Άσκηση κυρίας παρέμβασης και πρόσθετης παρέμβασης στην αίτηση για άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   120/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3588/2007 στην αίτηση για άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής παραδεκτώς ασκείται κυρία παρέμβαση και πρόσθετη παρέμβαση προφορικά στο ακροατήριο με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά και επακολουθήσει υποβολή προτάσεων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   120/2010

Απόσπασμα …….Με τις διατάξεις των άρθρων 99 έως 106 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), ο οποίος ισχύει από 16.9.2007 και εφαρμόζεται επί των διαδικασιών που αρχίζουν μετά την έναρξη της ισχύος του (άρθρ. 180 και 182 παρ. 1 αυτού), ρυθμίζεται η διαδικασία συνδιαλλαγής, η οποία είναι το προβλεπόμενο στο νόμο σύνολο δικαστικών και εξώδικων ενεργειών με δικαστική εποπτεία, που αποβλέπει στην κατάρτιση και δικαστική επικύρωση μιας περί ρυθμίσεως οφειλών συμφωνίας, ενός έχοντος πτωχευτική ικανότητα και ευρισκόμενου σε κατάσταση παρούσας ή προβλέψιμης οικονομικής αδυναμίας προσώπου, με τους διαθέτοντες την πλειοψηφία των απαιτήσεων πιστωτές του, ώστε να αποφευχθεί η κήρυξη της πτώχευσης και να διασωθεί η επιχείρησή του. Το διαθέτον λοιπόν πτωχευτική ικανότητα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ευρισκόμενο ενώπιον καταστάσεως «επαπειλούμενης παύσης πληρωμών», δικαιούται, αντί να ζητήσει την κήρυξή του σε πτώχευση (άρθ. 3 παρ. 2 του πτωχευτικού κώδικα), να κάνει χρήση της νέας δυνατότητας που του παρέχει ο νόμος, της υποβολής δηλαδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του ως άνω νόμου (πτωχευτικού κώδικα), αιτήσεως για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής, χωρίς να απαιτείται να συντρέχουν οπωσδήποτε οι προϋποθέσεις μιας επαπειλούμενης παύσης πληρωμών αλλά αρκεί η επίκληση και διαπίστωση μιας οποιασδήποτε, ακόμα και προσωρινής και μερικής, οικονομικής αδυναμίας (βλ. Σπ. Ψυχομάνη, Πτωχευτικό Δίκαιο, εκδ. Γ΄, 2007, παρ. 95, 97-99, σελ. 42-43). Η αίτηση υποβάλλεται από το πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις πρόσωπο στο πτωχευτικό δικαστήριο, δηλαδή, το δικαστήριο το οποίο είναι αρμόδιο για την κήρυξη της πτώχευσης, το οποίο εκδικάζει την αίτηση κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρα 53 και 54 του πτωχευτικού κώδικα). Η αίτηση πέρα από τα απαραίτητα στοιχεία οποιουδήποτε δικογράφου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 118 και 216 του ΚΠολΔ, πρέπει να περιέχει και: α) περιγραφή της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος οφειλέτη, β) αναφορά στο μέγεθος και την κοινωνική σημασία της επιχείρησης από άποψη απασχόλησης και γ) τα προτεινόμενα μέτρα χρηματοδότησης του αιτούντος και τα μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης της οικονομικής του αδυναμίας, ενώ πρέπει να επισυνάπτεται σ΄αυτήν, με ποινή απαραδέκτου, γραμμάτιο κατάθεσης 5.000 ευρώ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 99 παρ. 1 και 2 του πτωχευτικού κώδικα). Το αρμόδιο κατά τα ανωτέρω δικαστήριο, δικάζοντας την αίτηση και αρκούμενο σε πιθανολόγηση του βασίμου της αίτησης, της σκοπιμότητας της αιτούμενης συνδιαλλαγής, αφενός μεν αποφασίζει το άνοιγμα της διαδικασίας, αφετέρου δε ορίζει «μεσολαβητή» από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, για περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο μηνών, την οποία πάντως, με αίτηση του ίδιου του μεσολαβητή μπορεί να παρατείνει άπαξ μόνο, για έναν ακόμα μήνα, προκειμένου αυτός να φέρει σε πέρας το έργο, που ο ίδιος ο νόμος στο άρθρο 101 περιγράφει (άρθρο 100 παρ.1 του πτωχευτικού κώδικα). Επειδή τα καθήκοντα του «μεσολαβητή» περιγράφονται στο νόμο, δεν είναι αναγκαία η αναφορά τους και στην απόφαση που τον διορίζει (βλ. Σπ. Ψυχομάνη ό.π., παρ. 107, σελ. 44), ενώ αυτή δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (άρθρ. 100 παρ.3 και 8 παρ.2 του πτωχευτικού κώδικα). Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση το πτωχευτικό δικαστήριο, κατ` άρθρο 100 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παρ. 1 του πτωχευτικού κώδικα, μπορεί να διατάξει οποιοδήποτε εξασφαλιστικό μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της και ιδίως α) να απαγορεύσει οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, β) να διατάξει την αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών και γ) να ορίσει μεσεγγυούχο. Τα ως άνω διατασσόμενα μέτρα ισχύουν μέχρι την έκδοση απόφασης που επικυρώνει τη διαδικασία συνδιαλλαγής κατ΄αρθρο 103 παρ. 4 του πτωχευτικού κώδικα ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου που κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής κατ` άρθρο 101 παρ. 3 του πτωχευτικού κώδικα. Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα με την κρινόμενη αίτησή της, εκθέτει ότι αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, χωρίς ακόμη να έχει εξωτερικεύσει την αδυναμία της αυτή, χωρίς δηλαδή να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών, και αφού περιγράφει στην αίτηση την οικονομική κατάστασή της, αναφέρει τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε αυτήν και προτείνει τα μέτρα χρηματοδότησης της και τα μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης της οικονομικής της αδυναμίας, ζητεί να ανοιχθεί η διαδικασία συνδιαλλαγής και να διορισθεί μεσολαβητής, προκειμένου να διενεργήσει αυτήν κατά τον οριζόμενο στο νόμο τρόπο και επίσης να διαταχθούν προληπτικά μέτρα, απαγορεύοντα κάθε μέτρο ατομικής ή συλλογικής δίωξης ή εκτέλεσης σε βάρος της έως την έκδοση επικυρωτικής απόφασης της συμφωνίας συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 4 παρ. 1, 2 και 3 εδ. α΄ Ν. 3588/2007 - πτωχευτικού κώδικα και 741 επ. ΚΠολΔ) και επισυνάπτεται σ΄αυτήν το με αριθ. 154654/18-9-2009 γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (κατάστημα Θεσσαλονίκης), ποσού 5.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 του πτωχευτικού κώδικα Επίσης είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 99 παρ. 1 και 2, 100 και 101 του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικού κώδικα). Πρέπει επομένως, να εξετασθεί περαιτέρω κατ΄ουσίαν. Η αναφερθείσα στην αρχή της παρούσας, κυρίως παρεμβαίνουσα, με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, στο ακροατήριο, άσκησε παρέμβαση, με την οποία, επικαλούμενη έννομο συμφέρον της λόγω της ύπαρξης σε βάρος της πρώτης αιτούσας, απαιτήσεώς της, και επικαλούμενη επίσης την μη ύπαρξη στην προκειμένη περίπτωση, των προϋποθέσεων του νόμου για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής, επιδιώκει να απορριφθεί η αίτηση ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής. Η ως άνω παρέμβαση, παραδεκτώς ασκήθηκε προφορικά στο ακροατήριο, με δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 54 του πτωχευτικού κώδικα. Αυτή είναι κύρια παρέμβαση, εφόσον η παρεμβαίνουσα αντιδικεί με την πρώτη αιτούσα, αιτούμενη την απόρριψη της αίτησής της (ΑΠ 1076/2002 ΕλλΔνη 2002.1689, ΕφΛαρ.224/2007, ΕφΑθ 6442/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), και είναι νόμιμη, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 68 και 79 ΚΠολΔ και 54 του ΠτωχΚ. Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ'ουσίαν, συνεκδικαζόμενη με την ως άνω αίτηση. Επίσης, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, που καταχωρήθηκε στα οικεία πρακτικά, η αναφερθείσα στην αρχή της παρούσας προσθέτως παρεμβαίνουσα, άσκησε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας, ζητώντας να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να διαταχθεί το άνοιγμα συνδιαλλαγής, επικαλούμενη έννομο συμφέρον της, συνιστάμενο στην ύπαρξη απαίτησής της σε βάρος αυτής. Η πρόσθετη αυτή παρέμβαση υπέρ της αιτούσας, παραδεκτώς ασκήθηκε προφορικά στο ακροατήριο, με δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 και 752 παρ. 2 ΚΠολΔ, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων άρθρο 68 και 80 του ΚΠολΔ και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω και κατ΄ουσίαν, συνεκδικαζόμενη με την αίτηση. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών