Κήρυξη σε πτώχευση του διαθέτοντος  πτωχευτική ικανότητα προσώπου με τις διατάξεις του ν. 3588/2007, άσκηση κύριας και πρόσθετης παρέμβασης.

 

Το διαθέτον πτωχευτική ικανότητα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ευρισκόμενο ενώπιον καταστάσεως «επαπειλούμενης παύσης πληρωμών», δικαιούται, αντί να ζητήσει την κήρυξή του σε πτώχευση, να κάνει χρήση της νέας δυνατότητας που του παρέχει ο νόμος, της υποβολής δηλαδή  αιτήσεως για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής, χωρίς να απαιτείται να συντρέχουν οπωσδήποτε οι προϋποθέσεις μιας επαπειλούμενης παύσης πληρωμών, αλλά αρκεί η επίκληση και διαπίστωση μιας οποιασδήποτε, ακόμα και προσωρινής και μερικής, οικονομικής αδυναμίας.

Η αίτηση υποβάλλεται από το πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις πρόσωπο στο πτωχευτικό δικαστήριο, δηλαδή, το δικαστήριο το οποίο είναι αρμόδιο για την κήρυξη της πτώχευσης, το οποίο εκδικάζει την αίτηση κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η αίτηση πέρα από τα απαραίτητα στοιχεία οποιουδήποτε δικογράφουπρέπει να περιέχει, α) περιγραφή της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος οφειλέτη, β) αναφορά στο μέγεθος και την κοινωνική σημασία της επιχείρησης από άποψη απασχόλησης και γ) τα προτεινόμενα μέτρα χρηματοδότησης του αιτούντος και τα μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης της οικονομικής του αδυναμίας.

Πρέπει να επισυνάπτεται σ΄αυτήν, με ποινή απαραδέκτου, γραμμάτιο κατάθεσης 5.000 ευρώ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το αρμόδιο κατά τα ανωτέρω δικαστήριο, δικάζοντας την αίτηση και αρκούμενο σε πιθανολόγηση του βασίμου της αίτησης, της σκοπιμότητας της αιτούμενης συνδιαλλαγής, αφενός μεν αποφασίζει το άνοιγμα της διαδικασίας, αφετέρου δε ορίζει «μεσολαβητή» από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, για περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο μηνών, την οποία πάντως, με αίτηση του ίδιου του μεσολαβητή μπορεί να παρατείνει άπαξ μόνο, για έναν ακόμα μήνα, προκειμένου αυτός να φέρει σε πέρας το έργο.

Με την ίδια απόφαση το πτωχευτικό δικαστήριο, μπορεί να διατάξει οποιοδήποτε εξασφαλιστικό μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη, ή μείωση της αξίας της και ιδίως α) να απαγορεύσει οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, β) να διατάξει την αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών και γ) να ορίσει μεσεγγυούχο. Τα ως άνω διατασσόμενα μέτρα ισχύουν μέχρι την έκδοση απόφασης που επικυρώνει τη διαδικασία συνδιαλλαγής, ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, που κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

Η κύρια παρέμβαση και η πρόσθετη παρέμβαση ασκούνται προφορικά στο ακροατήριο με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου στα πρακτικά.

Η παρέμβαση έχει τον χαρακτήρα της πρόσθετης παρέμβασης, όταν με την παρέμβαση ζητείται η αποδοχή της αίτησης.

Δεν επιτρέπεται λήψη προληπτικών μέτρων, που απαγορεύουν κάθε μέτρο ατομικής ή συλλογικής εκτέλεσης σε βάρος των εγγυητών και συνοφειλετών του  οφειλέτη, γιατί, εφόσον τα προληπτικά μέτρα διατάσσονται από το δικαστήριο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, μέχρι να δημοσιευθεί η επικυρωτική της συμφωνίας συνδιαλλαγής απόφαση, δεν μπορεί το δικαστήριο να διατάξει γι' αυτούς (τους εγγυητές-συνοφειλέτες), οι οποίοι δεν μπορούν να υπαχθούν σε διαδικασία συνδιαλλαγής μαζί με τον οφειλέτη υπέρ του οποίου εγγυήθηκαν, προληπτικά μέτρα. Μόνο η τυχόν επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής θα επιφέρει εκ του νόμου αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος και των εγγυητών (ΠολΠρΘεσ 13928/2010).

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών