 18 του Α.Ν. 635/1937, που αντικατέστησαν τα άρθρα 696 - 706 του ΕμπΝ και οι οποίες είναι, εν προκειμένω, εφαρμοστέες, σύμφωνα με την μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη του άρθρου 182 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007) οι αντίστοιχες διατάξεις του οποίου, πάντως, δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με το ένδικο, εν προκειμένω, ζήτημα). Εξ άλλου, για το παραδεκτό της συζητήσεώς της δημοσιεύθηκε περίληψή της, με αναφορά στην παρούσα δικάσιμο, στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών (σχετικό το υπ αριθμ. 9088 φύλλο του προαναφερομένου δελτίου της 2ας Φεβρουαρίου 2009), ενώ, λόγω αποποιήσεως, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, των διορισθέντων συνδίκων της ενδίκου πτωχεύσεως, δεν συνέτρεξε περίπτωση κοινοποιήσεώς της και προς αυτούς (άρθρο 17 παρ. 4 ΑΝ 635/1937). Συνακολούθως, πρέπει η ένδικη αίτηση να εξετασθεί περαιτέρω κατ ουσία. Από την εκτίμηση των εγγράφων που προσκομίζονται, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της υπ αριθμ.…..αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ο αιτών κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως. Εν συνεχεία, με την υπ αριθμ…..απόφαση του ιδίου δικαστηρίου κηρύχθηκε η παύση των εργασιών της πτωχεύσεως, ελλείψει ενεργητικού και ο πτωχός μη συγγνωστός. Εξ άλλου, ο διορισθείς αρχικά προσωρινός σύνδικος της πτωχεύσεως…..αποποιήθηκε τον διορισμό του, όπως επίσης αποποιήθηκε τον διορισμό της και η προσωρινή σύνδικος της πτωχεύσεως……που αντικατέστησε τον παραπάνω. Από της δημοσιεύσεως της πιο πάνω υπ αριθ…. αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που κήρυξε τον αιτούντα σε κατάσταση πτωχεύσεως, έχει παρέλθει δεκαετία και πλέον και ο αιτών, σύμφωνα με το εισαχθέν στη δικογραφία αντίγραφο του ποινικού του μητρώου και το προσκομιζόμενο υπ αριθμ. Πρωτ....πιστοποιητικό της ενταύθα Εισαγγελίας Πρωτοδικών, δεν έχει καταδικασθεί, ούτε διώκεται για δολία ή απλή χρεωκοπία. Συνεπώς, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αποκατάσταση του αιτούντος και πρέπει να γίνει δεκτή η αίτησή του και ως κατ' ουσία βάσιμη και να διαταχθεί η δημοσίευση της αποφάσεως, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών