Παύση εργασιών πτώχευσης.

 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   44259/2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αν οι εργασίες της πτώχευσης δεν μπορούν να εξακολουθήσουν,  γιατί δεν υπάρχει περιουσία, το Δικαστήριο ύστερα από έκθεση του Εισηγητή και ακρόαση του συνδίκου, μπορεί να κηρύξει την παύση των εργασιών της πτώχευσης.

Με την ίδια απόφαση μπορεί το Δικαστήριο για ιδιαίτερους λόγους και αφού ακουστεί ο σύνδικος, να αποφανθεί ότι ο πτωχός είναι συγγνωστός.

Ως έλλειψη περιουσίας θεωρείται όχι η έλλειψη ενεργητικού γενικά, αλλά η έλλειψη, ή η αδυναμία της εξεύρεσης των αναγκαίων χρημάτων προς συνέχιση των εργασιών της πτώχευσης.

Η έλλειψη πτωχευτικής περιουσίας ικανής να προσπορίσει μέρισμα στους πτωχευτικούς πιστωτές δεν αρκεί για την κήρυξη της παύσης των εργασιών της πτώχευσης, εφ όσον υπάρχουν τα αναγκαία χρήματα για τη συνέχιση των εργασιών. Αντιστρόφως η ύπαρξη πτωχευτικής περιουσίας ικανής να προσπορίσει μέρισμα στους πτωχευτικούς πιστωτές, δεν εμποδίζει την κήρυξη της παύσης των εργασιών της πτώχευσης, εφ όσον δεν υπάρχουν τα αναγκαία χρήματα για τη συνέχιση των εργασιών.

Ο Εισηγητής μπορεί να προτείνει την παύση των εργασιών και μετά από αίτηση πιστωτού, ή του συνδίκου και όταν αντιλέγει ο σύνδικος, εφ όσον πείθεται ότι δεν υπάρχει περιουσία, πολύ περισσότερο όταν κλήθηκε να εκθέσει τη γνώμη του και δεν εμφανίζεται, αλλά και όταν δεν υπάρχει σύνδικος για να ακουσθεί, γιατί όλοι εκείνοι που διορίστηκαν αποποιήθηκαν το διορισμό τους, και τούτο γιατί στις περιπτώσεις των πτωχεύσεων χωρίς ενεργητικό, στις οποίες οι σύνδικοι συνήθως αποποιούνται τον διορισμό τους, δεν θα υπήρχε δυνατότητα παύσης των εργασιών τους, με αποτέλεσμα τη σώρευση των πτωχευτικών υποθέσεων χωρίς ενεργητικό, χωρίς να εξυπηρετείται έτσι ο επιδιωκόμενος με το θεσμό της πτώχευσης σκοπός της σύμμετρης και συλλογικής ικανοποίησης των πτωχευτικών δανειστών

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   44259/2007

Απόσπασμα……Σύμφωνα με το άρθρο 637 του ΕμπΝ, αν οι εργασίες της πτώχευσης δεν μπορούν να εξακολουθήσουν γιατί δεν υπάρχει περιουσία, το Δικαστήριο μπορεί, ύστερα από έκθεση του Εισηγητή και ακρόαση του συνδίκου, ο οποίος είναι σε θέση καλύτερα από κάθε άλλον να παράσχει στο Δικαστήριο τις αναγκαίες πληροφορίες για τη μόρφωση της κρίσης του, να κηρύξει και αυτεπάγγελτα την παύση των εργασιών της πτώχευσης. Με την ίδια απόφαση μπορεί το Δικαστήριο, για ιδιαίτερους λόγους και αφού ακουστεί ο σύνδικος, ν' αποφανθεί ότι ο πτωχός είναι συγγνωστός. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 638 του ΕμπΝ, ως «έλλειψη περιουσίας» θα θεωρηθεί όχι η έλλειψη ενεργητικού γενικά, αλλά η έλλειψη ή η αδυναμία της εξεύρεσης των αναγκαίων χρημάτων προς συνέχιση των εργασιών της πτώχευσης (ΕφΘεσ 125/1993 Αρμ 47.351). Η έλλειψη πτωχευτικής περιουσίας ικανής να προσπορίσει μέρισμα στους πτωχευτικούς πιστωτές δεν αρκεί για την κήρυξη της παύσης των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον υπάρχουν τα αναγκαία χρήματα για τη συνέχιση των εργασιών. Και αντιστρόφως η ύπαρξη πτωχευτικής περιουσίας ικανής να προσπορίσει μέρισμα στους πτωχευτικούς πιστωτές, δεν εμποδίζει την κήρυξη της παύσης των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον δεν υπάρχουν τα αναγκαία χρήματα για τη συνέχιση των εργασιών (ΕφΑθ 9593/1998 ΕλλΔνη 41.186). Ο Εισηγητής μπορεί να προτείνει την παύση των εργασιών και μετά από αίτηση πιστωτού ή του συνδίκου (Λ. Κοτσίρη, Πτωχ. Δίκ. έκδ. 1981, σελ. 296), ή και όταν ακόμη αντιλέγει ο σύνδικος, εφόσον πείθεται ότι δεν υπάρχει περιουσία, πολύ περισσότερο όταν κλήθηκε να εκθέσει τη γνώμη του και δεν εμφανίζεται, αλλά και όταν δεν υπάρχει σύνδικος για να ακουσθεί, γιατί όλοι εκείνοι που διορίστηκαν αποποιήθηκαν το διορισμό τους, και τούτο διότι στις περιπτώσεις των πτωχεύσεων χωρίς ενεργητικό, στις οποίες οι σύνδικοι συνήθως αποποιούνται τον διορισμό τους, δεν θα υπήρχε δυνατότητα παύσης των εργασιών τους, με αποτέλεσμα τη σώρευση των πτωχευτικών υποθέσεων χωρίς ενεργητικό, χωρίς να εξυπηρετείται έτσι ο επιδιωκόμενος με το θεσμό της πτώχευσης σκοπός της σύμμετρης και συλλογικής ικανοποίησης των πτωχευτικών δανειστών (ΕφΑθ 6771/1998 ΕλλΔνη 40. 430, ΕφΘεσ 315/1997 ΕπΕμπΔ 1997. 897, ΕφΘεσ 704/1995 Αρμ 1995.1170, ΕφΘεσ 81/1993 Αρμ 1993.543, ΕφΘεσ 1551/1993 Αρμ 48. 441, ΕφΘεσ 294/1991 Αρμ 48. 42, βλ. Contra : ΑΠ 1081/2004 ΕλλΔνη 46.479). Στην προκείμενη περίπτωση η Εισηγήτρια της πτώχευσης της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ….και το διακριτικό τίτλο…… που εδρεύει στο…του Δήμου…..και εκπροσωπείται νόμιμα από τη διαχειρίστριά της, συζ…το γένος…...εισηγείται με την υπό κρίση έκθεσή της να παύσουν οι εργασίες της πτώχευσης, λόγω έλλειψης της αναγκαίας περιουσίας για την εξακολούθηση των εργασιών της. Η έκθεση αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 44 ΕισΝΚΠολΔ και 741 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 542 και 637 του ΕμπΝ, οι οποίες στην προκείμενη περίπτωση εφαρμόζονται, κατ' άρθρο 182 παρ. 2 του ν. 3588/2007 "Πτωχευτικός Κώδικας", καθότι η ως άνω πτώχευση αποτελεί κατά την έννοια της διάταξης αυτής "εκκρεμή διαδικασία", αφού κηρύχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, χωρίς να απαιτείται στην προκείμενη περίπτωση, η προβλεπόμενη από το άρθρο 637 ΕμπΝ κλήτευση και ακρόαση του συνδίκου, αφού ο προσωρινός σύνδικος, που διορίστηκε με τη με αριθμό ……απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, του…..δικηγόρος του …. αποποιήθηκε εμπρόθεσμα το διορισμό του και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει σύνδικος. Από την εκτίμηση των εγγράφων που περιέχονται στο φάκελο της πτώχευσης, η οποία κηρύχθηκε με τη με αριθμό 20263/2006 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, προκύπτει ότι η παραπάνω πτώχευση από την κήρυξή της βρίσκεται σε αδράνεια και οι εργασίες της δεν μπορούν να συνεχιστούν λόγω έλλειψης των αναγκαίων χρημάτων (βλ. τη με αριθμό….έκθεση μη σφράγισης - δήλωση της Ειρηνοδίκου Θεσσαλονίκης και την από…δήλωση του αποποιηθέντος προσωρινού συνδίκου ότι κατόπιν σχετικής έρευνάς του στα υποθηκοφυλακεία…και…..δεν βρέθηκαν περιουσιακά στοιχεία της πτωχής). Συνεπώς, η έκθεση της Εισηγήτριας πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών